Sociálna poisťovňa nakúpila podporu pre softvér za 1,7 mil. eur

socialna_poistovna.jpg Tec­hnic­kú po­dpo­ru pre sof­tvé­ro­vé pro­duk­ty od spo­loč­nos­ti Orac­le bu­de So­ciál­nej po­is­ťov­ni za 1,7 mil. eur vrá­ta­ne da­ne z pri­da­nej hod­no­ty po­sky­to­vať jej slo­ven­ská po­boč­ka Orac­le Slo­ven­sko. Ako vy­plý­va z in­for­má­cií zve­rej­ne­ných vo Ves­tní­ku ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia, op­ro­ti pred­pok­la­da­nej hod­no­te zá­kaz­ky sa jej fi­nál­na ce­na zvý­ši­la o 118 tis. eur. So­ciál­na po­is­ťov­ňa pri­tom dos­ta­la do sú­ťa­že len jed­nu po­nu­ku.

Po­is­ťov­ňa roz­hod­la o pri­de­le­ní zá­kaz­ky kon­com ap­rí­la toh­to ro­ku, pri­čom Orac­le Slo­ven­sko bu­de po­sky­to­vať štan­dar­dnú tec­hnic­kú po­dpo­ru po­čas troch ro­kov. Zá­kaz­ku uh­ra­dí So­ciál­na po­is­ťov­ňa z vlas­tných zdro­jov. V po­dmien­kach pre zís­ka­nie zmlu­vy po­is­ťov­ňa sta­no­vi­la, že ús­peš­ný uc­hád­zač mu­sí mať op­ráv­ne­nie na spros­tred­ko­va­nie pre­da­ja slu­žieb Software Up­da­te Li­cen­se & Sup­port a po­ža­do­va­nú zá­bez­pe­ku vo vý­ške 60 tis. eur.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter