SWAN chce objektívnu analýzu projektu portálu verejnej správy

swan-logo.jpeg Spo­loč­nosť SWAN, kto­rá sto­jí na če­le ví­ťaz­né­ho kon­zor­cia pre pro­jekt Ústred­né­ho po­rtá­lu ve­rej­nej sprá­vy (ÚPVS), ne­súh­la­sí s tvr­de­nia­mi mi­nis­ter­stva fi­nan­cií o pred­ra­že­nos­ti a net­ran­spa­ren­tnos­ti pro­jek­tu a vy­zva­lo ho pre­to na vy­tvo­re­nie ne­zá­vis­lej pra­cov­nej sku­pi­ny, kto­rá ho po­dro­bí ob­jek­tív­nej ana­lý­ze. "Ako spo­loč­nosť si uve­do­mu­je­me dô­le­ži­tosť toh­to pro­jek­tu a chce­li by sme pre­to vrá­tiť dis­ku­siu späť do od­bor­nej po­lo­hy. Za­sla­li sme pre­to ot­vo­re­ný list pre­miér­ke a mi­nis­tro­vi fi­nan­cií, kto­rý ob­sa­hu­je vý­zvu na vy­tvo­re­nie ne­zá­vis­lej od­bor­nej sku­pi­ny, pri­čom nák­la­dy spo­je­né s čin­nos­ťou tej­to sku­pi­ny sme prip­ra­ve­ní zná­šať v pl­nom roz­sa­hu,“ uvie­dol ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti SWAN Mi­ros­lav Stre­čan­ský.

Po­dľa je­ho slov ni­mi navr­ho­va­né rie­še­nie vy­lú­či aké­koľ­vek po­chyb­nos­ti o tom, či pro­jekt ÚPVS je pred­ra­že­ný, či je fi­nan­co­va­teľ­ný z pros­tried­kov Ope­rač­né­ho prog­ra­mu In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti a či je­ho zru­še­nie bu­de mať po­zi­tív­ny ale­bo ne­ga­tív­ny vplyv na pro­ces in­for­ma­ti­zá­cie.

Ak zá­ve­ry tej­to od­bor­nej sku­pi­ny po­tvr­dia zá­ve­ry mi­nis­ter­stva fi­nan­cií, kto­ré ho­vo­rí o troj­ná­sob­nom pred­ra­že­ní pro­jek­tu ÚPVS a net­ran­spa­ren­tnom ob­sta­rá­va­ní, po­skyt­ne fir­ma SWAN po­dľa Stre­čan­ské­ho maximál­nu sú­čin­nosť pri hľa­da­ní náh­rad­né­ho rie­še­nia a mi­ni­ma­li­zá­cii škôd. Ak však štát od zmlu­vy na pro­jekt ús­tred­né­ho po­rtá­lu od­stú­pi bez akej­koľ­vek ana­lý­zy, bu­de spo­loč­nosť SWAN žia­dať náh­ra­du ško­dy, kto­ré sa po­dľa nej po­hy­bu­jú na úrov­ni 18,4 mil. eur.

Mi­nis­ter­stvo fi­nan­cií zru­ši­lo fi­nan­co­va­nie pro­jek­tu Ústred­né­ho po­rtá­lu ve­rej­nej sprá­vy z euro­fon­dov v hod­no­te tak­mer 50 mil. eur. Ten je po­dľa šé­fa re­zor­tu Iva­na Mik­lo­ša pred­ra­že­ný tak­mer troj­ná­sob­ne, pri­čom sa­mot­né ob­sta­rá­va­nie ma­lo byť po­dľa zis­te­ní Úra­du pre ve­rej­né ob­sta­rá­va­nie net­ran­spa­ren­tné. Pra­vid­lá ve­rej­nej sú­ťa­že bo­li to­tiž po­dľa mi­nis­tra nas­ta­ve­né tak, že bo­la zne­mož­ne­ná šir­šia sú­ťaž a zá­kaz­ka bo­la ši­tá na mie­ru kon­krét­nej fir­me.

Zru­še­nie zmlu­vy bo­lo po­dľa Mik­lo­ša ne­vyh­nut­né, keď­že inak by hro­zi­lo nep­rep­la­te­nie zo stra­ny Bru­se­lu a ce­lá zá­kaz­ka by mu­se­la byť fi­nan­co­va­ná zo štát­ne­ho roz­poč­tu. Mi­nis­ter­stvo fi­nan­cií po­dľa ne­ho na­ďa­lej po­va­žu­je pro­jek­tu ÚPVS za uži­toč­ný, no tak, ako bol nas­ta­ve­ný, by po­dľa ne­ho vie­dol k pred­ra­že­niu a ones­ko­re­niu cel­ko­vé­ho pro­ce­su in­for­ma­ti­zá­cie.

Mar­ke­tin­go­vý ma­na­žér spo­loč­nos­ti SWAN Mar­tin Ho­lák však tvr­dí, že kon­trakt na vy­bu­do­va­nie spo­loč­ných mo­du­lov ÚPVS zís­ka­la fir­ma vo ve­rej­nej sú­ťa­ži, kto­rá pred­sta­vu­je naj­tran­spa­ren­tnej­šiu for­mu ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia, pri­čom tá­to sú­ťaž bo­la pub­li­ko­va­ná vo Ves­tní­ku ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia, ako aj v Úrad­nom ves­tní­ku EÚ. "Mož­no spo­me­núť, že pro­jek­ty, kto­ré bo­li ob­sta­rá­va­né me­nej tran­spa­ren­tnej­šou me­tó­dou, nec­ha­lo mi­nis­ter­stvo fi­nan­cií bež­ať ďa­lej." po­ve­dal v uto­rok Ho­lák.

Sú­ťaž­né po­dkla­dy si po­dľa ne­ho vy­zdvih­lo viac ako 25 spo­loč­nos­tí z ce­lé­ho sve­ta, pri­čom žia­den zo zá­ujem­cov ne­vyu­žil mož­nosť re­víz­ne­ho ko­na­nia. "Po­dmien­ky účas­ti vo ve­rej­nej sú­ťa­ži bo­li te­da bez­výh­rad­ne ak­cep­to­va­né, rov­na­ko, ako aj roz­hod­nu­tie o vy­lú­če­ní jed­né­ho z uc­hád­za­čov," skon­šta­to­val Ho­lák. ÚVO po­dľa ne­ho po kon­tro­le sú­ťa­že kon­šta­to­val, že nie sú dô­vo­dy na ude­le­nie san­kcií a za­ča­tie re­víz­ne­ho po­stu­pu, čím po­tvr­dil sú­lad so zá­ko­nom. "Po­dľa na­šich in­for­má­cii vy­pra­co­va­la IT aso­ciácie Slo­ven­ska sta­no­vis­ko, po­dľa kto­ré­ho bo­la sú­ťaž nas­ta­ve­ná tak, že po­žia­dav­ky moh­lo spl­niť via­ce­ro spo­loč­nos­tí a ne­bo­li te­da nas­ta­ve­né na jed­nu spo­loč­nosť,“ dopl­nil Ho­lák.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter