Najnovšie inteligentné technológie ožijú na konferencii Cisco EXPO

LAK27990.jpg Pia­ty roč­ník pres­tíž­nej kon­fe­ren­cie Cis­co Expo 2011 pri­ne­sie ži­vé ukáž­ky naj­nov­ších pro­duk­tov a tec­hno­ló­gií, kto­ré prib­lí­žia spô­sob, akým mo­bi­li­ta, vir­tua­li­zá­cia a vi­deo tec­hno­ló­gie me­nia vnút­ro­fi­rem­nú ko­mu­ni­ká­ciu a ko­mu­ni­ká­ciu so zá­kaz­ník­mi. Toh­to­roč­ná Cis­co Expo kon­fe­ren­cia sa bu­de ko­nať 25. – 27. má­ja v ho­te­li Ga­te One v Bra­tis­la­ve. V troj­dňo­vom prog­ra­me sú prip­ra­ve­né:

• Exklu­zív­ne de­mo-ukáž­ky kľú­čo­vých Cis­co tec­hno­ló­gií, nap­rík­lad
o HealthPre­sen­ce
o Vir­tual Des­ktop Infra­struc­tu­re
o Vir­tual eXpe­rien­ce Infra­struc­tu­re
o Ener­gywise Wise
o Phy­si­cal Se­cu­ri­ty and Ac­cess Con­trol
o Di­gi­tal Me­dia Sys­tems
o Cis­co So­cial Mi­ning

Cis­co Cius – pre­mié­ra pr­vé­ho do­ty­ko­vé­ho tab­le­tu pre bi­znis sfé­ru
IPv6 ko­nek­ti­vi­ta bu­de sprís­tup­ne­ná pre kaž­dé­ho účas­tní­ka
• pre­zen­tá­cia a pa­ne­lo­vá dis­ku­sia ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti IDC o tren­doch v ob­las­ti uni­fi­ko­va­nej ko­mu­ni­ká­cie, vir­tua­li­zá­cie a cloud com­pu­tin­gu
• 4 tzv. key no­te pred­náš­ky, kto­ré bu­dú ši­ro­kej ve­rej­nos­ti spros­tred­ko­va­né mu­lit­me­diál­nym pre­no­som pros­tred­níc­tvom Cloud Web ko­la­bo­rač­nej služ­by Cis­co Webex.
Viac ako 65 od­bor­ných pred­ná­šok za­me­ra­ných na tec­hno­ló­gie vy­uží­va­né v špe­ci­fic­kých tr­ho­vých od­vet­viach, nap­rík­lad v zdra­vot­níc­tve, vo vzde­lá­va­ní, vo fi­nan­čnom sek­to­re, ale aj v ob­las­ti in­te­li­gen­tných bu­dov, ener­ge­tic­ké­ho ma­naž­men­tu ako služ­by a ob­lasť te­le­com 3.0 pre po­sky­to­va­te­ľov te­le­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb.

Už tra­dič­ne dos­ta­nú na kon­fe­ren­cii pries­tor aj vý­znam­né IT spo­loč­nos­ti - Vmware, Soit­ron, Sie­mens, Swan, S&T, Lynx, GTS, Di­tec, Av­net a Alef Nu­la. Ge­ne­rál­nym par­tne­rom kon­fe­ren­cie je spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom, a.s.

LAI64363.jpg

Tec­hto­rial Day a spo­lo­čen­ský ve­čer
Pre už­ší ok­ruh od­bor­ní­kov sa kon­fe­ren­cia za­čne už 25. má­ja nul­tým dňom. Cis­co prip­ra­vi­lo pre sie­ťo­vých ar­chi­tek­tov a IT ad­mi­nis­trá­to­rov tri ce­lo­den­né te­ma­tic­ké inter­ak­tív­ne se­mi­ná­re, tzv. Tec­hto­riá­ly . Tra­dí­ciou kon­fe­ren­cie sa stal ne­for­mál­ny spo­lo­čen­ský ve­čer, kto­rý sa bu­de niesť v roc­ko­vej at­mos­fé­re v re­konštruo­va­nom klu­be Dop­ler.

Zdroj: CiscoOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter