Nastal čas pre protokol IPv6

2009/cisco1.jpg No­vé la­bo­ra­tó­rium IPv6 v Ko­ši­ciach je sú­čas­ťou med­zi­ná­rod­nej sie­te ško­lia­cich a vý­skum­ných cen­tier.

Spo­loč­nosť Cis­co a Tec­hnic­ká Uni­ver­zi­ta v Ko­ši­ciach dnes ozná­mi­li ot­vo­re­nie pr­vé­ho la­bo­ra­tó­ria pre vý­skum a ško­le­nia v ob­las­ti šies­tej ver­zie Inter­ne­to­vé­ho pro­to­ko­lu (IPv6) na Slo­ven­sku. Sie­ťo­vé a ko­mu­ni­kač­né vy­ba­ve­nie la­bo­ra­tó­ria po­skyt­la spo­loč­nosť Cis­co.

La­bo­ra­tó­rium je umies­tne­né na Tec­hnic­kej Uni­ver­zi­te v Ko­ši­ciach a je sú­čas­ťou med­zi­ná­rod­nej sie­te ško­lia­cich a vý­skum­ných cen­tier pre pro­to­kol IPv6. Je pre­po­je­né s IPv6 la­bo­ra­tó­riom pre­vád­zko­va­ným fran­cúz­skou ná­rod­nou vý­skum­nou sie­ťou RE­NA­TER síd­lia­cou v Pa­rí­ži, ako aj s 18 po­dob­ný­mi cen­tra­mi po ce­lom sve­te. „Ako spo­loč­nosť, kto­rá už 12 ro­kov in­ten­zív­ne po­dpo­ru­je vzde­lá­va­nie na Slo­ven­sku, sme mi­mo­riad­ne po­te­še­ní, že sme umož­ni­li zria­de­nie toh­to uni­kát­ne­ho la­bo­ra­tó­ria. No­vé IPv6 cen­trum vý­znam­ne pris­pe­je k vy­tvá­ra­niu ino­va­tív­ne­ho pros­tre­dia pre vý­skum­nú a aka­de­mic­kú sfé­ru a zá­ro­veň umož­ní tran­sfer po­znat­kov z aka­de­mic­ké­ho do prie­my­sel­né­ho pros­tre­dia,“ ho­vo­rí Mar­cel Reb­roš, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Cis­co Slo­va­kia.

Svet sa prip­ra­vu­je na pri­ja­tie inter­ne­to­vé­ho pro­to­ko­lu no­vej ge­ne­rá­cie, pre­to je vzde­lá­va­nie v ob­las­ti IPv6 ne­vyh­nut­né. La­bo­ra­tó­rium IPv6 v Ko­ši­ciach po­nú­ka mož­nosť vy­vi­núť pev­nú zá­klad­ňu ve­do­mos­tí o no­vom pro­to­ko­le, kto­ré po­mô­žu za­bez­pe­čiť kon­ti­nui­tu pre­vád­zky in­šti­tú­cií a spo­loč­nos­tí. „Glo­bál­na tr­ho­vá eko­no­mi­ka si vy­ža­du­je ab­sol­ven­tov s vy­so­ko roz­vi­nu­tý­mi tec­hnic­ký­mi schop­nos­ťa­mi. Tec­hnic­ká Uni­ver­zi­ta v Ko­ši­ciach sa pri­po­ji­la k prog­ra­mu sie­ťo­vej aka­dé­mie Cis­co Networ­king Aca­de­my pred viac ako je­de­nás­ti­mi rok­mi a prík­lad­ným spô­so­bom pris­pie­va k roz­vo­ju IT schop­nos­tí štu­den­tov,“ do­dá­va An­ton Čiž­már, rek­tor Tec­hnic­kej uni­ver­zi­ty v Ko­ši­ciach.

Naj­dô­le­ži­tej­šie fak­ty:
• Cie­ľom prá­ce la­bo­ra­tó­ria je po­sky­to­vať ot­vo­re­né pros­tre­die pre ove­ro­va­nie rie­še­ní, sie­ťo­vých nas­ta­ve­ní a ap­li­ká­cií za­lo­že­ných na inter­ne­to­vom pro­to­ko­le ďal­šej ge­ne­rá­cie zná­mom pod ozna­če­ním IPv6. Od­bor­ní­ci na ob­lasť inter­ne­tu vrá­ta­ne aka­de­mic­kých pra­cov­ní­kov, ad­mi­nis­trá­to­rov z ve­rej­né­ho sek­to­ra a špe­cia­lis­tov z ob­las­ti te­le­ko­mu­ni­ká­cií sa mô­žu vďa­ka la­bo­ra­tó­riu zú­čas­tňo­vať ško­le­ní o ino­va­tív­nych in­for­má­ciách a rie­še­niach ko­mu­ni­kač­ných tec­hno­ló­gií sú­vi­sia­cich so za­vád­za­ním pro­to­ko­lu IPv6 buď pria­mo na svo­jich pra­co­vis­kách, ale­bo pros­tred­níc­tvom vir­tuál­ne­ho prís­tu­pu.
• S oh­ľa­dom na po­uži­tú tec­hno­ló­giu a za­ria­de­nia je la­bo­ra­tó­rium pres­nou rep­li­kou la­bo­ra­tó­ria v Pa­rí­ži. Obe lo­ka­li­ty sú pre­po­je­né po­mo­cou ce­loeuróp­skej dá­to­vej sie­te GEANT slú­žia­cej vý­skum­ným a vzde­lá­va­cím ko­mu­ni­tám. Zdro­je la­bo­ra­tó­rií mô­žu byť vy­uží­va­né re­dun­dan­tne – ak niek­to po­tre­bu­je vy­ko­nať test a jed­no z la­bo­ra­tó­rií je v da­nom ča­se ob­sa­de­né, vý­skum­ník bu­de pres­me­ro­va­ný na dru­hé la­bo­ra­tó­rium.
• La­bo­ra­tó­rium bu­de ria­diť tím inštruk­to­rov sie­ťo­vej aka­dé­mie Cis­co Networ­king Aca­de­my. Slo­ven­ské pra­co­vis­ko zá­ro­veň uľah­čí účasť Tec­hnic­kej uni­ver­zi­ty v Ko­ši­ciach na pro­jek­te 6DEP­LOY fi­nan­co­va­nom Sied­mym rám­co­vým prog­ra­mom EÚ. Cie­ľom toh­to prog­ra­mu, kto­rý spá­ja 18 in­šti­tú­cií z ce­lé­ho sve­ta, je ší­re­nie ve­do­mos­tí o pro­to­ko­le IPv6 a po­dpo­ra je­ho za­vád­za­nia.
• Ako prie­kop­ník v ob­las­ti tec­hno­ló­gie pro­to­ko­lu IPv6 bo­la spo­loč­nosť Cis­co ini­ciá­to­rom je­ho vý­vo­ja pros­tred­níc­tvom via­ce­rých in­šti­tú­cií, vrá­ta­ne or­ga­ni­zá­cie pre de­fi­no­va­nie inter­ne­to­vých štan­dar­dov Inter­net En­gi­nee­ring Task For­ce. Cis­co do­dá­va ce­lú šká­lu end-to-end rie­še­ní a pro­duk­tov pre pro­to­kol IPv6. V jú­ni 2011 sa Cis­co zú­čas­tní Sve­to­vé­ho dňa IPv6, te­da 24-ho­di­no­vé­ho ce­los­ve­to­vé­ho tes­to­va­nia pro­to­ko­lu IPv6 or­ga­ni­zo­va­né­ho Inter­ne­to­vou Aso­ciá­ciou.

Zdroj: CiscoOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter