Dell má nový tím pre segment koncových zákazníkov a malé podniky

dell_logo020307.jpg Spo­loč­nosť Dell vy­tvá­ra no­vú or­ga­ni­zač­nú štruk­tú­ru pre seg­ment kon­co­vých spot­re­bi­te­ľov a ma­lých pod­ni­ka­te­ľov v re­gió­ne stred­nej a vý­chod­nej Euró­py. Kon­cep­cia spo­loč­nos­ti Dell v tom­to zá­kaz­níc­kom seg­men­te je za­lo­že­ná na jed­no­du­chom prís­tu­pe zá­kaz­ní­kov k naj­nov­ším pro­duk­tom a služ­bám v ob­las­ti IT, s dô­ra­zom na mo­bi­li­tu. Ten­to as­pekt vy­jad­ru­je mot­to „The Power to do mo­re.”

No­vý tím bu­de ria­diť ak­ti­vi­ty v Rus­ku, Poľ­sku, na Uk­ra­ji­ne, v Čes­kej re­pub­li­ke, Ma­ďar­sku, Gréc­ku, Ru­mun­sku, Slo­ven­sku a ďal­ších 25 kra­jín. Am­bí­ciou tí­mu je po­sil­niť poz­na­teľ­nosť znač­ky Dell v tom­to dy­na­mic­ky sa roz­ví­ja­jú­com re­gió­ne. Cie­ľom je dos­tať Dell me­dzi tro­ji­cu naj­sil­nej­ších hrá­čov na kaž­dom tr­hu re­gió­nu.

No­vý ria­dia­ci tím tvo­ria:
• Veit V. Den­gler, ge­ne­rál­ny ma­na­žér a vý­kon­ný ria­di­teľ. Veit pô­so­bí v spo­loč­nos­ti Dell od ro­ku 2005 v ob­las­ti pre­da­ja a ge­ne­rál­ne­ho ma­naž­men­tu. Ria­dil ak­ti­vi­ty Európ­ske­ho ob­chod­né­ho cen­tra Dell v Bra­tis­la­ve. Ak­tuál­ne za­stá­va po­zí­ciu ge­ne­rál­ne­ho ma­na­žé­ra a vý­kon­né­ho ria­di­te­ľa Dell Con­su­mer pre Ne­mec­ko, Ta­lian­sko a vý­chod­nú Euró­pu. Veit pra­co­val ako zá­stup­ca ria­di­te­ľa spo­loč­nos­ti T-Mo­bi­le Inter­na­tio­nal, kde mal na sta­ros­ti mar­ke­tin­go­vú stra­té­giu pre Euró­pu. Pô­so­bil 7 ro­kov vo po­ra­den­skej fir­me McKin­sey and Com­pa­ny v Los An­ge­les, Pa­rí­ži a vo Vied­ni. V spo­loč­nos­ti Proc­ter & Gamb­le sa ve­no­val mar­ke­tin­gu a pô­so­bil ako no­vi­nár pre vý­chod­nú Euró­pu pre ča­so­pis TI­ME Ma­ga­zi­ne. Veit vy­štu­do­val Eko­no­mic­kú uni­ver­zi­tu vo Vied­ni a je ab­sol­ven­tom Har­vard Ken­ne­dy School v od­bo­re ve­rej­né sprá­va.
• Ste­fan Kal­ten­ber­ger, ria­di­teľ mar­ke­tin­gu. Ste­fan pô­so­bí v spo­loč­nos­ti Dell od ro­ku 2005 spo­čiat­ku ako ria­di­teľ pre­da­ja pre kon­co­vých zá­kaz­ní­kov, nes­kôr ako re­gio­nál­ny mar­ke­tin­go­vý ria­di­teľ pre Ra­kús­ko, Ne­mec­ko a Švaj­čiarsko. Pred vstu­pom do spo­loč­nos­ti Dell pra­co­val ako mar­ke­tin­go­vý ria­di­teľ zod­po­ved­ný za BTL ak­ti­vi­ty v spo­loč­nos­ti mo­bil­kom aus­tria a pro­duk­to­vý ma­na­žér v spo­loč­nos­ti Proc­ter & Gamb­le. Ste­fan vy­štu­do­val eko­nó­miu vo Vied­ni a je ab­sol­ven­tom Illi­nois­kej uni­ver­zi­ty so špe­cia­li­zá­ciou na rek­la­mu a sprá­va­nie zá­kaz­ní­ka.
• Jean Ma­rie Bequevort, fi­nanč­ný ria­di­teľ. Jean-Ma­rie pô­so­bí v spo­loč­nos­ti Dell od ro­ku 2004 v ob­las­ti fi­nan­cií a mar­ke­tin­gu. Pred­chá­dza­jú­ce pra­cov­né skú­se­nos­ti zís­kal v ob­las­tí fi­nan­čníc­tva v spo­loč­nos­ti SWIFT. Jean-Ma­rie vy­štu­do­val ma­naž­ment na bel­gic­kej Uni­ver­zi­te Mons-Hai­naut.
• Mi­chel Lan­dman, ria­di­teľ vý­vo­jo­vé­ho ob­cho­du. Mi­chel pra­cu­je v spo­loč­nos­ti Dell od de­cem­bra 2010 a má na sta­ros­ti zos­ta­vo­va­nie a reali­zá­ciu ob­chod­nej stra­té­gie. Tiež sa sta­rá o prog­ram pod­po­ry pre­da­ja pre stred­nú a vý­chod­nú Euró­pu. Pred­tým pra­co­val vo via­ce­rých spo­loč­nos­tiach za­me­ra­ných na kon­co­vých zá­kaz­ní­kov ako nap­rík­lad Lo­gi­tech, HP a Com­paq. Mi­chel vy­štu­do­val ma­naž­ment na Brad­for­dskej uni­ver­zi­te a zís­kal ba­ka­lár­sky ti­tul z ap­li­ko­va­nej ve­dy na Uni­ver­zi­te v Ho­lan­dsku.

Zdroj: DELLOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter