Dell s novým finančným riaditeľom pre globálnych zákazníkov

No­vým fi­nan­čným ria­di­te­ľom pre glo­bál­nych zá­kaz­ní­kov pre re­gión Euró­py, Blíz­ke­ho vý­cho­du a Af­ri­ky sa stá­va Mar­tin Bed­nár. Zod­po­ve­dá za ria­de­nie fi­nan­čných vzťa­hov s naj­väč­ší­mi zá­kaz­ník­mi v re­gió­ne, kto­rí vy­uží­va­jú vý­rob­ky a tec­hno­ló­gie od spo­loč­nos­ti Dell. Mar­tin Bed­nár ria­di tím fi­nan­čných ria­di­te­ľov vo Veľ­kej Bri­tá­nii, Fran­cúz­sku, Ho­lan­dsku, Švaj­čiar­sku a Ne­mec­ku.

Mar­tin Bed­nár pra­cu­je v Európ­skom ob­chod­nom cen­tre Dell pod ro­ku 2003, kde pô­so­bil na via­ce­rých po­zí­ciách vo fi­nan­čnom cen­tre a v od­de­le­ní kon­tro­lin­gu. Svo­ju pra­cov­nú ka­riéru za­čal v spo­loč­nos­ti Da­no­ne.

Mar­tin Bed­nár je ab­sol­ven­tom Fa­kul­ty hos­po­dár­skej in­for­ma­ti­ky na Eko­no­mic­kej uni­ver­zi­te v Bra­tis­la­ve.

Zdroj: DELL


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter