K + B Elektro - Media kúpila 40 predajní firmy Proelektro SK

proelektro_280x58.jpg Spo­loč­nosť vlas­tní tiež 24 vlas­tných a 30 par­tner­ských pre­daj­ní elek­tros­pot­re­bi­čov v Čes­kej re­pub­li­ke a šty­ri veľ­kop­re­daj­ne Expert Elek­tro na Slo­ven­sku. Spo­loč­nosť K+B Elek­tro - Me­dia kú­pi­la ob­chod­nú sieť 40 pre­daj­ní elek­tros­pot­re­bi­čov fir­my Proelek­tro Sk. Ako v uto­rok in­for­mo­val ko­na­teľ spo­loč­nos­ti K+ B Elek­tro - Me­dia a Expert SK Pa­vol Pet­ro­vič, pre­daj­ne sa na­chá­dza­jú na ce­lom úze­mí Slo­ven­ska a sú­čas­ťou fi­rem­né­ho por­tfó­lia sa sta­li od 1. ap­rí­la toh­to ro­ku. Do ob­chod­nej sku­pi­ny K+B pat­rí tiež 24 vlas­tných a 30 par­tner­ských pre­daj­ní elek­tros­pot­re­bi­čov v Čes­kej re­pub­li­ke a šty­ri veľ­kop­re­daj­ne Expert Elek­tro na Slo­ven­sku, pô­so­bí aj v ob­las­ti veľ­koob­chod­né­ho pre­da­ja elek­tro­ni­ky.

"Spo­loč­nosť K+B Elek­tro - Me­dia sa po pod­pi­se kúp­nej zmlu­vy sta­la jed­ným z líd­rov v ob­las­ti pre­da­ja spot­reb­nej elek­tro­ni­ky, elek­tros­pot­re­bi­čov pre do­mác­nos­ti a vý­poč­to­vej tech­ni­ky, vrá­ta­ne prís­lu­šen­stva, servis­u a dopl­nko­vých zá­kaz­níc­kych slu­žieb na ce­lom úze­mí Čes­kej a Slo­ven­skej re­pub­li­ky," uvie­dol Pet­ro­vič. Ako do­dal, spo­loč­nosť plá­nu­je eš­te v tom­to ro­ku ďal­šie roz­ši­ro­va­nie poč­tu pre­daj­ní a bu­do­va­nie sie­te za­lo­že­nej na par­tner­stvách s exis­tu­jú­ci­mi pre­daj­ňa­mi elek­tro­ni­ky.

Spo­loč­nosť Expert Inter­na­tio­nal GmbH bo­la za­lo­že­ná ako Inter­comp GmbH v ro­ku 1967 vo švaj­čiarskom Züri­chu, pod sú­čas­ným me­nom pô­so­bí od ro­ku 1971, ke­dy bo­la ce­los­ve­to­vo za­re­gis­tro­va­ná ochran­ná znám­ka Expert. Spo­loč­nosť má do­te­raz za­stú­pe­nie v 16 európ­skych štá­toch, v ro­ku 2000 sa sku­pi­na roz­ší­ri­la do ce­lé­ho sve­ta pod náz­vom Expert Glo­bal Inc. so síd­lom v Los An­ge­les. Pod znač­kou Expert je v 23 štá­toch sve­ta zdru­že­ných spo­lu 6 tis. ob­cho­dov, z to­ho po­lo­vi­ca je v Euró­pe. V ČR pô­so­bí Expert Elek­tro 20 ro­kov a má 54 pre­daj­ní, pri­čom veľ­koob­chod za­bez­pe­ču­je K + B Prog­res. Roč­ný ob­rat sku­pi­ny Expert v Euró­pe pred­sta­vu­je 9 mld. eur, čo je štvr­tá po­zí­cia me­dzi európ­sky­mi re­ťaz­ca­mi na pre­daj spot­reb­nej elek­tro­ni­ky.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter