Viete koľko dní dovolenky vám ešte tento rok zostáva?

Ness_logo.gif Ness pri­ná­ša rie­še­nie HR Por­tál, kto­ré je rých­lou a spo­ľah­li­vou brá­nou k per­so­nál­nym dá­tam dô­le­ži­tých pre vý­kon­né ako aj ria­dia­ce po­zí­cie Ness Tech­no­lo­gies, Inc., glo­bál­ny pos­ky­to­va­teľ slu­žieb a rie­še­ní v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií pred­sta­vu­je sof­tvé­ro­vé rie­še­nie HR Por­tál. Ino­va­tív­ny sof­tvér za­mes­tnan­com vý­raz­ne zjed­no­du­ší ži­vot, umož­ní zrý­chliť akú­koľ­vek ko­mu­ni­ká­ciu s per­so­nál­nym od­de­le­ním, pri­ná­ša preh­ľad o všet­kom, čo sú­vi­sí s ich pra­cov­ným za­ra­de­ním a per­so­nál­ny­mi pro­ces­mi. Od­bú­ra­ním zdĺha­vej ad­mi­nis­tra­tí­vy os­ta­ne pra­cov­ní­kom viac ča­su na pro­duk­tív­nu čin­nosť.

HR Por­tál sús­tre­ďu­je agen­dy per­so­nál­nych od­de­le­ní do je­di­nej ap­li­ká­cie, kto­rá umož­ňu­je per­so­na­lis­tom ko­mu­ni­ko­vať so zvyš­kom fir­my elek­tro­nic­ky. Eli­mi­no­va­ním pa­pie­ro­vej ad­mi­nis­tra­tí­vy po­má­ha ze­fek­tív­niť ria­de­nie ľud­ských zdro­jov a zrý­chliť schva­ľo­va­cie pro­ce­sy. Po­má­ha tak ušet­riť čas a nák­la­dy na ad­mi­nis­tra­tí­vu.

Aj vďa­ka ne­ná­roč­né­mu ov­lá­da­niu, sof­tvér po­mô­že zvý­šiť in­for­mo­va­nosť za­mes­tnan­cov vo všet­kých oh­ľa­doch: Vie­te koľ­ko dní do­vo­len­ky vám zos­tá­va toh­to ro­ku? Nie ste si is­tí, či ste dos­ta­li správ­ny po­čet gas­tro­lís­tkov? Aký ma­je­tok je na vás v za­mes­tna­ní evi­do­va­ný? Pot­re­bu­je­te expres­né potvr­de­nie o vý­ške príj­mu pot­reb­né pre schvá­le­nie hypo­té­ky? Už ne­mu­sí­te in­for­má­cie prac­ne doh­ľa­dá­vať, či rá­tať ale­bo ča­kať, kým sa va­ša po­žia­dav­ka dos­ta­ne do po­ra­dia na per­so­nál­nom od­de­le­ní. Rie­še­nie HR Por­tál je navr­hnu­té tak, že ste vždy len na pár kli­kov vzdia­le­ní od pot­reb­nej in­for­má­cie. Ino­va­tív­ne rie­še­nie z di­el­ne NESS Slo­ven­sko, a.s., pri­ná­ša vy­ššiu efek­ti­vi­tu prá­ce, ako aj ús­po­ru ča­su a nák­la­dov na čin­nos­ti vy­ko­ná­va­né v or­ga­ni­zá­cii. „HR Por­tál viac za­pá­ja do ria­de­nia ľud­ských zdro­jov sa­mot­ných pra­cov­ní­kov a pri­ná­ša im lep­ší preh­ľad a kon­tro­lu nad správ­nos­ťou svo­jich úda­jov. Vďa­ka ne­mu za­mes­tna­nec zís­ka preh­ľad o ak­tuál­nej or­ga­ni­zač­nej štruk­tú­re, in­for­má­cie o exis­tu­jú­cich či ot­vo­re­ných pra­cov­ných po­zí­ciách,“ vy­svet­ľu­je An­drea Cmar­ko­vá zo spo­loč­nos­ti NESS Slo­ven­sko, a.s. Jed­ná sa o mo­du­lár­ne rie­še­nie, čo umož­ňu­je pris­pô­so­biť im­ple­men­tá­ciu pot­re­bám rôz­nych spo­loč­nos­tí. V prí­pa­de, že sú­čas­ťou im­ple­men­tá­cie je mo­dul BOZP, sof­tvér pris­pe­je aj k vy­ššej bez­peč­nos­ti za­mes­tnan­cov pri prá­ci – pra­cov­ník si mô­že ľah­ko po­zrieť svo­je od­bor­né a zdra­vot­né spô­so­bi­los­ti ale­bo ne­bez­pe­čen­stvá a oh­ro­ze­nia vy­plý­va­jú­ce z kon­krét­nych čin­nos­tí. Je v ňom mož­né evi­do­vať pra­cov­né úra­zy, ne­bez­peč­né uda­los­ti a vý­sled­ky kon­trol­nej čin­nos­ti. Sof­tvér zá­ro­veň evi­du­je pod­rob­nos­ti o od­bor­ných a zdra­vot­ných spô­so­bi­los­tiach, o ab­sol­vo­va­ní ško­le­ní, le­kár­skych pre­hlia­dok tré­nin­gov a vzde­lá­va­cích prog­ra­mov a sle­du­je aj ich plat­nosť.

Ap­li­ká­cia vý­raz­ne zjed­no­du­ší pra­cov­ný ži­vot aj ria­dia­cim pra­cov­ní­kom. „Jed­no­du­chý poh­ľad na mo­ni­tor po­čí­ta­ča prez­ra­dí na­dria­de­ným ak­tuál­ne in­for­má­cie o ná­ro­koch či zos­tat­koch do­vo­le­niek svo­jich ľu­dí, ich nep­rí­tom­nos­ti v prá­ci ale­bo plá­no­va­né do­vo­len­ky,“ ho­vo­rí An­drea Cmar­ko­vá. „Pred­stav­te si, že si chce­te re­zer­vo­vať le­ten­ku, kto­rej níz­ka ce­na pla­tí len krát­ky čas. HR Por­tál umož­ní veľ­mi rých­lo zís­kať preh­ľad o tom, či sa v prá­ci v da­ný ter­mín bez vás za­obí­du ale­bo nie.“ Preh­ľad o do­vo­len­kách za­mes­tnan­cov, ich spô­so­bi­los­tiach a kom­pe­ten­ciách po­mô­že aj pri alo­ká­cii ľu­dí na pro­jek­ty.

Naj­mä veľ­ké or­ga­ni­zá­cie čas­to zá­pa­sia so zdĺha­vým a ad­mi­nis­tra­tív­ne ná­roč­ným schva­ľo­va­ním po­žia­da­viek za­mes­tnan­cov. Pri tom sa mô­že ľah­ko stať, že sa niek­to­ré úda­je stra­tia, iné zos­ta­nú neak­tua­li­zo­va­né. „Za­mes­tna­nec dos­ta­ne o kaž­dej zme­ne no­ti­fi­ká­ciu SMS-kou ale­bo mai­lom, zá­ro­veň si mô­že správ­nosť svo­jich úda­jov ke­dy­koľ­vek skon­tro­lo­vať v sys­té­me,“ vy­svet­ľu­je prin­cíp fun­go­va­nia HR Por­tá­lu An­drea Cmar­ko­vá. „No­vý sys­tém ur­či­te oce­nia aj tí, kto­rí pot­re­bu­jú rých­lo vy­sta­viť potvr­de­nie o vý­ške príj­mu pri vy­ba­vo­va­ní hypo­té­ky či úve­ru. Za­mes­tna­nec si ok­rem to­ho mô­že ke­dy­koľ­vek skon­tro­lo­vať vý­šku svo­jich nad­ča­sov či vy­úč­to­vať po­hon­né hmo­ty za slu­žob­né vo­zid­lo. Sof­tvér zjed­no­du­ší aj vy­pĺňa­nie ces­tov­ných prí­ka­zov – auto­ma­tic­ky vy­rá­ta všet­ky pot­reb­né úda­je vrá­ta­ne di­ét. Pra­cov­ník už ne­mu­sí strá­cať čas vy­pĺňa­ním ces­tov­ných prí­ka­zov, rá­ta­ním, prí­pad­ne dl­ho ča­kať na schvá­le­nie.“ dopl­ni­la An­drea Cmar­ko­vá. Rie­še­nie HR Por­tál pod­po­ru­je pro­ce­sy sú­vi­sia­ce s inter­nou ad­mi­nis­tra­tí­vou, za­vá­dza elek­tro­nic­ké žia­dan­ky, for­mu­lá­re a ich elek­tro­nic­ké schva­ľo­va­nie. Na dru­hej stra­ne fir­ma pro­fi­tu­je z niž­šej zá­ťa­že per­so­nál­nych od­de­le­ní a efek­tív­nej­šie­ho ria­de­nia ľud­ských zdro­jov.

HR Por­tál pred­sta­vu­je brá­nu k in­for­má­ciám, kto­ré sa k uží­va­te­ľo­vi dos­ta­nú cez kom­for­tné pou­ží­va­teľ­sky jed­no­du­ché roz­hra­nie po­dob­né webo­vým pre­hlia­da­čom. Prís­tu­py k jed­not­li­vým mo­du­lom, fun­kciám a dá­tam sú zá­vis­lé od za­da­nej ro­ly uží­va­te­ľa – špe­cial­ista, ma­na­žér, za­mes­tna­nec. Rie­še­nie je schop­né auto­ma­tic­ky ko­mu­ni­ko­vať s ERP sys­té­mom a úda­je oboch sys­té­mov sú pra­vi­del­ne syn­chro­ni­zo­va­né, čo za­ru­ču­je ich spo­ľah­li­vosť a ak­tuál­nosť.

Ness na Slo­ven­sku im­ple­men­to­val HR Por­tál nap­rík­lad aj v Jad­ro­vej a vy­ra­ďo­va­cej spo­loč­nos­ti, a.s. (JA­VYS). „To naj­pod­stat­nej­šie, čo im­ple­men­tá­cia toh­to rie­še­nia umož­ni­la v na­šej spo­loč­nos­ti je, že re­le­van­tné úda­je sú vďa­ka nej prís­tup­né všet­kým kom­pe­ten­tným za­mes­tnan­com. Inter­né po­žia­dav­ky sú­vi­sia­ce s ria­de­ním ľud­ských zdro­jov a vy­bra­ný­mi inter­ný­mi pro­ces­mi sú do­ru­čo­va­né a spra­co­vá­va­né elek­tro­nic­ky. Vďa­ka elek­tro­ni­zá­cii for­mu­lá­rov a schva­ľo­va­cích pro­ce­sov, dnes má­me preh­ľad o ce­lom prie­be­hu schva­ľo­va­cie­ho pro­ce­su a za­zna­me­na­li sme zrý­chle­nie ad­mi­nis­trá­cie da­ných pro­ce­sov. V praxi to pre nás zna­me­ná pre­dov­šet­kým ús­po­ru ča­su,“ po­ve­dal o rie­še­ní HR Por­tál Mgr. Šte­fan Ko­tá­sek, ve­dú­ci sek­cie ria­de­nia a ľud­ských zdro­jov.

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter