Dell s novým marketingovým manažérom

dell_logo020307.jpg No­vým mar­ke­tin­go­vým ma­na­žé­rom pre re­gión stred­nej a vý­chod­nej Euró­py sa stá­va Ra­do­van Ko­hút. Pre Dell bu­de koor­di­no­vať mar­ke­tin­go­vé ak­ti­vi­ty pre seg­ment kon­co­vých zá­kaz­ní­kov a ma­lých po­dni­ka­te­ľov pre Slo­ven­sko, Čes­kú re­pub­li­ku, Ma­ďar­sko, Uk­ra­ji­nu a Azer­baj­džan. Do­te­raz zod­po­ve­dal za mar­ke­ting v ob­las­ti IT slu­žieb pre za­pad­nú Euró­pu.

Je­ho pro­fe­sio­nál­na ka­riéra je dl­ho­do­bo spä­tá s mar­ke­tin­gom. V mi­nu­los­ti tiež vie­dol pro­duk­to­vý ma­naž­ment di­ví­zie no­te­boo­kov pre re­gión EMEA v spo­loč­nos­ti Le­no­vo a pô­so­bil na po­zí­cii mar­ke­tin­go­vé­ho ria­di­te­ľa v ČSOB Po­is­ťov­ni. Ra­do­van Ko­hút je ab­sol­ven­tom Eko­no­mic­kej fa­kul­ty Uni­ver­zi­ty Ma­te­ja Be­la v Ban­skej Bys­tri­ci. Je že­na­tý a má dve de­ti.

Zdroj: DellOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter