Návrh zákona na ochranu spotrebiteľov na internete

AkdqdTqI.jpg John Kerry a John McCain koo­pe­ro­va­li na le­gis­la­tív­nom návr­hu, o kto­ré­ho pot­re­be sa dis­ku­tu­je už nie­koľ­ko ro­kov. Návrh zá­ko­na Com­mer­cial Pri­va­cy Bill of Rights up­ra­vu­je zá­klad­né prin­cí­py ochra­ny pou­ží­va­te­ľov na inter­ne­te pred zbie­ra­ním osob­ných in­for­má­cií.

Hlav­ná zme­na je po­vin­nosť pre­vádz­ko­va­te­ľa webo­vé­ho server­a upo­zor­niť náv­štev­ní­ka na kon­krét­ne in­for­má­cie, kto­ré server zbie­ra a ucho­vá­va, a dať mož­nosť pou­ží­va­te­ľo­vi za­ká­zať uk­la­da­nie tých­to dát. Pri eš­te dô­ver­nej­ších in­for­má­ciách, ako sú zdra­vot­né zá­zna­my či vie­ro­vyz­na­nie, mu­sí webo­vá strán­ka vy­slo­ve­ne po­žia­dať o po­vo­le­nie ucho­vať in­for­má­cie. Vlas­tník webo­vé­ho server­a te­da ne­bu­de môcť od pou­ží­va­te­ľov vy­ža­do­vať viac in­for­má­cií, ako je ne­vyh­nut­né na do­ru­če­nie to­va­ru ale­bo pos­kyt­nu­tie služ­by. Náv­štev­ník webo­vej strán­ky bu­de mať ta­kis­to mož­nosť doz­ve­dieť sa, ako sa bu­de s je­ho in­for­má­cia­mi za­ob­chá­dzať a pre­čo ich pre­vádz­ko­va­teľ vô­bec po­ža­du­je.

Aj keď si ten­to návrh zá­ko­na vy­slú­žil poch­va­lu nap­rík­lad od spo­loč­nos­tí HP, Mic­ro­soft či Ve­ri­zon, niek­to­ré or­ga­ni­zá­cie na ochra­nu spot­re­bi­te­ľa to vi­dia ináč. Kri­ti­zu­jú naj­mä zlé de­fi­ní­cie a via­ce­ro di­er, kto­ré by moh­li spo­loč­nos­ti vy­užiť. Ne­pá­či sa im ta­kis­to mož­nosť ude­le­nia vý­ni­miek, kde bu­de pod­ľa nich pat­riť nap­rík­lad Fa­ce­book, kto­rý bu­de môcť na­ďa­lej zbie­rať in­for­má­cie bez po­vo­le­nia pou­ží­va­te­ľov. Návrh sa ta­kis­to ne­zao­be­rá fun­kciou Do Not Track, kto­rej za­pra­co­va­nie do pre­hlia­da­čov od­po­rú­ča­la Fe­de­ral Tra­de Com­mis­sion.

Znač­ná ne­vý­ho­da pre spot­re­bi­te­ľa je fakt, že by mu ten­to zá­kon neu­mož­ňo­val po­da­nie in­di­vi­duál­nej ža­lo­by, keď­že ude­liť po­ku­ty (do 3 mi­lió­nov do­lá­rov) by bo­li op­ráv­ne­né len do­zor­né or­gá­ny štá­tu.

Zdroj: pcworld.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter