Spoločnosť HP získala bez zverejnenia zákazku za 12,7 mil. €

HP_logo.JPG Spo­loč­nosť Hewlett-Pac­kard Slo­va­kia, s. r. o. (HP) zís­ka­la od Mi­nis­ter­stva vnút­ra SR zá­kaz­ku v hod­no­te tak­mer 12,734 mil. eur bez da­ne z pri­da­nej hod­no­ty (DPH) v ro­ko­va­com ko­na­ní bez zve­rej­ne­nia. Ako vy­plý­va z in­for­má­cií zve­rej­ne­ných v ak­tuál­nom vy­da­ní ves­tní­ka Úra­du pre ve­rej­né ob­sta­rá­va­nie, zá­kaz­ka sa vzťa­hu­je na vý­voj a údr­žbu Schen­gen­ské­ho in­for­mač­né­ho sys­té­mu dru­hej ge­ne­rá­cie (N.SIS II), ako aj údr­žbu sú­čas­né­ho vnút­roš­tát­ne­ho Schen­gen­ské­ho in­for­mač­né­ho sys­té­mu (N.SIS). Cel­ko­vá ko­neč­ná ce­na zá­kaz­ky je o 2060 eur niž­šia ako za­čia­toč­ná pred­pok­la­da­ná ce­na ne­ce­lých 12,736 mil. eur.

Re­zort vnút­ra v od­ôvod­ne­ní svoj­ho roz­hod­nu­tia po­užiť ro­ko­va­cie ko­na­nie bez zve­rej­ne­nia tvr­dí, že služ­by mô­že do­dať len spo­loč­nosť HP z dô­vo­du oc­hra­ny vý­hrad­ných práv. Fir­ma je to­tiž vlas­tní­kom autor­ských práv k sys­té­mom N.SIS, ako aj N.SIS II, keď­že v ro­ku 2006 vy­hra­la už­šiu sú­ťaž na do­dáv­ku ná­rod­né­ho ko­mu­ni­kač­né­ho roz­hra­nia Schen­gen­ské­ho in­for­mač­né­ho sys­té­mu II. „Údr­žbu uve­de­ných in­for­mač­ných sys­té­mov vzhľa­dom na ich zlo­ži­tosť mu­sí z tech­nic­kých dô­vo­dov reali­zo­vať ich zho­to­vi­teľ, kto­rý je­di­ný má po­drob­nú tec­hnic­kú zna­losť štruk­tú­ry týc­hto sys­té­mov, aby do­ká­zal vy­ko­ná­vať po­ža­do­va­nú čin­nosť v po­treb­nej kva­li­te a ter­mí­noch sta­no­ve­ných pra­vid­la­mi pre es­ka­lač­nú pro­ce­dú­ru,“ uvád­za sa vo ves­tní­ku.

Spo­loč­nosť Hewlett-Pac­kard sa za­obe­rá vý­vo­jom tec­hno­ló­gií a má po­boč­ky vo viac ako 170 kra­ji­nách sve­ta. So svo­jím po­rtfó­liom, za­hŕňa­jú­cim tla­čo­vé rie­še­nia, osob­né vý­poč­to­vé sys­té­my, sof­tvér, služ­by a IT infra­štruk­tú­ru, pat­rí HP med­zi naj­väč­šie sve­to­vé IT spo­loč­nos­ti.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter