Zisk Siemensu za druhý kvartál prekonal očakávania

siemens.JPG Čis­tý zisk ne­mec­ké­ho kon­glo­me­rá­tu z po­kra­ču­jú­cich ope­rá­cii za ja­nuár až ma­rec vzrás­tol o 122 % na 3,17 mld. eur.

Ne­mec­ký prie­my­sel­ný kon­glo­me­rát Sie­mens za svoj úč­tov­ný dru­hý kvar­tál, kto­rý sa skon­čil v zá­ve­re mar­ca, vy­ká­zal vy­šší zisk, ako sa oča­ká­va­lo. Čis­tý zisk fir­my z po­kra­ču­jú­cich ope­rá­cií za ja­nuár až ma­rec vzrás­tol o 122 % na 3,17 mld. eur. Pris­pel k to­mu aj jed­no­ra­zo­vý vý­nos v ob­je­me 1,5 mld. eur z pre­da­ja po­die­lu vo fir­me Are­va NP spo­loč­nos­ti Are­va SA. Ana­ly­ti­ci, kto­rých vo svo­jom pries­ku­me os­lo­vi­la agen­tú­ra Reu­ters, pred­pok­la­da­li, že Sie­mens za svoj dru­hý štvrťrok do­siah­ne čis­tý zisk 2,688 mld.

Kon­glo­me­rát uvie­dol, že za svoj te­raj­ší úč­tov­ný rok, kto­rý sa skon­čí v zá­ve­re sep­tem­bra, vy­ká­že čis­tý zisk z po­kra­ču­jú­cich ope­rá­cií na úrov­ni naj­me­nej 7,5 mld. eur. Zna­me­ná to, že spo­loč­nosť svoj vý­hľad vy­lep­ši­la, keď­že pô­vod­ne prog­nó­zo­va­la rast čis­té­ho zis­ku z po­kra­ču­jú­cich ope­rá­cii o 25 až 35 %. Ana­ly­ti­ci uvád­za­li, že to zna­me­ná rast na su­mu 5,1 až 5,5 mld. eur zo su­my 4,112 mld. eur v pred­chád­za­jú­com úč­tov­nom ro­ku. Te­raz ana­ly­ti­ci os­lo­ve­ní agen­tú­rou Reu­ters od­ha­du­jú zisk Sie­men­su za ten­to úč­tov­ný rok v pás­me 6,146 až 8,201 mld. eur.

Sku­pi­nu Sie­mens tvo­rí na Slo­ven­sku 13 spo­loč­nos­tí, keď sa 1. ok­tób­ra mi­nu­lé­ho ro­ku vy­čle­ni­la sa­mos­tat­ná di­ví­zia Sie­mens IT So­lu­tions and Servic­es. Ok­rem nej do sku­pi­ny pa­tria Sie­mens, s.r.o., Sie­mens Prog­ram and Sys­tem En­gi­nee­ring s.r.o., Sie­mens En­terpri­se Com­mu­ni­ca­tions, a.s., No­kia Sie­mens Networks Slo­va­kia, s.r.o., Sip­rin, s.r.o., SAT Sys­té­my auto­ma­ti­zač­nej tec­hni­ky, spol. s r.o., OEZ Slo­va­kia, spol. s r.o., Os­ram Slo­va­kia, a.s., BSH do­má­cí spotřebi­če, s.r.o., BSH Dri­ves and Pumps s.r.o., Reak­tor­test, s.r.o. a Are­va NP Con­trols, s.r.o.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter