Predaj techniky v SR stúpol za 1. štvrťrok o 14 %

elektronika.jpg Trh s tech­nic­kým spot­reb­ným to­va­rom na Slo­ven­sku za­zna­me­nal v pr­vom štvrťro­ku ro­ka 2011 me­dzi­roč­ný ná­rast o viac než 14 % op­ro­ti rov­na­ké­mu ob­do­biu mi­nu­lé­ho ro­ka. K ná­ras­tu tr­hu doš­lo vo väč­ši­ne sek­to­rov, naj­vý­raz­nej­šie pri spot­reb­nej elek­tro­ni­ke a in­for­mač­ných tech­no­ló­giách. Pok­les bol za­zna­me­na­ný iba v kan­ce­lár­skej tech­ni­ke a v te­le­ko­mu­ni­ká­ciách.

Vý­voj ob­ra­tu tech­nic­ké­ho spot­reb­né­ho to­va­ru na Slo­ven­sku
graf1.JPG

In­for­mač­né tech­no­ló­gie: Sil­ný rast v pre­da­ji po­čí­ta­čov
V me­dzi­roč­nom po­rov­na­ní za­zna­me­nal IT sek­tor znač­ný ná­rast. Ak­tuál­ne ten­to rast do­sa­hu­je 23,2 %. Tra­dič­ne si naj­lep­šie po­čí­na ka­te­gó­ria mo­bil­ných a sto­lo­vých po­čí­ta­čov. Ka­te­gó­ria mo­ni­to­rov bez TV tu­ne­ra opäť kles­la a pri­nies­la naj­slab­ší vý­sle­dok. Všet­ky hlav­né seg­men­ty tr­hu bo­li ne­ga­tív­ne ov­plyv­ne­né pok­le­som prie­mer­ných cien.

Spot­reb­ná elek­tro­ni­ka: Pre­daj elek­tro­ni­ky pok­ra­ču­je v ras­te
Trh spot­reb­nej elek­tro­ni­ky na Slo­ven­sku za­zna­me­nal v pr­vom štvrťro­ku 2011 ná­rast o tak­mer 25 %. Ten­to ná­rast ge­ne­ru­jú hlav­ne te­le­ví­zo­ry s plo­chou ob­ra­zov­kou, pri­čom po­zi­tív­ny vý­voj vy­ka­zu­jú tak­mer všet­ky veľ­kos­ti ob­ra­zo­viek. Veľ­mi dy­na­mic­ky sa zvy­šu­je po­diel te­le­ví­zo­rov vy­ba­ve­ných tech­no­ló­giou LED. Vďa­ka di­gi­ta­li­zá­cii te­le­víz­ne­ho sig­ná­lu ras­tie do­pyt i po set-top boxoch. Pre­da­je ďal­ších hlav­ných pro­duk­to­vých ka­te­gó­rií, ako sú audio­sys­té­my, DVD preh­rá­va­če/re­kor­dé­ry a vi­deo­ka­me­ry, sa i na­ďa­lej dr­žia v mí­nu­so­vých čís­lach. V rám­ci tých­to ka­te­gó­rií sú však i ras­tú­ce seg­men­ty, ako nap­rík­lad Blu-ray preh­rá­va­če.

Trh fo­to: I na­ďa­lej v po­zi­tív­nych hod­no­tách
Aj v pr­vom štvrťro­ku si di­gi­tál­ne fo­toa­pa­rá­ty udr­ža­li po­zi­tív­ne hod­no­ty. Me­dzi­roč­ný dvoj­ci­fer­ný ná­rast za­zna­me­na­li zr­kad­lov­ky, kom­pak­ty s pev­ným ob­jek­tí­vom rást­li iba v ku­soch, v hod­no­te za­zna­me­na­li sla­bý pok­les. Seg­ment kom­pak­tných prís­tro­jov s vy­me­ni­teľ­ným ob­jek­tí­vom sa i na­ďa­lej dr­ží vo veľ­mi po­zi­tív­nych čís­lach, ale je­ho vá­ha na tr­hu je za­tiaľ stá­le veľ­mi níz­ka.

Te­le­ko­mu­ni­ká­cie: Ná­rast pre­da­jov smar­tfó­nov na úkor mo­bil­ných te­le­fó­nov
Trh te­le­ko­mu­ni­ká­cií na Slo­ven­sku v pr­vom štvrťro­ku 2011 mier­ne kle­sal v hod­no­te, nao­pak, v ku­soch sa dos­tal do klad­ných čí­sel. Pok­les v hod­no­te je spô­so­be­ný pre­dov­šet­kým pok­le­som prie­mer­ných cien v po­rov­na­ní s rov­na­kým štvrťro­kom mi­nu­lé­ho ro­ka. Po­diel smar­tfó­nov sa neus­tá­le zvy­šu­je na úkor mo­bil­ných te­le­fó­nov a hlav­ne tak vďa­ka smar­tfó­nom trh v ob­je­me rás­tol.

Kan­ce­lár­ska tech­ni­ka: Ne­ga­tív­ny vý­voj tr­žieb pok­ra­čo­val
Trh kan­ce­lár­skej tech­ni­ky pok­ra­čo­val v tom­to pr­vom štvrťro­ku v ne­ga­tív­nom vý­vo­ji tr­žieb z pred­chá­dza­jú­cich ob­do­bí. Dvoj­ci­fer­né tem­po pok­le­su hod­no­ty pre­da­jov v me­dzi­roč­nom po­rov­na­ní na­ďa­lej rás­tlo a do­sa­ho­va­lo už -19 %. Me­dzi­roč­ný pok­les pre­da­nej hod­no­ty za­zna­me­na­li tak mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia, ako i sa­mos­tat­né tla­čiar­ne. Pok­les hod­no­ty pre­da­jov bol ov­plyv­ne­ný i pok­ra­ču­jú­cim pok­le­som prie­mer­ných cien všet­kých sle­do­va­ných pro­duk­to­vých ka­te­gó­rií. Naj­rý­chlej­šie pri­tom kle­sa­li ce­ny v seg­men­te la­se­ro­vých tla­čia­ren­ských za­ria­de­ní.

Súhrn­ný preh­ľad

graf2.JPG

Zdroj: GfK TE­MAX® Slo­vak Re­pub­lic, GfK Re­tail and Tech­no­lo­gy

Zdroj: GfK SlovakiaOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter