Apple vraj začne v septembri s dodávkami novej generácie iPhonu

iphone-app-store1.jpg Do­dá­va­te­lia ame­ric­kej tec­hno­lo­gic­kej spo­loč­nos­ti App­le za­čnú s vý­ro­bou no­vej ge­ne­rá­cie iP­ho­nu v jú­li to­ho ro­ka. Spo­loč­nosť za­čne do­dá­vať ho­to­vé pro­duk­ty prav­de­po­dob­ne v sep­tem­bri. V stre­du to pre agen­tú­ru Reu­ters uvied­li tri zdro­je oboz­ná­me­né s prob­le­ma­ti­kou. No­vý iP­ho­ne bu­de mať rých­lej­ší pro­ce­sor, je­ho vzhľad však bu­de z väč­šej čas­ti po­dob­ný sú­čas­né­mu mo­de­lu iP­ho­ne 4, uvie­dol je­den zo zdro­jov. Fo­toa­pa­rá­ty do sú­čas­ných mo­de­lov iP­ho­ne 4 do­dá­va spo­loč­nosť Lar­gan Pre­ci­sion Co Ltd, do­ty­ko­vé dis­ple­je po­dnik Win­tek Corp a oba­ly vy­rá­ba spo­loč­nosť Foxconn Tec­hno­lo­gy Group. Spo­loč­nos­ti za­čnú s vý­ro­bou v jú­li ale­bo v augus­te. Jed­not­li­vé kom­po­nen­ty po­tom do­da­jú na zmon­to­va­nie spo­loč­nos­ti Hon Hai Pre­ci­sion In­dus­try Co Ltd, kto­rá je sú­čas­ťou po­dni­ku Foxconn Tec­hno­lo­gy Group, tvr­dia zdro­je.

iP­ho­ne je je­den z naj­ús­peš­nej­ších pro­duk­tov po­dni­ku App­le. V po­sled­nom kvar­tá­li mi­nu­lé­ho ro­ka sa ho pre­da­lo viac ako 16 mil. ku­sov, čo pred­sta­vu­je viac ako tre­ti­nu cel­ko­vé­ho pre­da­ja spo­loč­nos­ti v sle­do­va­nom ob­do­bí. Šéf App­lu Ste­ve Jobs pred­sta­vil sú­čas­ný mo­del iP­ho­ne 4 v jú­ni mi­nu­lé­ho ro­ka.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter