Tretie miesto v medzinárodnej súťaži Networking Academy Games 2011 pre tím SOŠ Handlová

Academy_Games.jpg Stred­ná od­bor­ná ško­la Han­dlo­vá pat­ri­la med­zi naj­ús­peš­nej­šie v med­zi­ná­rod­nom ko­le sú­ťa­že Networ­king Aca­de­my Ga­mes, kto­ré sa us­ku­toč­ni­lo 10. a 11. jú­na v Ru­mun­sku. Jej žia­ci nie­len­že ob­sa­di­li 3. mies­to vo svo­jej stre­doš­kol­skej ka­te­gó­rii, ale dob­re si po­čí­na­li aj v zmie­ša­ných ka­te­gó­riách s vy­so­koš­ko­lák­mi, kde zís­ka­li 4. a 5. mies­to.

Networ­king Aca­de­my Ga­mes je sú­ťaž in­for­ma­ti­kov za­me­ra­ná na po­čí­ta­čo­vé sie­te. Ten­to, v po­ra­dí už šies­ty roč­ník sa ko­nal v la­bo­ra­tó­riách po­čí­ta­čo­vých sie­tí Cis­co Aca­de­my Trai­ning Cen­ter na bu­ku­reš­tskej Po­ly­tec­hnic­kej uni­ver­zi­te. V šty­roch zá­klad­ných sek­ciách pre jed­not­liv­cov i druž­stvá – dvoch pre vy­so­koš­ko­lá­kov, jed­nej pre stre­doš­ko­lá­kov a jed­nej pre inštruk­to­rov – zá­po­li­lo do­ved­na 43 žia­kov, štu­den­tov a uči­te­ľov z 50 škôl zo sied­mich kra­jín stred­nej a vý­chod­nej Euró­py.

Stre­doš­kol­ské troj­člen­né tí­my v ka­te­gó­rii HS3 rie­ši­li troj­ho­di­no­vé prak­tic­ké za­da­nie a 30-mi­nú­to­vý on-li­ne test. Sú­ťaž pre­bie­ha­la v an­glic­kom ja­zy­ku. Han­dlov­ské druž­stvo v zlo­že­ní Ja­kub Ma­gu­la, Jo­zef Po­chy­ba a Ro­man Stej­skal si v sil­nej kon­ku­ren­cii vy­bo­jo­va­lo bron­zo­vé mies­to. V zmie­ša­ných ka­te­gó­riách do 26 ro­kov sa pred han­dlov­ský­mi štu­den­tmi umies­tni­li len vy­so­koš­ko­lá­ci z uni­ver­zít via­ce­rých štá­tov. V ka­te­gó­rii UNI Me­tod Ry­bár ob­sa­dil 4. a To­máš Droz­da 12. mies­to a v ka­te­gó­rii PT si­mu­lač­ný prog­ram po­čí­ta­čo­vých sie­tí Mic­hal Du­da 5. a Pe­ter Ha­laš­ka 12. mies­to.

„V ob­las­ti in­for­mač­ných tec­hno­ló­gií ras­tie kre­di­bi­li­ta na­šich škôl a ve­do­mos­ti na­šich ab­sol­ven­tov sú po­rov­na­teľ­né s ve­do­mos­ťa­mi naj­lep­ších štu­den­tov z iných kra­jín. Je to vý­sle­dok nie­koľ­ko­roč­nej sys­te­ma­tic­kej spo­lup­rá­ce s Mi­nis­ter­stvom škol­stva SR, vďa­ka kto­rej sa sie­ťo­vý vzde­lá­va­cí prog­ram za­vád­za do štu­dij­ných prog­ra­mov stred­ných a vy­so­kých škôl,“ ho­vo­rí Fran­ti­šek Ja­kab, koor­di­ná­tor prog­ra­mu pre SR.

Štu­den­ti SOŠ Han­dlo­vá ako je­di­ní zo Slo­ven­ska po­stú­pi­li do všet­kých ka­te­gó­rií, čím po­tvr­di­li vy­so­kú úro­veň vý­uč­by in­for­ma­ti­ky v tej­to ško­le. Všet­ci štu­du­jú od­bor mec­ha­nik po­čí­ta­čo­vých sie­tí. Účasť v Bu­ku­reš­ti si vy­bo­jo­va­li v ná­rod­nom ko­le na pô­de Slo­ven­skej tec­hnic­kej uni­ver­zi­ty v Bra­tis­la­ve. V prí­pa­de tej­to stred­nej ško­ly pri­tom nej­de o oje­di­ne­lý ús­pech, keď­že jej druž­stvá v ro­ku 2008 v Br­ne ob­sa­di­li 1. a 3., v ro­ku 2009 v Bra­tis­la­ve 2. a vla­ni v Deb­re­cí­ne ta­kis­to 2. mies­to.

Sie­ťo­vý vzde­lá­va­cí prog­ram or­ga­ni­zo­va­ný v spo­lup­rá­ci so spo­loč­nos­ťou Cis­co po­sky­tu­je ško­lám kur­zy in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných tec­hno­ló­gií. Kom­bi­nu­je pri­tom pred­náš­ky a la­bo­ra­tór­ne cvi­če­nia v učeb­niach s ino­va­tív­ny­mi vzde­lá­va­cí­mi ak­ti­vi­ta­mi vy­uží­va­jú­ci­mi pri príp­ra­ve štu­den­tov nás­tro­je cloud com­pu­tin­gu. Po­čet štu­den­tov na­raz za­po­je­ných do aka­de­mic­ké­ho prog­ra­mu v tom­to ro­ku pr­vý raz do­sia­hol hra­ni­cu jed­né­ho mi­lió­na. Ide tak o naj­väč­šiu sve­to­vú trie­du.

Zdroj: Cisco SystemsOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter