Rezort financií chce vypísať výzvy na informatizáciu do konca roka

ministerstvo-financii.jpg Mi­nis­ter­stvo fi­nan­cií vy­bra­lo v pr­vej vár­ke dva­násť prio­rit­ných pro­jek­tov, kto­ré bu­dú môcť čer­pať pros­tried­ky z pr­vej prio­rit­nej osi Ope­rač­né­ho prog­ra­mu In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti (OPIS), kto­rej cie­ľom je in­for­ma­ti­zá­cia ve­rej­nej sprá­vy. Re­zort chce po­dľa ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa sek­cie in­for­ma­ti­zá­cie spo­loč­nos­ti Mi­lo­ša Mol­ná­ra vy­pí­sať vý­zvy na tie­to pro­jek­ty v roz­med­zí od jú­la do de­cem­bra toh­to ro­ka. „Sú­vi­sí to s tým, že po­tre­bu­je­me roz­pra­co­vať ne­ja­ké po­drob­nej­šie štú­die us­ku­toč­ni­teľ­nos­ti jed­not­li­vých pro­jek­tov,“ uvie­dol Mol­nár.

Po­dľa ne­ho chce mi­nis­ter­stvo za­zmluv­niť cel­ko­vý ob­jem pros­tried­kov v pr­vej prio­rit­nej osi OPIS-u vo vý­ške 892 mil. eur už do dru­hé­ho ale­bo tre­tie­ho kvar­tá­lu bu­dú­ce­ho ro­ka. Ku kon­cu mar­ca toh­to ro­ka bo­la pri­tom za­zmluv­ne­nosť v pr­vej prio­rit­nej osi ne­ce­lých 50 %.

Med­zi pro­jek­ty, o kto­rých ne­má mi­nis­ter­stvo fi­nan­cií po­chyb­nos­ti a chce s ni­mi po­kra­čo­vať, pa­tria po­dľa Mol­ná­ra re­gis­ter práv­nic­kých osôb, in­teg­ro­va­né ob­služ­né mies­ta, sys­tém jed­not­né­ho vý­be­ru da­ní, cla a po­is­tných od­vo­dov (UNI­TAS), elek­tro­nic­ká zbier­ka zá­ko­nov, me­tain­for­mač­né sys­té­my, elek­tro­nic­ké služ­by mi­nis­ter­stva za­hra­nič­ných ve­cí, elek­tro­nic­ké služ­by zdra­vot­níc­tva – dru­há prio­rit­ná ob­lasť, da­ta­cen­trum ob­cí a miest, elek­tro­ni­zá­cia slu­žieb kraj­ských miest a men­ších miest a ob­cí, bez­peč­nost­ný pro­jekt eGo­ver­ne­men­tu a di­gi­tál­na agen­da, kto­rá za­hŕňa sé­riu pro­jek­tov na spl­ne­nie cie­ľov EÚ sta­no­ve­ných v Di­gi­tál­nej agen­de 2020.

Re­zort fi­nan­cií pod ve­de­ním Iva­na Mik­lo­ša vy­ko­nal audi­ty jed­not­li­vých pro­jek­tov v rám­ci OPIS-u, na zá­kla­de kto­rých zru­šil pro­jek­ty v hod­no­te prib­liž­ne 176 mil. eur. „Z tých, kto­ré sme nez­ru­ši­li a kto­ré po­kra­ču­jú, sme do­siah­li pria­mu ús­po­ru prib­liž­ne 47 mil. eur a nep­ria­mu ús­po­ru na úrov­ni 16 mil. eur,“ uvie­dol spl­no­moc­ne­nec vlá­dy pre ve­do­mos­tnú eko­no­mi­ku Mar­tin Brun­cko. Med­zi po­zas­ta­ve­né pro­jek­ty pa­tria po­dľa ne­ho in­for­mač­ný sys­tém iden­ti­fi­ká­to­ra fy­zic­kých osôb, re­gis­ter ad­ries, pro­jek­ty vy­šších územ­ných cel­kov, eHealth a pro­jekt So­ciál­nej po­is­ťov­ne. Po­dľa ne­ho pri nich eš­te pre­bie­ha do­la­ďo­va­nie a vy­jed­ná­va­nia o fi­nál­nej ce­ne.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter