Foxconn nekomentuje, kedy zvýši výrobu a zamestnanosť

lcd-televizor.jpg V sú­vis­los­ti s avi­zo­va­ným zvy­šo­va­ním vý­ro­by vo Foxcon­ne sa údaj­ne za­ča­li ob­ja­vo­vať fir­my, kto­ré by chce­li v Nit­re pô­so­biť ako sub­do­dá­va­te­lia tej­to spo­loč­nos­ti.

Elek­tro­tech­nic­ká spo­loč­nosť Foxconn v Nit­re vo svo­jom in­ves­tič­nom plá­ne avi­zo­va­la, že v ro­ku 2011 zvý­ši vý­ro­bu LCD te­le­ví­zo­rov o 50 %. Za­mes­tna­nosť by ma­la zá­ro­veň stúp­nuť z 3 000 na 3 900 ľu­dí. Ke­dy sa tak sta­ne, je za­tiaľ otáz­ne, spo­loč­nosť svo­je plá­ny ne­ko­men­tu­je. „Na mar­go tej­to té­my mo­men­tál­ne ne­bu­de­me bliž­šie ho­vo­riť," uvied­la pre agen­tú­ru SI­TA ho­vor­ky­ňa Foxconn He­le­na Win­disch. V sú­čas­nos­ti pod­ľa jej slov pra­cu­je vo Foxcon­ne prib­liž­ne 3 000 za­mes­tnan­cov. Foxconn je nás­tup­com So­ny v Prie­my­sel­nom par­ku Nit­ra - Se­ver, pok­ra­ču­je vo vý­ro­be LCD te­le­ví­zo­rov vo fab­ri­ke So­ny.

Ako agen­tú­ru SI­TA in­for­mo­val On­drej Ščur­ka, ko­na­teľ spo­loč­nos­ti Nit­ra In­vest, kto­rá pre­dá­va in­ves­to­rom po­zem­ky v prie­my­sel­nom par­ku, v sú­vis­los­ti s avi­zo­va­ným zvy­šo­va­ním vý­ro­by vo Foxcon­ne sa za­ča­li ob­ja­vo­vať fir­my, kto­ré by chce­li v Nit­re pô­so­biť ako sub­do­dá­va­te­lia. Pred­bež­né ro­ko­va­nia údaj­ne pre­beh­li s jed­nou ázij­skou spo­loč­nos­ťou, bliž­šie ju však kon­kre­ti­zo­vať nech­cel. Foxconn v sú­čas­nos­ti vy­rá­ba LCD te­le­ví­zo­ry pre svoj­ho stra­te­gic­ké­ho par­tne­ra So­ny. „Mo­men­tál­ne nep­lá­nu­je­me zme­ny v ob­las­ti stra­te­gic­ké­ho par­tne­ra ani sub­do­dá­va­te­ľov v rám­ci prie­my­sel­né­ho par­ku, v kto­rom pô­so­bí­me," rea­go­va­la Win­disch. Spo­lup­rá­ca so sub­do­dá­va­teľ­mi sa tý­ka pre­dov­šet­kým plas­to­vých a me­cha­nic­kých di­elov.

Po­čet za­mes­tnan­cov bu­de Foxconn zvy­šo­vať se­zón­ne. Vy­so­ká se­zó­na sa za­čí­na kon­com le­ta, resp. na je­seň a kon­com zi­my. „Vý­ky­vy se­zón­nej vý­ro­by rie­ši­me pros­tred­níc­tvom se­zón­nych pra­cov­ní­kov, vy­uží­va­me spo­lup­rá­cu s per­so­nál­ny­mi agen­tú­ra­mi. Po­mer kme­ňo­vých a se­zón­nych pra­cov­ní­kov os­tá­va zväč­ša za­cho­va­ný kaž­dý rok," po­ve­da­la Win­disch. Ná­bor se­zón­nej pra­cov­nej si­ly bu­de pod­ľa nej zá­vi­sieť od reál­nej po­žia­dav­ky tr­hu. S per­so­nál­ny­mi agen­tú­ra­mi Foxconn spo­lup­ra­cu­je v ob­las­tiach per­so­nál­ne­ho lí­zin­gu, za­mes­tná­va­nia bri­gád­ni­kov, stá­lych za­mes­tnan­cov či head hun­tin­gu.

Spo­loč­nosť So­ny za­ča­la s vý­stav­bou zá­vo­du v Nit­re v no­vem­bri 2006. Cel­ko­vá su­ma in­ves­tí­cie do ni­trian­ske­ho zá­vo­du bo­la v ob­je­me 73 mil. eur. Taiwan­ská spo­loč­nosť Foxconn kú­pi­la ni­trian­sky zá­vod od So­ny v ro­ku 2010. V augus­te 2010 v ňom pra­co­va­lo prib­liž­ne 2 800 za­mes­tnan­cov. Foxconn je ob­chod­né me­no taiwan­skej spo­loč­nos­ti Hon Hai Pre­ci­sion In­dus­try Co. Je naj­väč­ším vý­rob­com elek­tro­ni­ky a po­čí­ta­čo­vých kom­po­nen­tov na sve­te, pri­čom vy­rá­ba pre­dov­šet­kým na zá­kla­de kon­trak­tov pre iné spo­loč­nos­ti. Foxconn vy­rá­ba nap­rík­lad Mac mi­ni, iPod a iP­ho­ne pre App­le, zá­klad­né dos­ky pre In­tel Corp, her­né kon­zo­ly Plays­ta­tion pre So­ny, Wii pre Nin­ten­do, Xbox 360 pre Mic­ro­soft, mo­bil­né te­le­fó­ny pre Mo­to­ro­lu a po­dob­ne.


Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter