Nokia pokračuje v rokovaniach o predaji NSN

Nokia Fín­sky vý­rob­ca mo­bil­ných te­le­fó­nov No­kia po­kra­ču­je v ro­ko­va­niach o pre­da­ji po­die­lu v spo­loč­nos­ti No­kia Sie­mens Networks (NSN). „Zá­ujem o NSN exis­tu­je a po­kra­ču­je­me v konštruk­tív­nych roz­ho­vo­roch s po­čet­ný­mi par­tner­mi,“ uvied­la No­kia v pia­tok vo vy­hlá­se­ní. Den­ník The Fi­nan­cial Ti­mes vo štvr­tok in­for­mo­val, že z roz­ho­vo­rov o prev­za­tí väč­ši­no­vé­ho po­die­lu v NSN vy­cú­va­li ame­ric­ké pri­va­te equi­ty fir­my Kohl­berg Kra­vis Ro­berts & Co a TPG. Dô­vo­dom ma­lo byť to, že sa ne­do­hod­li na ce­ne a stup­ni kon­tro­ly v po­dni­ku. Dot­knu­té spo­loč­nos­ti sa k me­dia­li­zo­va­ným in­for­má­ciám ne­vy­jad­ri­li.

Spo­loč­nosť No­kia Sie­mens Networks vlas­tnia rov­na­kým 50-per­cen­tným di­elom No­kia a ne­mec­ký prie­my­sel­ný kon­glo­me­rát Sie­mens. Po­dnik vy­tvo­ri­li v ro­ku 2007 zlú­če­ním svo­jich di­ví­zií v ob­las­ti vý­ro­by te­le­ko­mu­ni­kač­ných za­ria­de­ní. Väč­ši­no­vý po­diel v NSN po­núk­li na pre­daj mi­nu­lý rok v augus­te. Šéf No­kie Step­hen Elop mi­nu­lý týž­deň od­mie­tol me­dia­li­zo­va­né in­for­má­cie, po­dľa kto­rých je na pre­daj aj sa­ma No­kia.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter