O softvér SPP sa bude starať Siemens IT Solutions and Services

SPP.jpg Dis­tri­buč­ný in­for­mač­ný sys­tém spo­loč­nos­ti Slo­ven­ský ply­ná­ren­ský prie­my­sel, a. s. (SPP) bu­de mať na sta­ros­ti fir­ma Sie­mens IT So­lu­tions and Servic­es. Ako vy­plý­va z ak­tuál­ne­ho vy­da­nia elek­tro­nic­ké­ho ves­tní­ka ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia, Sie­mens IT So­lu­tions and Servic­es zís­kal zá­kaz­ku v hod­no­te 1,88 mil. eur bez da­ne z pri­da­nej hod­no­ty (DPH) bez sú­ťa­že.

V zdô­vod­ne­ní vý­be­ru ro­ko­va­cie­ho ko­na­nia bez vý­zvy na sú­ťaž SPP uvá­dza, že služ­by sta­ros­tli­vos­ti o in­for­mač­ný sys­tém mô­že pos­kyt­núť len spo­loč­nosť Sie­mens IT So­lu­tions and Servic­es, kto­rá k ne­mu vlas­tní vý­hrad­né prá­va. Pred­me­tom zá­kaz­ky je sta­ros­tli­vosť, údr­žba a vý­voj sof­tvé­ro­vej ap­li­ká­cie Dis­tri­buč­ný in­for­mač­ný sys­tém, ako aj ško­le­nie pou­ží­va­te­ľov a správ­cov ap­li­ká­cie, kon­zul­tá­cie a od­bor­né po­ra­den­stvo. Slo­ven­ský ply­ná­ren­ský prie­my­sel je nad­ná­rod­ná ener­ge­tic­ká ply­ná­ren­ská spo­loč­nosť. Ak­cio­nár­mi spo­loč­nos­ti sú Slo­ven­ská re­pub­li­ka pros­tred­níc­tvom Fon­du ná­rod­né­ho ma­jet­ku (51 %) a kon­zor­cium Slo­vak Gas Hol­ding po­zos­tá­va­jú­ce zo spo­loč­nos­tí E.ON Ruhr­gas a GDF SUEZ (49 %).

Sie­mens IT So­lu­tions and Servic­es pat­rí do sku­pi­ny Sie­mens, kto­rú tvo­rí na Slo­ven­sku 13 spo­loč­nos­tí. Ok­rem Sie­mens IT So­lu­tions and Servic­es do sku­pi­ny pa­tria Sie­mens, s. r. o., Sie­mens Prog­ram and Sys­tem En­gi­nee­ring, s. r. o., Sie­mens En­terpri­se Com­mu­ni­ca­tions, a. s., No­kia Sie­mens Networks Slo­va­kia, s. r. o., Sip­rin, s. r. o., SAT Sys­té­my auto­ma­ti­zač­nej tech­ni­ky, spol. s r. o., OEZ Slo­va­kia, spol. s r. o., Os­ram Slo­va­kia, a. s., BSH do­má­cí spotřebi­če, s. r. o., BSH Dri­ves and Pumps, s. r. o., Reak­tor­test, s. r. o., a Are­va NP Con­trols, s. r. o.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter