ISTROBOT 2011

Istrobot2011.jpg Fa­kul­ta elek­tro­tec­hni­ky a in­for­ma­ti­ky STU v Bra­tis­la­ve pri­ví­ta­la v so­bo­tu, 9. ap­rí­la de­siat­ky konštruk­té­rov zo Slo­ven­ska, Čes­kej re­pub­li­ky, Ne­mec­ka, Po­ľska a Slo­vin­ska na tra­dič­nej med­zi­ná­rod­nej sú­ťa­ži mo­bil­ných ro­bo­tov Is­tro­bot 2011. Nie­koľ­ko de­sia­tok ro­bo­tov zá­po­li­lo v šty­roch sú­ťaž­ných dis­cip­lí­nach. Naj­väč­ším prek­va­pe­ním bo­la ka­te­gó­ria Myš v blu­dis­ku. Po pred­chád­za­jú­cich, nie príl­iš ús­peš­ných roč­ní­koch, sa do sú­ťa­že prih­lá­si­lo neu­ve­ri­teľ­ných 31 ro­bo­tov! Smo­la ich však neo­pus­ti­la ani ten­to rok. De­siat­ka ro­bo­tov na­po­kon ne­moh­la sú­ťa­žiť, pre­to­že ich auto­ri nes­tih­li do­kon­čiť, ale­bo im v po­sled­nej chví­li zho­re­la dô­le­ži­tá sú­čias­tka. Ďal­ších päť ro­bo­tov v blu­dis­ku do­ko­na­le za­blú­di­lo. Zvyš­ných 16 viac-me­nej ús­peš­ne blu­dis­kom preš­lo, ale svo­jim vý­ko­nom príl­iš neosl­ni­li. Blu­dis­ko preh­ľa­dá­va­li tým naj­jed­no­duc­hším pra­vid­lom pra­vej ru­ky (t.j. jaz­di­li po­zdĺž pra­vej ste­ny blu­dis­ka). Ho­ci al­go­rit­my na tvor­bu ma­py blu­dis­ka a hľa­da­nie op­ti­mál­nej ces­ty sú už dáv­no zná­me, ich im­ple­men­tá­cia do sku­toč­né­ho ro­bo­ta sa sú­ťa­žia­cim ne­da­rí. Na­po­kon po­stú­pi­lo do fi­ná­le 6 naj­rý­chlej­ších ro­bo­tov. Na po­zme­ne­nom tva­re blu­dis­ka sa však žiad­ne prek­va­pe­nie ne­ko­na­lo a tak su­ve­rén­ne zví­ťa­zil ro­bot Gaia, o kto­rom je­ho konštruk­tér, An­drej Osus­ký po­ve­dal: ,,Ro­bot si pa­mä­tá ces­tu blu­dis­kom, tak­že niek­to­ré úse­ky vie prejsť rých­lej­šie. V tej­to konštruk­cii som sa sús­tre­dil na čo naj­niž­šiu vá­hu, čo má zlep­šiť ob­rat­nosť.''

V už tra­dič­ne naj­sil­nej­šie ob­sa­de­nej ka­te­gó­rii Sto­pár má ro­bot za úlo­hu čo naj­rýc­hlej­šie prejsť tra­su vy­zna­če­nú čier­nou čia­rou a vy­spo­ria­dať sa pri tom s rôz­ny­mi pre­káž­ka­mi. Ten­to rok sa prih­lá­si­lo až pol stov­ky ro­bo­tov, av­šak len 13 z nich sku­toč­ne preš­lo ce­lú drá­hu as­poň v jed­nom z troch po­ku­sov, pri­čom ani jed­né­mu sa to ne­po­da­ri­lo zo­pa­ko­vať vo všet­kých troch. Zví­ťa­zil ro­bot F.A.T. An­dre­ja Len­čuc­hu a Ra­fae­la Ga­jan­ca z Tr­ste­nej. Ro­bot je ria­de­ný vý­kon­ným pro­ce­so­rom ARM Cor­tex-M3 bež­iaci na frek­ven­cii 96 MHz s ka­pa­ci­tou pa­mä­te 512 kB.

Di­vác­ky naj­at­rak­tív­nej­šia dis­cip­lí­na je zrej­me Mi­ni­Su­mo – zá­pa­sy ro­bo­tov, kto­ré sa vzá­jom­ne vy­tlá­ča­jú z rin­gu. Aj ten­to rok bo­la do­mé­nou za­hra­nič­ných sú­ťa­žia­cich, pr­vé dve mies­ta zís­ka­li Po­lia­ci Pr­ze­mysław Elias a Mic­hał Gaz­da z Kra­ko­va. Na tre­ťom mies­te sa umies­tnil ro­bot Jum­per Da­vi­da Mi­le­ra z Čes­ko­budějo­vic­ké­ho krúž­ku ro­bo­ti­ky Ro­bo­zor. Je­ho čle­no­via už vy­tvo­ri­li nie­koľ­ko za­ují­ma­vých konštruk­cií a kaž­dý rok nie­čim prí­jem­ne prek­va­pia. Kiež­by sa sta­li in­špi­rá­ciou pre vznik po­dob­ných krúž­kov aj u nás.

Náv­štev­ní­kov z ra­dov ši­ro­kej ve­rej­nos­ti is­tot­ne za­uja­li aj ro­bo­ty, kto­ré pred­vád­za­li svo­je schop­nos­ti v rám­ci ka­te­gó­rie Voľ­ná jaz­da. Ten­to rok po­ro­ta hod­no­ti­la nie­len tec­hnic­ké pa­ra­met­re ro­bo­tov, ale aj ich pre­zen­tá­ciu. Naj­viac za­ujal šes­ťno­hý krá­ča­jú­ci ro­bot Ze­bu­lon, vý­tvor ďal­ších troch čle­nov už spo­mí­na­nej sil­nej ro­bo­tic­kej sku­pi­ny z Kra­ko­va. Paweł Bańka, Ja­cek Chmiel a Ju­lia Szy­mu­ra uká­za­li vý­ho­dy tí­mo­vej spo­lup­rá­ce a svo­jim vý­tvo­rom os­lo­vi­li náv­štev­ní­kov i po­rot­cov. Na dru­hom mies­te sa umies­tnil viac ako 5 kg vá­žia­ci pá­so­vý ro­bot Pro­tos 3, kto­ré­ho autor, Alexan­der Sütő z Ko­šíc o ňom po­ve­dal: ,,Ten­to pro­jekt je po­kra­čo­va­te­ľom ro­bo­tov Pro­tos I. a II. Sú v ňom po­uži­té tie naj­nov­šie tec­hno­ló­gie kto­ré som čias­toč­ne od­la­dil na pre­doš­lých pro­jek­toch. Ča­som pri­bud­nú aj ďal­šie, ako napr. GPS a kom­pas po­mo­cou kto­rých by sa mo­hol ro­bot po­hy­bo­vať von­ku v re­la­tív­ne nez­ná­mom pros­tre­dí.'' Ako tre­tí v po­ra­dí sa umies­tnil ma­lý mo­bil­ný ro­bot Jiřího Štěpa­nov­ské­ho z Třebí­če, kto­rý bol ši­kov­ne ria­de­ný mo­bil­ným te­le­fó­nom, z kto­ré­ho vy­uží­val na na­vi­gá­ciu aj je­ho vsta­va­nú ka­me­ru.

So­bot­né po­po­lud­nie spes­tri­lo aj vy­stú­pe­nie Brui­sa z Old School Brot­hers, kto­ré­ho ta­nec veľ­mi pri­po­mí­nal po­hy­by niek­to­rých ro­bo­tic­kých vý­tvo­rov zo sú­ťa­že. Pre tých, kto­rí si priš­li na po­du­ja­tie pre tec­hnic­kej­šie za­me­ra­né in­for­má­cie bo­la ur­či­te sa­tis­fak­ciou pre­zen­tá­cia pro­jek­tu skBalloon – je to pro­jekt vy­pus­te­nia tzv. „near-spa­ce“ ba­ló­na, kto­rý je schop­ný do stra­tos­fé­ry, tj. do vý­šky asi 35 km, vy­niesť rôz­ne prís­tro­je, ako nap­rík­lad CCD ka­me­ry, de­tek­to­ry tep­lo­ty, žia­re­nia, a po­dob­ne. Pro­jekt má pris­pieť naj­mä k vzbu­de­niu zá­uj­mu o ves­mír­ne ve­dy med­zi ši­ro­kou ve­rej­nos­ťou a pri­po­me­núť dô­le­ži­tosť koz­mic­ké­ho vý­sku­mu. O zá­ba­vu náv­štev­ní­kov sa po­sta­ra­li aj ví­ťa­zi ro­bo­tic­kej sú­ťa­že Ro­bot­challen­ge vo Vied­ni, kto­rí pred­vád­za­li svo­ju ví­ťaz­nú konštruk­ciu ro­bo­ta zbie­ra­jú­ce­ho fa­reb­né pu­ky, či or­ga­ni­zá­to­ri sú­ťa­že First Le­go Lea­gue so svo­jim ih­ris­kom a ro­bo­tom zos­ta­ve­ným zo sta­veb­ni­ce Le­go. Vý­sled­ky svo­jich vý­skum­ných pro­jek­tov pred­sta­vi­li aj pra­cov­ní­ci Ústa­vu ria­de­nia a prie­my­sel­nej in­for­ma­ti­ky FEI STU so svo­ji­mi dvo­ma mo­bil­ný­mi ro­bot­mi. Na ra­me­no jed­né­ho z nich je mož­né pri­pev­niť nap­rík­lad ter­mo­víz­nu ka­me­ru, kto­rá za­uja­la naj­mä mlad­ších náv­štev­ní­kov. Po­drob­né vý­sled­ky, fo­tog­ra­fie i vi­deo­záz­nam zo zá­po­le­nia náj­de­te na strán­kach www.ro­bo­ti­ka.sk

Ce­lé po­du­ja­tie bo­lo mož­né us­ku­toč­niť nie­len vďa­ka or­ga­ni­zá­to­rom z Ústa­vu ria­de­nia a prie­my­sel­nej in­for­ma­ti­ky FEI STU ale aj po­dpo­re fi­riem NSN, Cis­co, Frees­ca­le, Mic­ros­tep, Mic­ros­tep MIS, ME-In­spec­tion, AVIR a RLX.

Zdroj: FEI STUOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter