Robotchallenge: prvenstvo sme obhájili

02_Posledne_upravy_riadiaceho_programu.jpg Slo­ven­ský tím ro­bo­ti­kov zno­va po­tvr­dil svo­je kva­li­ty – po­da­ri­lo sa im ob­há­jiť vla­ňaj­šie pr­ven­stvo a zno­va zís­ka­li zla­tú me­dai­lu na med­zi­ná­rod­nej sú­ťa­ži Ro­bot­challen­ge vo Vied­ni. Ba čo viac, pri­da­li sa k nim aj stre­doš­ko­lá­ci z Lip­tov­ské­ho Mi­ku­lá­ša a pri­viez­li ďal­šie me­dai­ly z to­ho­to re­no­mo­va­né­ho med­zi­ná­rod­né­ho po­du­ja­tia.

Konštruk­té­ri Jo­zef Škul­té­ty, Mic­hal Be­ňo, Ján Ma­láč a Pe­ter Mi­hál so svo­jim ro­bo­tom J2MP zví­ťa­zi­li nad kon­ku­ren­ciou z ce­lej Euró­py už vla­ni. Ne­zas­pa­li na vav­rí­noch a tak sa im po­da­ri­lo v naj­ná­roč­nej­šej sú­ťaž­nej dis­cip­lí­ne - Zbie­ra­nie pu­kov (Puck Collect) po­ra­ziť sú­pe­rov zno­va. Ako po­ve­dal Jo­zef Škul­té­ty, dok­to­rand na Fa­kul­te elek­tro­tec­hni­ky a in­for­ma­ti­ky Slo­ven­skej tec­hnic­kej uni­ver­zi­ty v Bra­tis­la­ve (FEI STU): ,,Ten­to rok sme prep­ra­co­va­li mec­ha­nic­kú konštruk­ciu, vy­uži­li sme vý­kon­nej­šie mo­to­ry zo sta­veb­ni­ce Tet­rix a niek­to­ré plas­to­vé di­ely sme nah­ra­di­li ko­vo­vý­mi. Tým sa ro­bot vý­raz­ne zrýc­hlil a je cel­ko­vo od­ol­nej­ší, nap­rík­lad vo­či ná­ra­zom sú­pe­rov. Pri­da­li sme aj ďal­šie dva ultraz­vu­ko­vé sen­zo­ry, kto­ré nám umož­nia pres­nej­šiu na­vi­gá­ciu ro­bo­ta na ih­ris­ku.'' V tej­to sú­ťaž­nej ka­te­gó­rii bo­lo za­re­gis­tro­va­ných 18 tí­mov z de­via­tich Európ­skych kra­jín. Tec­hnic­ká kva­li­ta ro­bo­tov op­ro­ti vla­ňaj­šie­mu roč­ní­ku dra­ma­tic­ky stúp­la. Cie­ľom ro­bo­tov bo­lo zoz­bie­rať v da­nom ča­so­vom li­mi­te čo naj­viac pu­kov vlas­tnej far­by (čer­ve­né ale­bo mod­ré) na ma­lom ih­ris­ku. „V so­bo­tu sa nám príl­iš ne­da­ri­lo, po­ka­zil sa nám sen­zor, kto­rý roz­poz­ná­val far­bu pu­kov, kto­ré bo­lo po­treb­né zbie­rať. Po­da­ri­lo sa nám ho však vy­me­niť. Eš­te že sme si vza­li náh­rad­ný, inak by sme sa ne­dos­ta­li do ďal­šie­ho ko­la“, ho­vo­rí je­den z auto­rov, Mic­hal Be­ňo. „Po­tom sa nám už nič ďal­šie ne­po­ka­zi­lo a vo fi­ná­le sme zví­ťa­zi­li vo všet­kých sied­mich zá­pa­soch,“ po­kra­ču­je Be­ňo.

Ten­to roč­ník sú­ťa­že bol pre Slo­ven­sko mi­mo­riad­ne ús­peš­ný. Na pr­vých dvoch mies­tach v no­vej ka­te­gó­rii Le­go­Su­mo sa umies­tni­li stre­doš­ko­lá­ci gym­ná­zia M. M. Hod­žu v Lip­tov­skom Mi­ku­lá­ši. Ich ro­bo­ty do­ká­za­li vy­tla­čiť z rin­gu ro­bo­tic­kých zá­pas­ní­kov z An­glic­ka, Írska či Ru­mun­ska. Po­sled­nú me­dai­lu do zbier­ky zís­kal Ján Ba­čík za pro­jekt Pro­met­heus, kto­rý je ur­če­ný na ria­de­nie auto­nóm­nych mo­de­lov he­li­kop­tér. Cel­ko­vo sa tak Slo­ven­sko umies­tni­lo v hod­no­te­ní kra­jín na dru­hom mies­te za Po­ľskom.

Ro­bot­challen­ge
Už ôs­my roč­ník med­zi­ná­rod­nej sú­ťa­že ro­bo­tov Ro­bot­challen­ge sa us­ku­toč­nil cez ví­kend, 26. - 27. mar­ca, vo his­to­ric­kej bu­do­ve Ra­kús­kej aka­dé­mie vied vo Vied­ni. Slo­ven­sko za­stu­po­va­la aj ten­to rok po­čet­ná vý­pra­va s nie­koľ­ký­mi ro­bot­mi, kto­ré zá­po­li­li v ka­te­gó­riách Jaz­da po čia­re, Ro­bo­tic­ké su­mo, či už spo­mí­na­né Zbie­ra­nie pu­kov. Od ro­ku 2004, ke­dy sa sú­ťaž ko­na­la pr­vý raz, sa tu ziš­lo už viac ako 1000 ro­bo­tov z ce­lé­ho sve­ta. Ok­rem sa­mot­né­ho sú­ťa­že­nia tu konštruk­té­ri nad­vä­zu­jú no­vé kon­tak­ty, vy­mie­ňa­jú si ná­pa­dy a v po­dnet­nej at­mos­fé­re tak zbie­ra­jú ovo­cie sto­viek ho­dín strá­ve­ných v la­bo­ra­tó­riách a di­el­ňach nad svo­ji­mi vý­tvor­mi. Roz­ši­ru­jú tak ob­zo­ry v ob­las­ti in­for­ma­ti­ky, elek­tro­ni­ky, mec­ha­ni­ky či ume­lej in­te­li­gen­cie. Zá­šti­tu nad po­du­ja­tím ten­to rok prev­za­la Ra­kús­ka mi­nis­ter­ka pre ve­du a vý­skum Dr. Beat­rix Karl.

Fo­tog­ra­fie a vi­deá z po­du­ja­tia náj­de­te na strán­kach or­ga­ni­zá­to­rov – ra­kús­ke­ho zdru­že­nia In­noC.at (Aus­trian So­cie­ty for In­no­va­ti­ve Com­pu­ter Scien­ce) http://www.ro­bot­challen­ge.at

Zdroj: FEI STUOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter