Ericsson získal cenu za najvýznamnejší prínos pre výskum a vývoj LTE

LTE-Logo Copy.jpg Eric­sson má ví­ziu zo­sie­ťo­va­nej spo­loč­nos­ti, kde všet­ko, čo by moh­lo mať prí­nos z pri­po­je­nia na inter­net, pri­po­je­né bu­de. LTE je kľú­čo­vou tec­hno­ló­giou pre ten­to typ vý­vo­ja. Z toh­to dô­vo­du po­va­žu­je Eric­sson nep­retr­ži­té a dos­ta­toč­né in­ves­tí­cie do vý­sku­mu a vý­vo­ja v ob­las­ti LTE tec­hno­ló­gií za veľ­mi po­dstat­né.

17. má­ja na Sve­to­vom sum­mi­te LTE tec­hno­ló­gií v Am­ster­da­me zís­kal Eric­sson od spo­loč­nos­ti In­for­ma ce­nu In­for­ma LTE Award za naj­výz­nam­nej­ší prí­nos do vý­sku­mu a roz­vo­ja LTE tec­hno­ló­gií. Oce­ne­nie je uz­na­ním za prí­nos do vý­sku­mu a vý­vo­ja LTE v ob­las­ti in­ves­tí­cií a reali­zo­va­ných vý­skum­ných pro­jek­tov, kto­ré po­zi­tív­ne ov­plyv­ni­li ko­merč­ný ús­pech LTE tec­hno­ló­gií

Eric­sson ma naj­vyz­nam­nej­si po­diel na pub­li­ko­va­nych spe­ci­fi­ka­ciach tec­hno­lo­gie LTE vďa­ka svo­jim roz­siah­lym in­ves­tí­ciám do vý­sku­mu a vý­vo­ja ako aj skú­se­nos­ti zo za­vád­za­nia LTE. . Spo­loč­nosť pred­pok­la­dá , že je dr­ži­te­ľom 25% všet­kých kľú­čo­vých pa­ten­tov v ob­las­ti LTE. Eric­sson do­dal veľ­kú väč­ši­nu ko­mer­čných LTE sie­tí na sve­te, vrá­ta­ne pr­vej ko­mer­čnej LTE sie­te ako aj v sú­čas­nos­ti naj­väč­šej ko­mer­čnej in­šta­lá­cie LTE tec­hno­ló­gie. LTE sie­te dnes vy­uží­va 200 mi­lió­nov ľu­dí, pri­čom 130 mi­lió­nov z nich vy­uží­va LTE sie­te, do­da­ne spo­loč­nos­ťou Eric­sson.

Eric­sson sa za­me­ria­va na rých­le a bez­prob­lé­mo­vé ko­mer­čné uve­de­nie na trh s dô­ra­zom na uží­va­teľ­skú skú­se­nosť. Je pre­to up­red­nos­tňo­va­ným a naj­väč­ším par­tne­rom pre ove­ro­va­nie či­po­vých sad pre LTE tec­hno­lo­giu., Tak­tiež uvie­dol sa­moor­ga­ni­zu­jú­ce sa sie­te (Self Or­ga­ni­zing Networks, SON) pre pros­tre­die LTE,, kto­ré sú kľú­čo­vé pre rých­le za­vád­za­nie ko­mer­čnej plat­for­my LTE. Vďa­ka to­mu po­nú­ka zá­kaz­ní­kom štan­dar­di­zo­va­né sie­te ty­pu “plug and play” s vy­so­kým stup­ňom auto­ma­ti­zá­cie, kto­rá pri­ná­ša ús­po­ru ča­su a zlep­še­nie vý­ko­nu.

Vo všet­kých ob­las­tiach vý­sku­mu a vý­vo­ja no­vých tec­hno­ló­gií je Eric­sson dr­ži­te­ľom 27.000 ude­le­ných pa­ten­tov. Spo­loč­nosť za­mes­tná­va viac ako 18.000 ľu­dí vo vset­kych di­ví­ziách vy­sku­mu a vý­vo­ja, kto­ré sa nac­hád­za­jú v 17 kra­ji­nách.

Zdroj: Sony EricssonOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter