Študentská vedecká konferencia PriF UK 2011

SVK PriF UK 2011.jpg Prí­ro­do­ve­dec­ká fa­kul­ta Uni­ver­zi­ty Ko­men­ské­ho v Bra­tis­la­ve v pos­led­nú ap­rí­lo­vú stre­du, 27. 4. 2011 opäť ot­vo­ri­la svo­je brá­ny účas­tní­kom Štu­den­tskej ve­dec­kej kon­fe­ren­cie PriF UK 2011. Štu­den­ti ba­ka­lár­ske­ho, ma­gis­ter­ské­ho a dok­to­ran­dské­ho stup­ňa štú­dia z PriF UK, a fa­kúlt ďal­ších uni­ver­zít a vy­so­kých škôl zo Slo­ven­skej (Uni­ver­zi­ta Ko­men­ské­ho v Bra­tis­la­ve, Slo­ven­ská tech­nic­ká uni­ver­zi­ta v Bra­tis­la­ve, Eko­no­mic­ká Uni­ver­zi­ta v Bra­tis­la­ve, Slo­ven­ská poľ­no­hos­po­dár­ska uni­ver­zi­ta v Nit­re, Uni­ver­zi­ta Kon­štan­tí­na Fi­lo­zo­fa v Nit­re, Uni­ver­zi­ta Ma­te­ja Be­la v Ban­skej Bys­tri­ci, Tech­nic­ká uni­ver­zi­ta vo Zvo­le­ne, Uni­ver­zi­ta ve­te­ri­nár­ske­ho le­kár­stva v Ko­ši­ciach, Pre­šov­ská uni­ver­zi­ta v Pre­šo­ve, Slo­ven­ská aka­dé­mia vied), ale i Čes­kej re­pub­li­ky (Ma­sa­ry­ko­va Uni­ver­zi­ta v Brně, Uni­ver­zi­ta Pa­lac­ké­ho v Olo­mou­ci, Os­trav­ská uni­ver­zi­ta v Os­travě, Karlo­va Uni­ver­zi­ta v Pra­ze, Aka­de­mie věd Čes­ké re­pub­li­ky) sa stret­li, aby pre­zen­to­va­li vý­sled­ky svo­jej vý­skum­nej prá­ce. Cel­ko­vo bo­lo pre­zen­to­va­ných 303 prís­pev­kov, z čo­ho 77 pred­nies­li mi­mo­fa­kul­tní účas­tní­ci.

NCP3-1.JPG

Ot­vo­re­nie kon­fe­ren­cie RNDr. Mi­chal Ga­lam­boš, PhD.

Po úvod­ných slo­vách pred­se­du ŠVK PriF UK RNDr. Mi­cha­la Ga­lam­bo­ša, PhD. a de­ka­na fa­kul­ty doc. RNDr. Mi­la­na Triz­nu, CSc., nas­le­do­va­la ple­nár­na pred­náš­ka prof. RNDr. Du­ša­na Ho­vor­ku, DrSc., s náz­vom „O ve­de.“. Po za­ují­ma­vej ana­lý­ze poj­mov, ako ve­do­mos­tná spo­loč­nosť, osob­nos­tné pred­pok­la­dy a príp­ra­va pre ve­dec­kú prá­cu, ve­dec a pre­zen­tá­cia ve­dec­kých vý­sled­kov, dos­ta­li pries­tor pre­zen­tá­cie jed­not­li­vých prís­pev­kov v bio­lo­gic­kej, di­dak­tic­kej, geog­ra­fic­kej, geo­lo­gic­kej, che­mic­kej a en­vi­ron­men­tál­nej sek­cii. Sú­čas­ťou pre­zen­tá­cie prís­pev­kov bo­la na kon­ci pr­vej po­lo­vi­ci di­ania pos­te­ro­vá sek­cia, kde štu­den­ti pre­zen­to­va­li svo­je vý­sled­ky for­mou pú­ta­vých pos­te­rov. ŠVK PriF UK 2011 tra­dič­ne uzat­vo­ril spo­lo­čen­ský ve­čer, spo­je­ný s od­ov­zdá­va­ním oce­ne­ní a di­plo­mov tým naj­lep­ším.

DSC_0295.JPG

Or­ga­ni­zač­ný vý­bor ŠVK PriF UK

Na ŠVK PriF UK 2011 bo­lo od­ov­zda­ných cel­kom 12 di­plo­mov a 12 ba­lí­kov rôz­nych cien.

Ce­nu Sig­ma-Aldrich, kto­rú od­ov­zda­la Ing. Zu­za­na Pet­ru­lá­ko­vá, PhD. za naj­lep­ší prís­pe­vok zís­ka­li:

dudakova 2.JPG Dudakova diplom.JPG v ob­las­ti bio­ló­gie ĽUBI­CA ĎUĎÁKOVÁ, Š. Ka­la­šo­vá, K. Jir­so­vá
(1. LF UK a VFN, Ústav dědič­ných me­ta­bo­lic­kých po­ruch, La­bo­ra­toř bio­lo­gie a pa­to­lo­gie, Pra­ha, ČR ), s prís­pev­kovm „De­tek­cia LOX v tka­ni­vo­vej kul­tú­re zdra­vej a ke­ra­to­ko­nic­kej ro­hov­ky“,

Gresnerova2.jpg Gresnerova diplom2.jpg v ob­las­ti chémie MÁRIA GREŠNE­ROVÁ J. Chrap­po­vá, P. Schwendt
(Ka­ted­ra anor­ga­nic­kej chémie PriF UK), s prís­pev­kom „[EnH2]2[V2O2(O2)4(C2O4)] – oxalá­to-di­oxido-tet­ra­pe­roxido­kom­plex va­ná­du(V) s mos­tí­ko­vou oxalá­tos­ku­pi­nou“.

Oce­ne­nie pre­zi­den­ta Slo­ven­ské­ho jad­ro­vé­ho fó­ra (SJF) za naj­lep­ší prís­pe­vok z z ob­las­ti pa­li­vo­vé­ho cyk­lu jad­ro­vo-ener­ge­tic­kých za­ria­de­ní a mie­ro­vé­ho vy­uží­va­nia jad­ro­vé­ho žia­re­nia v prí­rod­ných, far­ma­ceu­tic­kých a le­kár­skych ve­dách, kto­ré od­ov­zdal vice­pre­zi­dent SJF Ing. Jo­zef Zlat­ňan­ský zís­ka­li:

Dano.jpg Dano diplom.jpg MAR­TIN DAŇO, O. Ros­skop­fo­vá, F. Šer­šeň, M. Ga­lam­boš
(Ka­ted­ra jad­ro­vej chémie PriF UK), s prís­pev­kom „Vplyv γ-žia­re­nia na ad­sorpciu Sr(II) na ben­to­ni­te Jel­šo­vý po­tok“,

Krajnak Diplom.png Krajnak.png AD­RIÁN KRAJŇÁK O. Ros­skop­fo­vá, F. Šer­šeň, M. Ga­lam­boš
(Ka­ted­ra jad­ro­vej chémie PriF UK), s prís­pev­kom „Štú­dium rých­los­ti ad­sorpcie stron­cia na ben­to­ni­te z lo­žis­ka Jel­šo­vý po­tok“

Macanga diplom.JPG Macanga.JPG MAR­TIN MA­ČAN­GA
(Ka­ted­ra hu­mán­nej geog­ra­fie a de­mo­geog­ra­fie PriF UK), s prís­pev­kom „Prog­nó­za vý­vo­ja jad­ro­vej ener­ge­ti­ky do ro­ku 2030“.

Di­plom de­ka­na PriF UK doc. RNDr. Mi­la­na Triz­nu, CSc. za naj­lep­ší prís­pe­vok a pred­náš­ku dos­ta­li:

Kankova.jpg Kankova Diplom.jpg v bio­lo­gic­kej sek­cii ZU­ZA­NA KAŇKOVÁ, M. Oku­lia­ro­vá, M. Ze­man
(Ka­ted­ra ži­vo­číš­nej fy­zio­ló­gie a eto­ló­gie, PriF UK), s prís­pev­kom „Imu­nit­ná od­po­veď pre­pe­líc ja­pon­ských (Co­tur­nix ja­po­ni­ca) se­lek­to­va­ných na vy­so­ký a níz­ky ob­sah tes­tos­te­ró­nu vo vaj­co­vom žĺtku v pod­mien­kach pot­ra­vo­vej reš­trik­cie“,

Dzurisinova.jpg Dzurisinova diplom.jpg v di­dak­tic­kej sek­cii ZU­ZA­NA DZU­RIŠINOVÁ, M. Bar­taľ
(Ka­ted­ra di­dak­ti­ky prí­rod­ných vied, psy­cho­ló­gie a pe­da­go­gi­ky,PriF UK), s prís­pev­kom „Prí­nos pí­sa­nia ese­jí pre hod­no­te­nie vý­stu­pov z pro­jek­to­vé­ho vy­učo­va­nia v ché­mii“,

Tatarkova.jpg Tatarkova diplom copy.jpg v en­vi­ron­men­tál­nej VE­RO­NI­KA TA­TAR­KOVÁ
(Ka­ted­ra geochémie PriF UK), s prís­pev­kom „Pô­dy Žit­né­ho os­tro­va a ich vplyv na re­ten­ciu her­bi­cí­du MCPA“,

Toth.JPG Toth diplom.jpg v geog­ra­fic­kej VLA­DIMÍR TÓTH
(Ka­ted­ra re­gio­nál­nej geog­ra­fie, ochra­ny a plá­no­va­nia kra­ji­ny PriF UK), s prís­pev­kom „Kom­pa­rá­cia tra­so­va­nia exis­tu­jú­cej ces­tnej a že­lez­nič­nej sie­te Slo­ven­ska s hypo­te­tic­kým ex post tra­so­va­ním dop­rav­ných ko­ri­do­rov na zá­kla­de po­zi­tív­nej a ne­ga­tív­nej od­chýl­ky me­tó­dou spá­ja­nia dvoch bo­dov“,

Pelech.jpg Pelech Diplom.gif v geo­lo­gic­kej ON­DREJ PE­LECH
(Ka­ted­ra geo­ló­gie a pa­leon­to­ló­gie PriF UK), s prís­pev­kom „Rein­terpre­tá­cia geo­lo­gic­kej stav­by me­zo­zoic­kých sek­ven­cií na se­ve­ro­vý­cho­de Po­važ­ské­ho Inov­ca“,

Gresnerova2.jpg Gresnerova diplom.jpg v che­mic­kej MÁRIA GREŠNE­ROVÁ, J. Chrap­po­vá, P. Schwendt
(Ka­ted­ra anor­ga­nic­kej chémie PriF UK), s prís­pev­kom „[EnH2]2[V2O2(O2)4(C2O4)] – oxalá­to-di­oxido-tet­ra­pe­roxido­kom­plex va­ná­du(V) s mos­tí­ko­vou oxalá­tos­ku­pi­nou“

za naj­lep­ší pos­ter JÚLIA ZER­VA­NOVÁ
(Ka­ted­ra geo­ló­gie a pa­leon­to­ló­gie PriF UK), s prís­pev­kom „Fo­sí­lo­ne no­so­rož­ce Slo­ven­ska“.

K ŠVK PriF UK 2011pat­rí vy­da­nie re­cen­zo­va­né­ho zbor­ní­ka prís­pev­kov s ISBN, kto­ré­ho re­cen­zen­tmi sú od­bor­ní­ci v jed­not­li­vých prí­ro­do­ved­ných ob­las­tiach. V tla­če­nej for­me má zbor­ník roz­sah tak­mer 1 800 strán, má preh­ľad­nú štruk­tú­ru, tex­ty väč­ši­ny prís­pev­kov sú dopl­ne­né ta­buľ­ka­mi a ilus­trá­cia­mi. Na­priek to­mu, že ide pre­važ­ne o od­bor­ný text, mno­hé prís­pev­ky ma­jú am­bí­ciu os­lo­viť aj ši­ro­kú ve­rej­nosť.

NCP8-5.JPG

Od­ov­zdá­va­nie di­plo­mov a cien

Štu­den­tské ve­dec­ké kon­fe­ren­cie na PriF UK si dr­žia pr­ven­stvo me­dzi ve­dec­ký­mi po­du­ja­tia­mi po­dob­né­ho ty­pu na Slo­ven­sku. Ur­če­né sú štu­den­tom ba­ka­lár­ske­ho, ma­gis­ter­ské­ho a dok­to­ran­dské­ho štú­dia prí­ro­do­ved­ných od­bo­rov. Ich cie­ľom je zvý­šiť úro­veň pre­zen­tá­cie ve­dec­kých vý­sled­kov a zvý­raz­niť a oce­niť nad­prie­mer­ných štu­den­tov. Zlep­šiť ko­mu­ni­ká­ciu štu­dent-štu­dent a štu­dent-uči­teľ, vy­tvo­riť tak sku­toč­nú aka­de­mic­kú at­mos­fé­ru na pô­de fa­kul­ty. Pre­zen­tu­jú­ci aj nep­re­zen­tu­jú­ci účas­tní­ci na­do­bú­da­jú vý­znam­né prak­tic­ké skú­se­nos­ti pri for­mu­lo­va­ní zá­ve­rov a zov­šeo­bec­ňo­va­ní vý­sled­kov vý­skum­ných prác, učia sa pre­zen­to­vať do­siah­nu­té vý­sled­ky a tiež se­ba ako osob­nosť. Zís­ka­va­jú preh­ľad o sta­ve vý­sku­mu na rôz­nych ve­dec­kých pra­co­vis­kách.

Pre­zen­tá­cia prác štu­den­tov z jed­not­li­vých ka­te­dier na­do­bú­da pro­pa­gač­ný roz­mer pra­co­vis­ka, od­bo­ru, resp. špe­cia­li­zá­cie. Zís­ka­ná pred­sta­va o vý­skum­nej čin­nos­ti ka­ted­ry je štu­den­tom nes­kôr ná­po­moc­ná pri roz­ho­do­va­ní sa, kto­rým sme­rom sa ďa­lej ube­rať. ŠVK je vní­ma­ná aj ako pre­dob­ha­jo­by zá­ve­reč­ných ba­ka­lár­skych a di­plo­mo­vých prác. Po­du­ja­tie má mi­mo­riad­ny vý­znam aj pre štu­den­tov a pe­da­gó­gov stred­ných škôl a gym­ná­zií, kto­rí za­čí­na­jú ŠVK nav­šte­vo­vať v čo­raz väč­šom poč­te.

NCP9-4.JPG

Spo­lo­čen­ský ve­čer

Or­ga­ni­zo­va­nie ŠVK pre ta­ký veľ­ký po­čet ľu­dí si vy­ža­du­je ne­ma­lé nák­la­dy, pre­to by reali­zá­cia toh­to ve­dec­ké­ho po­du­ja­tia ne­bo­la mož­ná bez pod­po­ry spon­zo­rov. Me­dzi pra­vi­del­ných spon­zo­rov pa­tria Na­dá­cia Slo­ven­skej spo­ri­teľ­ne, Slo­ven­ské elek­trár­ne, a.s., Slo­ven­ské jad­ro­vé fó­rum, Sig­ma Aldrich, spol. s r. o., ďa­lej So­ny Eric­sson, Ma­lé cen­trum, PC Re­vue, Rea­ders Di­gest, Quark, Gas­tro Li­ne, Geoin­for­ma­ti­ka.sk a GIS por­tal.cz.

Naj­bliž­šia štu­den­tská ve­dec­ká kon­fe­ren­cia sa bu­de ko­nať na PriF UK o rok, v pos­led­nú ap­rí­lo­vú stre­du 25. ap­rí­la 2011, kde sr­deč­ne po­zý­va­me priaz­niv­cov prí­ro­do­ved­ných dis­cip­lín. Viac in­for­má­cii, ale aj fot­ky a zbor­ní­ky z mi­nu­lých ro­kov na http://www.fns.uni­ba.sk/svk ale­bo http://www.fa­ce­book.com/svkpri­fuk

RNDr. Mi­chal Ga­lam­boš, PhD.
Pred­se­da ŠVK Pri F UK

Galéria k článku:Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter