Efektívnej verejnej správe bráni slovenská byrokracia pri čerpaní eurofondov

peniaze_drobne_euro.jpg „In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti má od­bú­rať ťaž­ko­pád­nosť ve­rej­nej sprá­vy a zjed­no­du­šiť ži­vot ob­ča­nov a pod­ni­ka­te­ľov. Aby sme však moh­li efek­tív­ne vy­bu­do­vať eGo­ver­nment, mu­sí­me bez­od­klad­ne od­strá­niť nad­mer­nú by­rok­ra­ciu v čer­pa­ní euro­fon­dov vrá­ta­ne pre elek­tro­ni­zá­ciu ve­rej­nej sprá­vy kľú­čo­vé­ho OPIS-u,“ vy­hlá­sil na kon­fe­ren­cii ITA­PA spl­no­moc­ne­nec vlá­dy SR pre in­for­ma­ti­zá­ciu spo­loč­nos­ti Ro­land Sill. Ako do­dal, zá­sad­nú re­for­mu ad­mi­nis­tra­tív­ne­ho sys­té­mu čer­pa­nia euro­fon­dov pre­ro­ku­je už vo štvr­tok Stra­te­gic­ká ra­da pre eGo­ver­nment.

eGo­ver­ment je od­po­veď na te­raj­šiu pa­sív­nu, po­ma­lú a kom­pli­ko­va­nú ve­rej­nú sprá­vu, keď ľu­dia mu­sia s jed­nou ve­cou opa­ko­va­ne cho­diť po via­ce­rých úra­doch. In­for­ma­ti­zo­va­ná ve­rej­ná sprá­va je, nao­pak, rých­la, efek­tív­na a ak­tív­ne si vší­ma a rie­ši prob­lé­my ľu­dí. Kľú­čo­vé je pod­ľa spl­no­moc­nen­ca za­me­rať sa na zjed­no­du­še­nie kon­krét­nych ži­vot­ných si­tuá­cií ob­ča­nov a pod­ni­ka­te­ľov. Vďa­ka eGo­ver­nmen­tu od­strá­ni­me ad­mi­nis­tra­tív­ne po­vin­nos­ti nap­rík­lad pri na­ro­de­ní di­eťa­ťa, pres­ťa­ho­va­ní či re­gis­trá­cii vo­zid­la. Ta­kis­to mô­že­me úpl­ne od­strá­niť nap­rík­lad po­dá­va­nie da­ňo­vých priz­na­ní pre za­mes­tnan­cov,“ po­ve­dal spl­no­moc­ne­nec. Vďa­ka vy­uži­tiu in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a fi­nan­čných pros­tried­kov z ope­rač­ných prog­ra­mov EÚ, ak ich do­ká­že­me nep­re­már­niť, mô­že­me pod­ľa ne­ho zá­sad­ne tran­sfor­mo­vať a zjed­no­du­šiť fun­go­va­nie ve­rej­nej sprá­vy.

Ope­rač­né­mu prog­ra­mu In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti (OPIS) sa na kon­fe­ren­cii vy­čí­ta­lo, že prak­tic­ky zbr­zdil pro­ces mo­der­ni­zá­cie ve­rej­nej sprá­vy, keď­že in­šti­tú­cie sa spo­lie­ha­li na OPIS ako zdroj fi­nan­co­va­nia, a pre­to od­lo­ži­li vlas­tné pro­jek­ty. OPIS sa však ne­roz­be­hol, a pre­to od ro­ku 2007, keď bol OPIS schvá­le­ný, sa na Slo­ven­sku neus­ku­toč­nil ni­ja­ký vý­znam­nej­ší pro­jekt eGo­ver­nmen­tu. Pro­jek­to­ví ma­na­žé­ri bo­ju­jú s by­rok­ra­tic­kým sys­té­mom čer­pa­nia euro­fon­dov, kto­rý si vô­bec nev­ší­ma ich prob­lé­my, ale za­me­ria­va sa len na maxima­li­zá­ciu neus­tá­le ras­tú­ce­ho ad­mi­nis­tra­tív­ne­ho bre­me­na. By­rok­ra­cia pri čer­pa­ní pros­tried­kov po­mo­ci už do­siah­la ta­kú úro­veň, že vý­raz­ne sťa­žu­je riad­ne do­čer­pa­nie pros­tried­kov v reál­nom ter­mí­ne.

„Zá­klad­ná infra­štruk­tú­ra je dô­le­ži­tá, ale ne­mie­ni­me do­ne­ko­neč­na ča­kať na veľ­ké zá­zra­ky. Pre­fe­ru­jem is­tú ces­tu, ho­ci aj ma­lých, ale za­to efek­tív­nych a rých­lych pro­jek­tov. Vy­zý­vam všet­kých za­in­te­re­so­va­ných z ra­dov ve­rej­nos­ti, aby pred­lo­ži­li návr­hy na svo­je pro­jek­ty na webo­vej strán­ke www.in­for­ma­ti­zá­cia.sk,“ vy­jad­ril sa Mi­loš Mol­nár, po­ve­re­ný ria­de­ním sek­cie in­for­ma­ti­zá­cie na MF SR.

Dis­ku­té­ri kon­fe­ren­cie sa zhod­li, že sfun­kčne­nie ce­lé­ho ope­rač­né­ho prog­ra­mu po­va­žu­jú pri­naj­men­šom za ta­ké dô­le­ži­té ako sa­mot­nú ví­ziu eGo­ver­nmen­tu. Len tak mô­žu byť dy­na­mic­ky spus­te­né zmys­lupl­né pro­jek­ty.

Pod­ľa účas­tní­kov kon­fe­ren­cie dr­vi­vá väč­ši­na by­rok­ra­cie pri­tom po­chá­dza zo Slo­ven­ska. Európ­ska le­gis­la­tí­va je pod­ľa nich jed­no­du­chá a ne­chá­va veľ­ký pries­tor na ná­rod­né štá­ty. Veľ­ká väč­ši­na európ­skych kra­jín pre­to ne­má prob­lém do­čer­pať pros­tried­ky. Slo­ven­sko však dnes čer­pá pros­tried­ky len na úrov­ni 63 % prie­me­ru no­vých člen­ských kra­jín, pri­čom prob­lém je v sku­toč­nos­ti zá­sad­ný a za­sa­hu­je všet­ky ope­rač­né prog­ra­my, nie­len OPIS.

Návrh kro­kov na zjed­no­du­še­nie ad­mi­nis­trá­cie v čer­pa­ní euro­fon­dov na návrh spl­no­moc­nen­ca vlá­dy R. Sil­la pre­ro­ku­je Stra­te­gic­ká ra­da pre eGo­ver­nment. Pri­po­mien­ky k ma­te­riá­lom spl­no­moc­nen­ca mož­no za­sie­lať na www.in­for­ma­ti­zá­cia.gov.sk.

Zdroj: ITAPAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter