Video: Slovenské finále súťaže Imagine Cup

imcup.jpg Ima­gi­ne Cup je sú­ťaž štvorčlen­ných štu­dent­ských tí­mov, spon­zo­ro­va­ná spo­loč­nos­ťou Mic­ro­soft. Ko­ná sa kaž­do­roč­ne, vždy na vop­red ur­če­nú té­mu. Té­ma na rok 2011 je Pris­pej­te k rie­še­niu prob­lé­mov sú­čas­né­ho sve­ta. Ne­hod­no­tí sa len kva­li­ta návr­hu har­dvé­ru a sof­tvé­ru a ich fun­kcio­na­li­ta, ale aj di­zajn a v ne­pos­led­nom ra­de aj to, ako štu­den­ti do­ká­žu svo­je rie­še­nie pre­zen­to­vať pred po­ro­tou.

Prá­ce štu­den­tov by ma­li ob­sa­ho­vať hod­not­né, reál­ne a ce­los­ve­to­vé rie­še­nia, s kto­rý­mi ma­jú zá­ro­veň mož­nosť sú­ťa­žiť o za­ují­ma­vé fi­nan­čné ce­ny.

V slo­ven­skom fi­ná­le sa zú­čas­tnil tím Slo­ven­skej tec­hnic­kej uni­ver­zi­ty v Bra­tis­la­ve s pro­jek­tom Mo­ve2Play a tím Tec­hnic­kej uni­ver­zi­ty v Ko­ši­ciach s pro­jek­tom Mapz. O kva­li­te pre­zen­to­va­ných rie­še­ní sa mô­že­te pres­ved­čiť sa­mi na na­šich vi­deách.

Mapz
Zra­ko­vo po­stih­nu­tých ľu­dí je na ce­lom sve­te viac ako 280 mi­lió­nov, tak­mer 40 mi­lió­nov z nich sú sle­pí. Tí­to ľu­dia sú zá­vis­lí od dru­hých naj­mä pre­to, že ma­jú ťaž­kos­ti s orien­tá­ciou v pries­to­re vy­tvo­re­nom pre vi­dia­cich ľu­dí. Hlav­ným cie­ľom pro­jek­tu je zvý­šiť ži­vot­nú úro­veň zra­ko­vo po­stih­nu­tých.

Sys­tém sa skla­dá z troch ap­li­ká­cií a po­dpo­ru­je har­dvé­ro­vé sú­čas­ti, kto­ré spo­loč­ne pris­pie­va­jú k rie­še­niu hlav­ných prob­lé­mov ne­vi­dia­cich spo­čí­va­jú­cich v ne­dos­ta­toč­ných pries­to­ro­vých in­for­má­ciách v ma­pách a po­tre­be vždy mať nie­ko­ho, kto by im po­mo­hol pri ces­to­va­ní.

Bo­dy zá­uj­mu mô­žu mať rôz­ne hod­no­ty pre ur­či­té sku­pi­ny ľu­dí. Pre väč­ši­nu z nás je to len jed­no­duc­hý spô­sob, ako ob­ja­vo­vať no­vé mies­ta, ako sú ná­kup­né stre­dis­ká, di­vad­lá, reš­tau­rá­cie a pod. Pre ne­vi­dia­cich ľu­dí to je je­di­ný spô­sob se­bes­tač­nej orien­tá­cie v pries­to­re. To je dô­vod, pre­čo rie­še­nie vy­uží­va myš­lien­ky crowdsour­cin­gu. Po­mo­cou dob­ro­voľ­ní­kov mož­no zhro­maž­diť kon­krét­ne úda­je, kto­ré sú kľú­čo­vým pr­vkom v na­vád­za­cích sys­té­moch.

Na­vád­za­cí sys­tém Re­mo­te As­sis­tant umož­ňu­je na­vi­gá­ciu ne­vi­dia­ce­ho na di­aľ­ku prí­buz­ným ale­bo dob­ro­voľ­ní­kom cez web, prí­pad­ne cez mo­bil. Prí­ka­zy sú tran­sfor­mo­va­né do vib­rá­cie v rôz­nych sme­roch, keď­že sluch zos­tá­va za­cho­va­ný ako naj­dô­le­ži­tej­ší zmy­sel pre ne­vi­dia­cich. Sig­ná­ly z mo­bil­ných za­ria­de­ní sú od­osie­la­né cez Blue­tooth do vib­rač­né­ho pá­sa, tak­že na­vi­go­va­ný smer mô­že byť vy­jad­re­ný ako vib­rá­cia z da­né­ho sme­ru. Sen­zo­ry vzdia­le­nos­ti auto­ma­tic­ky ge­ne­ru­jú va­ro­va­nia ta­kis­to vo for­me vib­rá­cie.

Pa­no­ra­ma­tic­ký po­hľad umož­ňu­je na­vi­gá­to­ro­vi vi­dieť väč­ší ob­rá­zok, čo je dô­le­ži­té na pri­jí­ma­nie lep­ších roz­hod­nu­tí. 

Video: Mapz.aviMo­ve2Play
Nad­vá­ha a obe­zi­ta pred­sta­vu­jú v sú­čas­nos­ti ce­los­ve­to­vý prob­lém. Po­dľa Sve­to­vej zdra­vot­níc­kej or­ga­ni­zá­cie v ro­ku 2010 tr­pel nad­vá­hou kaž­dý tre­tí dos­pe­lý člo­vek na sve­te. Ná­zov rie­še­nia Mo­ve2Play vy­jad­ru­je, že po­hyb je zá­kla­dom to­ho, aby sme sa dl­ho moh­li te­šiť z hry, kto­rá sa vo­lá ži­vot. Vy­uží­va na rie­še­nie prob­lé­mu ne­dos­tat­ku po­hy­bo­vej ak­ti­vi­ty prá­ve tie za­ria­de­nia, kto­ré sú jed­nou z prí­čin je­ho vzni­ku – in­te­li­gen­tné mo­bil­né te­le­fó­ny a po­čí­ta­če.

Sys­tém je navr­hnu­tý tak, aby po­sky­to­val čo naj­viac fo­riem mo­ti­vá­cie pre de­ti od 10 do 16 ro­kov. Me­ra­nie po­hy­bu je dopl­ne­né o mec­ha­niz­my na od­ha­le­nie si­tuácie, keď na­me­ra­né hod­no­ty nev­znik­li chôd­zou člo­ve­ka, ale inak (tra­se­nie, pri­pev­ne­nie mo­bi­lu pso­vi na obo­jok a pod.). Sú­čas­ťou rie­še­nia je aj webo­vá ap­li­ká­cia ur­če­ná pre ro­di­čov, aby moh­li sle­do­vať, ako sa di­eťa­ťu da­rí, či sa zlep­šu­je a ako je na tom v po­rov­na­ní s ro­ves­ník­mi.

Ro­di­čov­ská ap­li­ká­cia umož­ňu­je pri­da­nie ďal­šej for­my mo­ti­vá­cie: od­mien. Ro­di­čia mô­žu sta­no­viť od­me­ny za ur­či­té po­čty bo­dov, kto­ré di­eťa naz­bie­ra svo­jou ak­ti­vi­tou. Di­eťa sa o sta­no­ve­ných od­me­nách doz­vie pros­tred­níc­tvom mo­bil­nej ap­li­ká­cie. Hra má aj so­ciál­ne pr­vky. De­ti si vo svo­jom mo­bi­le mô­žu po­zrieť, ako sa da­rí ich ka­ma­rá­tom, a po­rov­nať svo­je vý­sled­ky.

Me­ra­nie a vy­hod­no­co­va­nie po­hy­bo­vej ak­ti­vi­ty sa reali­zu­je kom­bi­ná­ciou sen­zo­rov ak­ce­le­ro­met­ra, GPS a sig­ná­lu GSM.

Rie­še­nie je ot­vo­re­né spo­lup­rá­ci s ap­li­ká­cia­mi tre­tích strán. Dá sa in­teg­ro­vať do exis­tu­jú­cich hier v spo­lup­rá­ci v her­ný­mi vý­vo­jár­mi tak, aby bo­lo kom­pa­ti­bil­né s exis­tu­jú­ci­mi rie­še­nia­mi, a te­da veľ­mi ľah­ko in­teg­ro­va­teľ­né.

Video: Move2play.aviVí­ťaz sú­ťa­že, rie­še­nie Mapz tí­mu Tec­hnic­kej uni­ver­zi­ty v Ko­ši­ciach, po­stu­pu­je do sve­to­vé­ho fi­ná­le sú­ťa­že Ime­gi­ne Cup, kto­rá sa toh­to ro­ku bu­de ko­nať v New Yor­ku.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter