Slovanet kúpil operátora WiMAX Telecom

LogoSlovanet_horiz.jpg Te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor Slo­va­net kú­pil ope­rá­to­ra WiMAX Te­le­com Slo­va­kia. Slo­va­net po­dľa zve­rej­ne­ných in­for­má­cií kú­pil 100-per­cent­ný po­diel v spo­loč­nos­ti, kto­rá pô­so­bí na slo­ven­skom te­le­ko­mu­ni­kač­nom tr­hu viac ako šesť ro­kov a je dr­ži­te­ľom po­vo­le­ní na pre­vád­zko­va­nie elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­kač­ných sie­tí a slu­žieb v li­cen­co­va­nom pás­me 3,5 GHz na ce­lom úze­mí Slo­ven­ska.

Ak­vi­zí­ciou Slo­va­net zís­ka­va ce­lú sieť spo­loč­nos­ti WiMAX Te­le­com, kto­rá po­sky­tu­je ši­ro­ko­pás­mo­vé pri­po­je­nie k inter­ne­tu v ob­las­tiach s ob­med­ze­ný­mi mož­nos­ťa­mi pri­po­je­nia, ne­dos­ta­toč­nou kon­ku­ren­ciou ale­bo bez infra­štruk­tú­ry, te­da v ok­ra­jo­vých čas­tiach miest a na vi­die­ku. WiMAX Te­le­com má v sú­čas­nos­ti viac ako 8000 zá­kaz­ní­kov, z to­ho viac ako 95 % sú do­mác­nos­ti. Sieť spo­loč­nos­ti po­krý­va viac ako 200 000 do­mác­nos­tí.

Spo­loč­nosť WiMAX Te­le­com Slo­va­kia, s. r. o., vznik­la v ro­ku 2005 a po­dľa úda­jov z Ob­chod­né­ho re­gis­tra SR evi­du­je zá­klad­né ima­nie vo vý­ške 8,2 mil. eur.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter