Staršia generácia uprednostňuje štýlové a jednoduché telefóny

Star­šia ge­ne­rá­cia up­red­nos­tňu­je te­le­fó­ny, kto­ré sú štý­lo­vé, ale zá­ro­veň sú jed­no­du­cho ov­lá­da­teľ­né. Vy­plý­va to zo štú­die spo­loč­nos­ti Em­po­ria, kto­rý sa us­ku­toč­nil v pia­tich kra­ji­nách Európ­skej únie. Do pries­ku­mu sa za­po­ji­lo tak­mer 4 000 res­pon­den­tov. Zo štú­die vy­plý­va, že se­nio­rom mo­bil­né te­le­fó­ny uľah­ču­jú ko­mu­ni­ká­ciu s oko­li­tým sve­tom a do­dá­va­jú im po­cit is­to­ty. Chcú však te­le­fón, kto­rý je jed­no­du­cho ov­lá­da­teľ­ný, má väč­šiu klá­ves­ni­cu a ľah­ko či­ta­teľ­ný dis­plej. Na slo­ven­skom tr­hu spĺňa tie­to pa­ra­met­re prá­ve Em­po­ria TALKpre­mium.

Se­nio­ri by ra­di pou­ží­va­li mo­bil­ný te­le­fón a po­zi­tív­ne sa o nich vy­jad­ri­lo až 75 % opý­ta­ných. Naj­čas­tej­šie za­bez­pe­ču­jú mo­bil­ný te­le­fón pre se­nio­rov ich de­ti. Pod­ľa pries­ku­mu kú­pi­lo ro­di­čom mo­bil­ný te­le­fón až 60 % res­pon­den­tov. Pri­már­ny dô­vod je stá­le spo­je­nie s ro­dič­mi a mož­nosť vo­la­nia v prí­pa­de nú­dze. Že­ny čas­tej­šie za­čí­na­jú pou­ží­vať mo­bil­ný te­le­fón po­tom, čo ho dos­ta­nú od svo­jich blíz­kych. Veľ­ké, jed­no­du­ché a ľah­ko ov­lá­da­teľ­né tla­čid­lá a te­le­fo­no­va­nie po­ža­du­je 65 % opý­ta­ných. Tak­mer 76 % z nich by uví­ta­lo tzv. nú­dzo­vé tla­čid­lo, kto­rý umož­ňu­je vo­la­nia v nú­dzi. Prio­rit­ne na vo­la­nia vy­uží­va te­le­fón až 90 % se­nio­rov. SMS fun­kciu vy­uží­va 55 % opý­ta­ných.

Fun­kciu MMS vy­ža­du­je len ne­ce­lých 21 % a fun­kciu E-Mails len 14,7 %. Na sur­fo­va­nie po inter­ne­te vy­uží­va te­le­fón 15,5 % opý­ta­ných. Z pries­ku­mu vy­plý­va, že se­nio­ri up­red­nos­tňu­jú te­le­fó­ny s jed­no­du­chou ob­slu­hou, kto­ré ma­jú väč­ší dis­plej a tla­čid­lá, ale aj mo­der­ný di­zajn. Tie­to po­žia­dav­ky spĺňa te­le­fón Em­po­ria TALKpre­mium od spo­loč­nos­ti Em­po­ria Te­le­com, kto­rý ob­sa­hu­je len tie naj­pod­stat­nej­šie fun­kcie, ako sú po­hodl­né te­le­fo­no­va­nie a po­sie­la­nie krát­kych texto­vých správ. S tým­to te­le­fó­nom od­pa­dá nut­nosť zdĺha­vé­ho hľa­da­nia v me­nu vďa­ka mož­nos­ti prís­tu­pu k jed­not­li­vým fun­kciám po­mo­cou pos­tran­ných tla­či­diel. Mo­hut­né klá­ve­sy a veľ­ký, dob­re pod­svie­te­ný dis­plej tiež po­má­ha­jú ro­zoz­ná­vať pís­me­ná a čís­li­ce. Prís­troj umož­ňu­je hlas­nej­šie vy­zvá­ňa­nie než u bež­ných mo­bil­ných te­le­fó­nov a nes­pô­so­bu­je prob­lé­my ani ľu­ďom s na­čú­va­cím prís­tro­jom. Te­le­fón sa do­dá­va s ele­gan­tným puz­drom a v je­ho vý­ba­ve ne­chý­ba­jú ani ďal­šie uži­toč­né fun­kcie ako bu­dík a prak­tic­ká ba­ter­ka.

„Sna­ží­me sa vy­ví­jať vý­rob­ky, kto­rých ob­slu­ha je nao­zaj jed­no­du­chá. Nik­to nie je vop­red dis­kva­li­fi­ko­va­ný. Na dru­hej stra­ne je dô­le­ži­tý aj at­rak­tív­ny di­zajn, aby pou­ží­va­teľ ne­bol stig­ma­ti­zo­va­ný. To je to, čo Em­po­ria Te­le­com chá­pe pod poj­mom In­klu­zív­ny di­zajn“, vy­svet­ľu­je pri­már­ny prís­tup k vý­vo­ju pro­duk­tov Al­bert Fellner, za­kla­da­teľ spo­loč­nos­ti Em­po­ria. Ok­rem to­ho, 40 a 50 roč­ní ma­jú úpl­ne inú pred­sta­vu, čo by mal byť schop­ný ro­biť ich mo­bil­ný te­le­fón než 60 ale­bo 70 roč­ní. „Chce­li by sme spl­niť rôz­ne po­žia­dav­ky a pria­nia pros­tred­níc­tvom rôz­nych mo­de­lov mo­bil­ných te­le­fó­nov, kto­ré sú vy­ba­ve­né via­ce­rý­mi špe­ci­fic­ký­mi fun­kcia­mi vy­slo­ve­ne pre da­ných zá­kaz­ní­kov“, zdô­raz­nil Fellner. Pre ten­to účel je nut­né byť dob­re in­for­mo­va­ný a chá­pať ži­vot­nú si­tuáciu rôz­nych sku­pín pou­ží­va­te­ľov.

Zdroj: Emporia Telecom


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter