Canon získal 4 ocenenia TIPA 2011

Canon_TIPA.JPG Spo­loč­nosť Ca­non zís­ka­la šty­ri pres­tíž­ne oce­ne­nia TI­PA (Tech­ni­cal Ima­ge Press As­so­cia­tion). Po­ro­ta ude­ľu­je ce­ny TI­PA naj­lep­ším pro­duk­tom v ob­las­ti zob­ra­zo­va­cích tech­no­ló­gií, kto­ré bo­li uve­de­né na trh v pred­chá­dza­jú­com ro­ku. Ca­non zís­ka­la ce­ny v 4 rôz­nych ka­te­gó­riách, čo potvr­dzu­je kva­li­tu ši­ro­ké­ho spek­tra na­šich vý­rob­kov. Po­ro­ta TI­PA, zlo­že­ná z re­dak­to­rov pop­red­ných fo­tog­ra­fic­kých ča­so­pi­sov z ce­lej Euró­py, kaž­do­roč­ne vy­be­rá naj­lep­šie pro­duk­ty v ob­las­ti zob­ra­zo­va­cích tech­no­ló­gií a hod­no­tí ino­vá­cie, di­zajn aj cel­ko­vú kva­li­tu vý­rob­kov.

Ca­non zís­ka­la oce­ne­nia v tých­to ka­te­gó­riách:
Naj­lep­šia di­gi­tál­na zr­kad­lov­ka (DSLR) pre za­čia­toč­ní­kov: Ca­non EOS 600D
Naj­lep­ší kom­pakt s ultra­zoo­mom: Ca­non Power­Shot SX230 HS
Naj­lep­ší pro­fe­sio­nál­ny ob­jek­tív: Ca­non EF 70-200mm f/2.8L II USM
Naj­lep­šia mul­ti­fun­kčná fo­tot­la­čia­reň: Ca­non PIXMA MG8150

„Zisk 4 pres­tíž­nych cien TI­PA nás veľ­mi te­ší,” po­ve­dal Ste­ve Mar­shall, Con­su­mer Ima­ging Pro­duct Mar­ke­ting Di­rec­tor z Ca­non Euro­pe. „Ce­ny TI­PA sú ce­los­ve­to­vo veľ­mi dob­re zná­me a to­to ne­zá­vis­lé hod­no­te­nie naj­lep­ších pro­duk­tov v ob­las­ti zob­ra­zo­va­cích tech­no­ló­gií má svo­ju vá­hu. Sme ra­di, že sme zví­ťa­zi­li v toľ­kých ka­te­gó­riách. Ce­ny sú potvr­de­ním kva­li­ty ši­ro­ké­ho spek­tra pro­duk­tov a rie­še­ní Ca­non, od mul­ti­fun­kčnej tla­če cez kom­pak­tné fo­toa­pa­rá­ty až po pro­fe­sio­nál­ne spra­co­va­nie ob­ra­zu. Zdô­raz­ňu­jú tiež na­šu túž­bu po do­ko­na­los­ti vo všet­kých ka­te­gó­riách.“

Čle­no­via po­ro­ty TI­PA pos­kyt­li k oce­ne­ným pro­duk­tom Ca­non nas­le­du­jú­ce vy­jad­re­nia:
Naj­lep­ší pro­fe­sio­nál­ny ob­jek­tív: Ca­non EF 70-200mm f/2.8L IS II USM No­vý Ca­non EF 70-200mm f/2.8L IS II USM zvy­šu­je rých­losť auto­ma­tic­ké­ho za­os­tro­va­nia, op­tic­kú sta­bi­li­zá­ciu ob­ra­zu a kva­li­tu op­ti­ky pred­chá­dza­jú­cich le­gen­dár­nych pro­duk­tov, čo ne­bo­lo vô­bec jed­no­du­ché do­siah­nuť. EF 70-200mm f/2.8L IS II USM zlep­šu­je kva­li­tu op­ti­ky a zni­žu­je chro­ma­tic­kú abe­rá­ciu vďa­ka jed­né­mu fluori­to­vé­mu čle­nu a pia­tim UD čle­nom. No­vý sta­bi­li­zá­tor ob­ra­zu umož­ňu­je pou­žiť až o 4 kro­ky po­mal­šiu rých­losť uzá­vier­ky, než sa dá do­siah­nuť s bež­ným ob­jek­tí­vom. Pri­tom sa za­cho­va­la ro­bus­tnosť konštruk­cie spo­lu s tes­ne­ním pro­ti pra­chu a vl­hkos­ti, tak­že ob­jek­tív je vhod­ný aj na fo­tog­ra­fo­va­nie v extrém­nych pod­mien­kach.

Naj­lep­šia di­gi­tál­na zr­kad­lov­ka (DSLR) pre za­čia­toč­ní­kov: Ca­non EOS 600D
EOS 600D nad­vä­zu­je na pred­chá­dza­jú­ce mo­de­ly jed­no­du­chým ov­lá­da­ním a vy­so­kou fun­kčnos­ťou. Na po­ro­tu mi­mo­riad­ne za­pô­so­bi­li 18-me­ga­pixelo­vý CMOS sní­mač, mož­nosť sní­ma­nia vi­dea v kva­li­te Full HD, Li­ve View, bez­drô­to­vé ov­lá­da­nie bles­ku a 3" LCD dis­plej s va­ria­bil­ným uh­lom oto­če­nia. Fo­toa­pa­rát po­nú­ka sú­vis­lé sní­ma­nie až 3,7 sním­ky/s, rých­losť uzá­vier­ky až 1/4000 se­kun­dy a roz­sah cit­li­vos­ti ISO až 6 400 (mož­nosť zvý­še­nia až do 12 800). Jed­no­du­ché ov­lá­da­nie po­nú­ka fo­tog­ra­fom nev­šed­né zá­žit­ky a in­špi­ru­je k ces­te v ús­tre­ty ďal­ším fo­tog­ra­fic­kým dob­rod­ruž­stvám.

Naj­lep­ší kom­pakt s ultra­zoo­mom: Ca­non Power­Shot SX230 HS
Ca­non Power­Shot SX230 HS po­nú­ka 12,1-me­ga­pixelo­vý Sys­tém HS s vy­so­ko­cit­li­vým sní­ma­čom CMOS a 14-ná­sob­ným zoo­mom (ek­vi­va­lent 28–392 mm) s op­tic­kým sta­bi­li­zá­to­rom ob­ra­zu. Veľ­ký 3“ LCD dis­plej ro­bí pre­ze­ra­nie fo­tog­ra­fií aj po­hyb v me­nu zá­ba­vou. Na po­ro­tu uro­bi­li mi­mo­riad­ny do­jem sní­ma­nie vi­dea v kva­li­te Full HD (1080p) s dy­na­mic­kým sta­bi­li­zá­to­rom ob­ra­zu, no­vá fun­kcia GPS (vrá­ta­ne sof­tvé­ru na prá­cu s ma­pa­mi) a vy­so­ko­cit­li­vý sní­mač CMOS spo­lu s vý­kon­ným pro­ce­so­rom Ca­non DI­GIC 4, kto­rý zni­žu­je šum do­kon­ca aj pri vy­ššej cit­li­vos­ti (až ISO 3200).

Naj­lep­šia mul­ti­fun­kčná fo­tot­la­čia­reň: Ca­non PIXMA MG8150
Ca­non PIXMA MG8150 s ele­gan­tným čier­nym di­zaj­nom po­nú­ka pok­ro­či­lú tech­no­ló­giu tla­če. Širo­ké mož­nos­ti tvo­ri­vé­ho vy­ži­tia umož­ňu­je zdo­ko­na­le­ný sof­tvér Easy-Pho­toP­rint EX s pria­mym prís­tu­pom na Flickr. Fun­kcia tla­če fo­tog­ra­fií z Full HD vi­dea umož­ňu­je uží­va­te­ľom vy­tla­čiť si naj­ob­ľú­be­nej­šie mo­men­ty z fil­mov v roz­lí­še­ní HD.

Zdroj: CanonOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter