2 prestížne ocenenia TIPA pre Sony

Sony Vaio.jpg Spo­loč­nosť So­ny zís­ka­la pres­tíž­ne oce­ne­nie ne­zá­vis­lej aso­ciá­cie európ­skych fo­to­ma­ga­zí­nov TI­PA v dvoch ka­te­gó­riách. Oce­ne­nie za naj­lep­šiu ino­vá­ciu ro­ka v ob­las­ti zob­ra­zo­va­nia ‘Best Ima­ging In­no­va­tion’ zís­ka­li zr­kad­lov­ky So­ny SLT. V ka­te­gó­rii naj­lep­ší kam­kor­dér ‘Best Expert Cam­cor­der’ za­se do­mi­no­va­la So­ny Han­dy­cam NEX-VG10E s vy­me­ni­teľ­ný­mi ob­jek­tív­mi.

So­ny SLT: Prie­hľad­né zr­kad­lo zvy­šu­je rých­losť fo­te­nia
Mo­de­ly α55 a α33 od spo­loč­nos­ti So­ny sú vy­ba­ve­né ino­va­tív­nym op­tic­kým sys­té­mom Tran­slu­cent Mirror Tech­no­lo­gy (Tech­no­ló­gia prie­hľad­né­ho zr­kad­la). Na roz­diel od bež­ných di­gi­tál­nych zr­kad­lo­viek vy­uží­va tá­to tech­no­ló­gia pev­né pries­vit­né zr­kad­lo, kto­ré 'roz­de­ľu­je' op­tic­kú drá­hu me­dzi hlav­ný sní­mač ob­ra­zu a sa­mos­tat­ný sní­mač fá­zo­vej de­tek­cie pre auto­ma­tic­ké za­os­tre­nie. To umož­ňu­je bez pre­ru­še­nia auto­ma­tic­ky za­os­tro­vať aj po­čas do­by expo­zí­cie (tzv. "Full-ti­me Con­ti­nuous AF").

Prá­ve tech­no­ló­gia bo­la pre po­ro­tu naj­pres­tíž­nej­šej európ­skej sú­ťa­že fo­tog­ra­fic­ké­ho prie­mys­lu roz­ho­du­jú­ca: „Spo­loč­nosť So­ny vy­vi­nu­la tech­no­ló­giu Tran­slu­cent Mirror Tech­no­lo­gy pre do­siah­nu­tie no­vej úrov­ne fun­kcio­na­li­ty. Vý­ho­dy tech­no­ló­gie, vy­uží­va­jú­cej fixne upev­ne­né prie­hľad­né zr­kad­lo sú evi­den­tné – auto­ma­tic­ké za­os­tro­va­nie s fá­zo­vou de­tek­ciou v reál­nom ča­se a ove­ľa vy­ššia rých­losť kon­ti­nuál­ne­ho sní­ma­nia zá­be­rov. Vďa­ka tech­no­ló­gii SLT mô­žu byť tiež te­lá fo­toa­pa­rá­tov men­šie.“

Prie­hľad­né zr­kad­lo umož­ňu­je mo­de­lu α55 v re­ži­me Con­ti­nuous Prio­ri­ty AE sní­ma­nie vo vy­so­kej rých­los­ti až 10 sní­mok/s (α33: 7 sní­mok/s). Tech­no­ló­gia za­ru­ču­je rých­le a pres­né auto­ma­tic­ké za­os­tro­va­nie a do­kon­ca do­ká­že po ce­lý čas udr­žať za­os­tre­nie na rých­lo sa po­hy­bu­jú­cich ob­jek­toch – pri­tom je jed­no, či sní­ma­te Full HD vi­deo zá­znam ale­bo di­gi­tál­ne fo­tog­ra­fie.

Pr­vý HD kam­kor­dér na sve­te s vy­me­ni­teľ­ný­mi ob­jek­tív­mi
Han­dy­cam je pr­vý spot­re­bi­teľ­ský HD kam­kor­dér, kom­pa­ti­bil­ný so ši­ro­kou po­nu­kou vy­me­ni­teľ­ných ob­jek­tí­vov. Ok­rem všet­kých exis­tu­jú­cich ob­jek­tí­vov so sys­té­mom uchy­te­nia ty­pu E-mount mô­žu uží­va­te­lia mo­de­lu NEX-VG10E vy­uží­vať aj ši­ro­kú po­nu­ku op­ti­ky pre fo­toa­pa­rá­ty so sys­té­mom uchy­te­nia ty­pu A-mount (je pot­reb­né pou­žiť vo­li­teľ­ný adap­tér LA-EA1).

Po­ro­ta vo svo­jom hod­no­te­ní uvied­la: „Ten­to kam­kor­dér sa dá po­va­žo­vať za per­fekt­ný „kon­ver­gent­ný“ zob­ra­zo­va­cí sys­tém, kto­rý do­ká­že na vy­so­kej úrov­ni sní­mať vi­deo zá­znam a tiež sta­tic­ké zá­be­ry. No­vý mo­del NEX-VG10 vy­uží­va prak­tic­ky rov­na­kú elek­tro­ni­ku ako mo­del So­ny NEX-5 CSC, rov­na­ký roz­mer HD CMOS sní­ma­ča ty­pu APS-C a rov­na­ký sys­tém uchy­te­nia ob­jek­tí­vov ty­pu E-mount pre vy­me­ni­teľ­né ob­jek­tí­vy. Je­ho ar­chi­tek­tú­ra a konštruk­cia je však viac orien­to­va­ná na stra­nu zá­zna­mu vi­dea, k čo­mu vý­raz­ne pris­pie­va pod­po­ra ko­de­ku AVCHD 24 Mb/s “.

Kam­kor­dér Han­dy­cam NEX-VG10E sní­ma vi­deo zá­znam vo for­má­te Full HD a ste­reo­fo­nic­ký zvuk s oh­ro­mu­jú­cou hĺbkou. CMOS sní­mač Exmor APS HD s roz­lí­še­ním 14,2 me­ga­pix­la, kto­rý je prib­liž­ne 19,5-krát väč­ší než štan­dard­ný sní­mač bež­ných kam­kor­dé­rov, umož­ňu­je kva­lit­ný zá­znam ob­ra­zu s nád­her­ným ro­zos­tre­ním po­za­dia a ma­lou hĺbkou os­tros­ti.

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter