4. ročník konferencie Management LIVE zazoomuje strategicky!

in_form_slovakia.jpg Spo­loč­nosť In Form Slo­va­kia s.r.o. or­ga­ni­zu­je už 4. roč­ník kon­fe­ren­cie Ma­na­ge­ment LI­VE. Pes­trý prog­ram z ob­las­ti stra­te­gic­ké­ho ma­naž­men­tu os­lo­ví všet­kých, kto­rých sa ria­de­nie tý­ka.

Kon­fe­ren­ciu ot­vo­rí Ivo Do­le­žal, ria­di­teľ na odd. po­ra­den­stva spo­loč­nos­ti PWC Slo­ven­sko s pred­náš­kou Sú­čas­né prio­ri­ty stra­te­gic­ké­ho ria­de­nia ako ich vní­ma­jú pred­ní bi­znis líd­ri na Slo­ven­sku. Pred­me­tom je­ho pre­zen­tá­cie sú vý­sled­ky pries­ku­mu sta­vu po­dni­ka­teľ­ské­ho pros­tre­dia, kto­rý reali­zo­va­li v spo­lup­rá­ci so slo­ven­skou edí­ciou ma­ga­zí­nu For­bes. Naň­ho nad­via­že s té­mou Stra­te­gic­ké ob­chod­né par­tner­stvá Ra­dos­lav Švec, Slo­vák, kto­rý to v glo­bál­nej spo­loč­nos­ti Shell U.K. Li­mi­ted do­tia­hol až na po­zí­ciu Head of Con­ve­nien­ce Re­tail.

Pre­čo ria­di­te­lia zly­há­va­jú pri tvor­be stra­te­gic­kých roz­hod­nu­tí a ich za­ve­de­ní do praxe?
Na tú­to otáz­ku od­po­vie Mar­ce­la Ho­lic­ká, se­nior kon­zul­tant z As­ses­sment Sys­tems Slo­va­kia, s.r.o. Za­me­ria naj­mä na ri­zi­ko­vé ten­den­cie sprá­va­nia ma­na­žé­rov, kto­ré mô­žu ne­ga­tív­ne ov­plyv­ňo­vať roz­ho­do­va­nie, klí­mu na pra­co­vis­ku, vý­kon a pro­duk­ti­vi­tu jed­not­liv­ca i ce­lé­ho tí­mu. Úlo­hu hod­nôt v stra­te­gic­kom ma­naž­men­te prík­la­dom z vlas­tnej bi­znis praxe po­tvr­dí Mi­lan Her­stek, ma­ji­teľ dre­vár­skej a ná­byt­kár­skej spo­loč­nos­ti HER­STEK s.r.o.

Prob­le­ma­ti­ku pro­jek­to­vé­ho ma­naž­men­tu ro­zo­be­rie Alexan­der Schnei­der, con­sul­tant AC­TIWARE GmbH v pred­náš­ke na té­mu Agil­ný pro­jek­to­vý ma­naž­ment ako stra­te­gic­ká vý­zva v 21. sto­ro­čí a Pe­ter He­lexa, Se­nior Ma­na­ger Cor­po­ra­te De­ve­lop­ment zo spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom a.s. uká­že svoj po­hľad na aj na Úska­lia pro­jek­to­vé­ho ma­naž­men­tu.

Pe­ter Ma­ko­vic­ký, ko­na­teľ spo­loč­nos­ti exekuč­ná s.r.o. pred­sta­ví Zá­klad­né nás­tro­je pre­ven­cie vzni­ku ťaž­ko vy­mo­ži­teľ­ných po­hľa­dá­vok ako sú­časť stra­te­gic­ké­ho ma­naž­men­tu. Prob­le­ma­ti­ku vy­mo­ži­teľ­nos­ti po­hľa­dá­vok dopl­ní JUDr. Ro­man Fog­ta, súd­ny exekú­tor a kon­zul­tant spo­loč­nos­ti Práv­ny dom s.r.o. so svo­ji­mi skú­se­nos­ťa­mi s Roz­hod­cov­skou do­lož­kou ako nás­tro­jom efek­tív­nej sprá­vy po­hľa­dá­vok. Zá­ver kon­fe­ren­cie je ve­no­va­ný té­me Reš­truk­tu­ra­li­zá­cia ako stra­te­gic­ký nás­troj. Pre niek­to­rých je však reš­truk­tu­ra­li­zá­cia skôr po­krí­zo­vý stra­šiak, čo by všet­kým veľ­mi rád svo­ji­mi skú­se­nos­ťa­mi z praxe vy­vrá­til To­masz Zeg­lin­ski, ma­na­ging par­tner zo spo­loč­nos­ti DRS s.r.o.

Prog­ram kon­fe­ren­cie bu­de dopĺňať wor­kshop s náz­vom „Ma­na­žér v 21. sto­ro­čí“ or­ga­ni­zo­va­ný spo­loč­nos­ťou VERLAG DASHÖFER, vy­da­va­teľ­stvo, s.r.o., kto­rý za­hŕňa té­my: Pre­me­na od­bor­nos­ti a schop­nos­ti iných vo vý­kon­nosť; Si­tuač­né vod­cov­stvo – ako viesť ľu­dí v zá­vis­los­ti od ich schop­nos­tí a cha­rak­te­ru úlo­hy; Ma­na­žér­ska in­teg­ri­ta, ako pre­po­je­nie osob­nos­ti a ro­le ma­na­žé­ra.

Zdroj: In Form SlovakiaOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter