Nokia Siemens Networks prevezme časť infraštruktúry bezdrôtovej siete Motorola Solutions

nokia-siemens-logo.jpg Spo­loč­nos­ti No­kia Sie­mens Networks a Mo­to­ro­la So­lu­tions, Inc. ozná­mi­li, že No­kia Sie­mens Networks ukon­či­la ak­vi­zič­ný pro­ces čas­ti ak­tív spo­loč­nos­ti Mo­to­ro­la So­lu­tions za 975 mi­lió­nov USD. Od 30. ap­rí­la 2011 sa zod­po­ved­nosť za po­dpo­ru klien­tov Mo­to­ro­la So­lu­tions v ob­las­ti GSM, CDMA, WCDMA, WiMAX a LTE pro­duk­tov a slu­žieb pre­ne­sie na No­kia Sie­mens Networks.

„Ak­vi­zí­cia ideál­ne dopĺňa náš ľud­ský, zá­kaz­níc­ky aj tec­hno­lo­gic­ký po­ten­ciál, čím ot­vá­ra mož­nos­ti vstú­piť na no­vé tr­hy a roz­ší­riť náš tr­ho­vý po­diel," ho­vo­rí Ra­jeev Su­ri, vý­kon­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti No­kia Sie­mens Networks. „Na­ša exper­tí­za a skú­se­nos­ti pri­ne­sú no­vým zá­kaz­ní­kom pri­da­nú hod­no­tu a no­vé príl­eži­tos­ti pre ich kon­co­vých klien­tov."

„Mo­to­ro­la So­lu­tions spá­ja svo­ju Network di­ví­ziu s líd­rom v tom­to od­vet­ví,“ ho­vo­rí Greg Brown, pre­zi­dent a vý­kon­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Mo­to­ro­la So­lu­tions. „Je to dob­rá sprá­va pre na­šich klien­tov, in­ves­to­rov aj za­mes­tnan­cov. Ten­to krok nám zá­ro­veň umož­ní sús­tre­diť sa na po­sky­to­va­nie kľú­čo­vých rie­še­ní pre sek­tor štát­nych in­šti­tú­cií a fi­rem­ných zá­kaz­ní­kov."

Ak­vi­zí­cia po­sil­ní po­zí­ciu No­kia Sie­mens Networks v kľú­čo­vých re­gió­noch, hlav­ne na tr­hoch se­ver­nej Ame­ri­ky a Ja­pon­ska, ako aj po­zí­ciu vo vzťa­hu k hlav­ným glo­bál­nym hrá­čom. Ak­vi­zí­ciou Mo­to­ro­la So­lu­tions bu­de z po­hľa­du vý­no­sov No­kia Sie­mens Networks tre­tím naj­väč­ším do­dá­va­te­ľom bez­drô­to­vej infra­štruk­tú­ry v USA a naj­väč­ším ne­ja­pon­ským do­dá­va­te­ľom v Ja­pon­sku. Tran­sak­cia po­sil­ní po­zí­ciu No­kia Sie­mens Networks ako dru­hé­ho naj­väč­šie­ho po­sky­to­va­te­ľa bez­drô­to­vej infra­štruk­tú­ry a slu­žieb na sve­te.

Sú­čas­ťou tran­sak­cie je aj prev­za­tie klien­tskej zá­klad­ne 50 ope­rá­to­rov v 52 kra­ji­nách, ako aj prib­liž­ne 6 900 za­mes­tnan­cov, kto­rých pre­vez­me No­kia Sie­mens Networks. Na­vy­še, No­kia Sie­mens Networks zís­ka­va aj vý­skum­né a vý­vo­jo­vé cen­trá v USA, Čí­ne, Rus­ku, In­dii a vo Veľ­kej Bri­tá­nii.

Zdroj: Nokia Siemens NetworksOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter