ČR: Majstrovstvá v počítačových hrách už v apríli!

ps3_cech_656X369.jpg Hrá­či v Čes­ké a Slo­ven­ské re­pub­li­ce se mo­hou opět po něko­li­ka le­tech těšit na vr­cho­lo­vou ak­ci. Již v dub­nu proběhne spo­leč­ný šam­pio­nát, je­hož sou­čás­tí bu­de i FI­FA 11 na PC.

Spo­leč­nost PLAY­zo­ne.cz ozná­mi­la ob­no­ve­ní Mis­trov­ství Čes­ké re­pub­li­ky v po­čí­ta­čo­vých hrách (MČR), na němž se ve spo­lup­rá­ci s čes­kou di­vi­zí Elec­tro­nic Arts ob­je­ví ta­ké ofi­ciál­ní tur­naj v po­čí­ta­čo­vé fot­ba­lo­vé hře EA SPORTS FI­FA 11. Cí­lem je na­vá­zat na vel­mi úspěšnou řadu tur­najů v rám­ci již neexis­tu­jí­cí­ho ve­let­hru Di­gi­tex v Brně, kte­ré by­ly vždy vr­cho­lem pro ce­lou her­ní ko­mu­ni­tu. Pr­vní roč­ník ob­no­ve­né­ho mis­trov­ství proběhne od 22. do 24. dub­na 2011.

V sou­čas­né si­tua­ci se před­pok­lá­dá účast hráčů her Coun­ter-Stri­ke 1.6 (80 hráčů), Coun­ter-Stri­ke: Sour­ce (40 hráčů), FI­FA 11 (16 hráčů), StarCraft 2 (16 hráčů) a Trac­kMa­nia: Na­tions (16 hráčů). Kva­li­fi­ka­ce ve FI­FA 11 pro­bí­há skr­ze kva­li­fi­kač­ní tur­na­je na po­rtá­lech www.eas­ports.cz, www.play­zo­ne.cz a ta­ké na Me­zi­her­no­vých tur­na­jích, v nichž hrá­či sbí­ra­jí bo­dy do pra­vi­delně ak­tua­li­zo­va­né­ho žebříč­ku, ze kte­ré­ho na­ko­nec vzej­de šes­tnác­tka hráčů po­stu­pu­jí­cích přímo na MČR. V případě, že by se kva­li­fi­ko­val hráč, kte­rý by se ne­mohl zú­čas­tnit, by ten­to byl nah­ra­zen dal­ším v po­řadí. „V rám­ci po­rtfo­lia her ještě plá­nu­je­me exhi­bič­ní ut­ká­ní napřík­lad ve hrách ze sé­rií Bat­tle­field a Need for Speed,“ uvedl Lu­káš Ples­kot z PLAy­zo­ne.cz.

Hrá­či se ta­ké mo­hou těšit na zbru­su no­vou her­ní lo­ka­li­tu. Brněnské vý­sta­viště střídá nově zre­konstruo­va­ný Kon­gres ho­tel Je­zer­ka, kte­rý byl vy­brán ne­je­nom pro kva­li­tu na­bí­ze­ných slu­žeb a dop­ro­vod­ných ak­ti­vit, ale i pro svou po­lo­hu, jež je ideál­ní pro hrá­če ze všech koutů Čes­ké re­pub­li­ky.

Pr­vní roč­ník ob­no­ve­né­ho MČR se bu­de od­eh­rá­vat for­mou BYOC - hrá­či si te­dy bu­dou mu­set přinést vlas­tní po­čí­tač. Star­tov­né na ak­ci či­ní 250 Kč na hrá­če. Zvo­le­ný po­stup ko­men­tu­je hlav­ní or­ga­ni­zá­tor ak­ce Lu­káš Ples­kot: „V sou­čas­né eko­no­mic­ké si­tua­ci nej­sme schop­ni za­jis­tit ví­ce než 160 her­ních sta­nic pro všech­ny hrá­če, pro­to jsme se roz­hod­li zvo­lit tu­to va­rian­tu. Star­to­va­cí po­pla­tek po­va­žu­je­me ja­ko zá­va­zek hráčů, že se MČR zú­čas­tní.“

Mis­trov­ství Čes­ké re­pub­li­ky v po­čí­ta­čo­vých hrách se od­eh­ra­je za vý­znam­né po­dpo­ry spo­leč­nos­tí NVI­DIA - lídr v ob­las­ti vý­vo­je gra­fic­kých čipů, HA­L3000 – největší do­má­cí vý­rob­ce znač­ko­vých po­čí­ta­čo­vých ses­tav, IN­TEL – lídr v ob­las­ti pro­ce­sorů, Tos­hi­ba – vý­rob­ce špič­ko­vých přenos­ných po­čí­tačů, Gi­ga­by­te – vý­rob­ce zá­klad­ních de­sek a gra­fic­kých ka­ret a Elec­tro­nic Arts – jed­na z největších spo­leč­nos­tí na po­li her­ní­ho průmys­lu.

Zdroj: Electronic Arts Czech RepublicOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter