Spotreba mobilných dát v najbližších rokoch prudko vzrastie

smartphone.jpg Po­dľa od­ha­dov spo­loč­nos­ti No­kia Sie­mens Networks by v naj­bliž­ších šty­roch ro­koch ma­la spot­re­ba dát pri smar­tfó­noch a pre­nos­ných po­čí­ta­čoch vzrásť o nie­koľ­ko ti­síc per­cent. V ro­ku 2015 by mal ob­jem dát pre­ne­se­ných cez mo­bil­né sie­te pred­sta­vo­vať až 23 mld. gi­ga­baj­tov (GB), vla­ni to pri­tom bo­li len ne­ce­lé 2 mld. GB.

V naj­bliž­ších ro­koch by po­dľa spo­loč­nos­ti No­kia Sie­mens Networks ma­la dra­ma­tic­ky vzrásť nie­len dá­to­vá spot­re­ba, ale i po­čet za­ria­de­ní ak­tív­ne vy­uží­va­jú­cich mo­bil­nú sieť. Po­dľa od­ha­dov spo­loč­nos­ti by v naj­bliž­ších šty­roch ro­koch ma­la spot­re­ba dát pri smar­tfó­noch a pre­nos­ných po­čí­ta­čoch vzrásť o nie­koľ­ko ti­síc per­cent. V ro­ku 2015 by mal ob­jem pre­ne­se­ných dát cez mo­bil­né sie­te pred­sta­vo­vať až 23 mld. gi­ga­baj­tov (GB), vla­ni to pri­tom bo­li len ne­ce­lé 2 mld. GB.

To pri­ne­sie aj zvý­še­né ná­ro­ky na mo­bil­né sie­te ope­rá­to­rov. Ok­rem smar­tfó­nov, no­te­boo­kov a net­boo­kov ich to­tiž bu­dú vy­uží­vať aj rôz­ne me­ra­cie za­ria­de­nia ale­bo nap­rík­lad auto­ma­ty. Špe­ciál­nou zá­ťa­žou pre mo­bil­né sie­te sú však po­dľa re­gio­nál­ne­ho ob­chod­né­ho ria­di­te­ľa No­kia Sie­mens Networks Slo­ven­sko Ras­tis­la­va Mi­ta­ší­ka prá­ve smar­tfó­ny.

„Smar­tfó­ny sú však nao­zaj špe­ci­fic­ké, pre­to­že neus­tá­le pra­cu­jú s ap­li­ká­cia­mi, čo vy­tvá­ra inú for­mu za­ťa­že­nia sie­te,“ uvie­dol Mi­ta­šík. Pri smar­tfó­noch po­dľa je­ho slov nie je hlav­ná vý­zva zvlád­nuť množ­stvo pre­ne­se­ných dát, ale schop­nosť udr­žať spo­je­nie i pri väč­šom množ­stve pa­ra­lel­ne spus­te­ných ap­li­ká­cií. „Žiaľ, čas­to sú tie­to ap­li­ká­cie neod­bor­ne navr­hnu­té a ne­dos­ta­toč­ne otes­to­va­né,“ kon­šta­tu­je Mi­ta­šík.

V sú­vis­los­ti s ras­tú­ci­mi po­žia­dav­ka­mi na ka­pa­ci­tu mo­bil­ných sie­tí sa ope­rá­to­ri po­dľa Mi­ta­ší­ka sprá­va­jú ra­cio­nál­ne, keď in­ves­tí­cie do svo­jej sie­te zva­žu­jú v sú­vis­los­ti s vy­uži­tím ak­tuál­nej infra­štruk­tú­ry a oča­ká­va­ným ras­tom príj­mov. „Za­tiaľ čo v mi­nu­los­ti bol rast pre­ne­se­ných dát kom­pen­zo­va­ný i ras­tom príj­mov ope­rá­to­ra, v sú­čas­nos­ti tá­to pria­ma úme­ra už nep­la­tí,“ uvie­dol Mi­ta­šík. Ope­rá­to­ri mô­žu po­dľa ne­ho enorm­ný ná­rast pre­ne­se­ných dát zvlád­nuť lep­šou sprá­vou sie­te ale­bo za­vád­za­ním sie­tí no­vej ge­ne­rá­cie. Od­po­ve­ďou na ras­tú­ce dá­to­vé ná­ro­ky by tak moh­li byť mo­bil­né sie­te štvr­tej ge­ne­rá­cie, za­lo­že­né na tec­hno­ló­gii LTE. „Nap­riek to­mu vi­dí­me stá­le ne­vy­čer­pa­ný po­ten­ciál sú­čas­ných 3G sie­tí,“ do­dal Mi­ta­šík.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter