Vedúcu úradu na MF Mikloš odvolal pre podozrenie z klientelizmu

miklos.jpg Od­vo­la­nie ve­dú­cej slu­žob­né­ho úra­du na mi­nis­ter­stve fi­nan­cií (MF) Ja­ny Čer­ve­ná­ko­vej sú­vi­sí po­dľa šé­fa re­zor­tu Iva­na Mik­lo­ša s dô­vod­ným po­doz­re­ním z klien­te­liz­mu. Ako na štvr­tko­vej tla­čo­vej be­se­de in­for­mo­val mi­nis­ter, klien­te­lis­tic­ké prak­ti­ky sa ma­li tý­kať pre­dov­šet­kým pro­jek­tov in­for­ma­ti­zá­cie na mi­nis­ter­stve fi­nan­cií, kon­krét­ne pro­jek­tu štát­nej po­klad­ne.

„Je­den z dô­vo­dov, tých dô­vo­dov bo­lo viac, stra­ty mo­jej dô­ve­ry, pre­čo mu­se­la od­ísť a pre­čo som dal návrh na jej od­vo­la­nie a neo­diš­la dob­ro­voľ­ne, bo­li po­doz­re­nia z klien­te­lis­tic­kých prak­tík, čo sa tý­ka naj­mä pro­jek­tov in­for­ma­ti­zá­cie vo vnút­ri re­zor­tu fi­nan­cií,“ po­ve­dal Mik­loš. Čer­ve­ná­ko­vá po­dľa ne­ho pre­sad­zo­va­la ta­kú zme­nu v prin­cí­poch, na kto­rých ma­jú fun­go­vať pro­jek­ty tý­ka­jú­ce sa in­for­ma­ti­zá­cie ve­rej­nej sprá­vy, kto­ré by zne­mož­ni­li ich up­lat­ňo­va­nie prá­ve pri pro­jek­te štát­nej po­klad­ne.

Od­vo­la­nie bý­va­lej šéf­ky slu­žob­né­ho úra­du na re­zor­te fi­nan­cií Ja­ny Čer­ve­ná­ko­vej navr­hol mi­nis­ter Mik­loš mi­nu­lý týž­deň a vlá­da je­ho návrh na štvr­tko­vom ro­ko­va­ní schvá­li­la. No­vou ve­dú­cou slu­žob­né­ho úra­du na mi­nis­ter­stve sa sta­ne po­rad­ky­ňa bý­va­lé­ho šé­fa Da­ňo­vé­ho ria­di­teľ­stva (DR) SR Mi­ros­la­va Mi­kul­čí­ka, kto­rý od­stú­pil po kau­ze pre­náj­mu bu­do­vy pre da­ňo­vé úra­dy v Ko­ši­ciach. Vlád­ny ka­bi­net to­tiž vo štvr­tok s účin­nos­ťou od 1. má­ja vy­me­no­val do tej­to fun­kcie na návrh mi­nis­tra fi­nan­cií Iva­na Mik­lo­ša In­grid Šiku­la­jo­vú, kto­rá po­dľa pril­ože­né­ho ži­vo­to­pi­su do­te­raz pô­so­bi­la ako po­rad­ky­ňa ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa DR SR pre re­for­mu da­ňo­vej sprá­vy.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter