Tempest zabezpečí NDS prevádzku IT systémov v hodnote 4 mil. eur

TEMPEST logo.jpg Ten­der na pre­vád­zku in­for­mač­ných sys­té­mov Ná­rod­nej di­aľ­nič­nej spo­loč­nos­ti (NDS) v hod­no­te 3,929 mil. eur bez da­ne z pri­da­nej hod­no­ty (DPH) vy­hra­la spo­loč­nosť Tem­pest, a. s. Ako vy­plý­va z ak­tuál­ne­ho vy­da­nia Ves­tní­ka ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia, po­nu­ka Tem­pes­tu bo­la op­ro­ti pred­pok­la­da­nej hod­no­te zá­kaz­ky 4 mil. eur bez DPH lac­nej­šia o tak­mer 71-ti­síc eur. Ná­rod­ná di­aľ­nič­ná spo­loč­nosť vy­be­ra­la z dvoch po­núk, pri­čom pri vý­be­re ne­vyu­ži­la elek­tro­nic­kú auk­ciu.

Spo­loč­nosť Tem­pest za­bez­pe­čí pre NDS všet­ky služ­by spo­je­né s pre­vád­zkou in­for­mač­ných tec­hno­ló­gií, ako aj sys­té­mov ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­te­ľa, kto­rých sú­čas­ťou sú den­né, prie­bež­né, plá­no­va­né a ope­ra­tív­ne čin­nos­ti. Cie­ľom je za­is­tiť pre­vád­zkys­chop­nosť har­dvé­ro­vej infra­štruk­tú­ry, sys­té­mo­vé­ho pros­tre­dia a ap­li­kač­nej vrstvy IT infra­štruk­tú­ry. Zá­kaz­ku bu­de NDS fi­nan­co­vať z vlas­tných pros­tried­kov.

Fir­ma Tem­pest zís­ka­la v mi­nu­lom ro­ku vo ve­rej­ných ob­sta­rá­va­niach po­dľa po­rtá­lu zna­sic­hda­ni.sk zá­kaz­ky v hod­no­te 33 mil. eur. Bo­la med­zi ni­mi nap­rík­lad mo­der­ni­zá­cia in­for­mač­ných tec­hno­ló­gií Pre­šov­skej uni­ver­zi­ty za 2,7 mil. eur, do­dáv­ka sie­ťo­vých pr­vkov pre re­zort vnút­ra za vy­še 15 mil. eur či tak­mer 4-mi­lió­no­vá zá­kaz­ka od Da­ta­Cen­tra Mi­nis­ter­stva fi­nan­cií SR.

Spo­loč­nosť Tem­pest, a. s., pô­so­bí na slo­ven­skom tr­hu in­for­mač­ných tec­hno­ló­gií od ro­ku 1992. Jej zá­klad­né ima­nie po­dľa vý­pi­su z ob­chod­né­ho re­gis­tra tvo­rí 159,6 tis. eur. Spo­loč­nosť sa za­obe­rá po­sky­to­va­ním in­fo­ko­mu­ni­kač­ných rie­še­ní a slu­žieb s pri­da­nou hod­no­tou. Med­zi jej klien­tov pa­tria štát­ne or­ga­ni­zá­cie, te­le­ko­mu­ni­kač­ní ope­rá­to­ri, ban­ky, po­is­ťov­ne i prie­my­sel­né po­dni­ky. Od ro­ku 2007 spo­loč­nosť pô­so­bí aj v Čes­kej re­pub­li­ke.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter