Najinovatívnejšie Microsoft riešenie má TEMPEST

tempest-logo.jpg TEM­PEST zví­ťa­zil v sú­ťa­ži „ Mic­ro­soft In­dus­try Awards“ v Slo­ven­skej re­pub­li­ke pre rok 2011 v ka­te­gó­rii naj­ino­va­tív­nej­ších rie­še­ní s po­uži­tím Mic­ro­soft tec­hno­ló­gií. Ce­nu z rúk ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa Mic­ro­soft Slo­va­kia prev­zal Pe­ter La­co, ria­di­teľ di­ví­zie sof­tvé­ro­vé­ho vý­vo­ja spo­loč­nos­ti TEM­PEST.

TEM­PEST zís­kal to­to oce­ne­nie za pro­jekt im­ple­men­tá­cie pros­tre­dia po­sky­tu­jú­ce­ho ap­li­ká­cie pre te­le­ví­ziu Ma­gio, kto­rú Slo­vak Te­le­kom po­nú­ka pod znač­kou T-Com. V rám­ci rie­še­nia bo­la po­uži­tá tec­hno­lo­gic­ká plat­for­ma Mic­ro­soft Me­dia­room. Na­sa­de­nie no­vé­ho pros­tre­dia so se­bou pri­nies­lo je­ho cel­ko­vé zrýc­hle­nie, zvý­še­nie sta­bi­li­ty a zní­že­nie nák­la­dov na pre­vád­zku.

„Rie­še­nie, s kto­rým sme v sú­ťa­ži zví­ťa­zi­li, je dob­rým prík­la­dom vy­uži­tia in­for­mač­ných tec­hno­ló­gií v pros­pech bi­zni­su or­ga­ni­zá­cie. Zá­kaz­ní­ci Slo­vak Te­le­ko­mu po­cí­tia je­ho prí­nos naj­mä v po­do­be roz­ší­re­ných mož­nos­tí ov­lá­da­nia ap­li­ká­cií a no­vých inter­ak­tív­nych slu­žieb Ma­gio TV,“ ko­men­tu­je oce­ne­nie Pe­ter La­co. Viac o na­sa­de­nom rie­še­ní sa do­čí­ta­te v prí­pa­do­vej štú­dii s náz­vom Efek­tív­nej­šia a rých­lej­šia plat­for­ma pre vý­voj Ma­gio ap­li­ká­cií, dos­tup­nej na www.tem­pest.sk/st.

“Gra­tu­lu­jem náš­mu par­tne­ro­vi spo­loč­nos­ti TEM­PEST k ví­ťaz­stvu v ka­te­gó­rii Naj­ino­va­tív­nej­šie rie­še­nie s po­uži­tím Mic­ro­soft tec­hno­ló­gií. Ap­li­kač­ný cloud MCo­re2 ap­li­ká­cie Ma­gio zjed­no­du­šil a sprís­tup­nil vý­voj no­vých ap­li­ká­cií a zní­žil nák­la­dy na pre­vád­zku u náš­ho dl­ho­roč­né­ho zá­kaz­ní­ka, spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom. Sme ra­di, že na­še tec­hno­ló­gie spo­loč­ne so skú­se­nos­ťa­mi náš­ho par­tne­ra pris­pie­va­jú k ob­chod­né­mu ras­tu a po­die­lu Ma­gio te­le­ví­zie na slo­ven­skom tr­hu,” dopĺňa Pe­ter Če­reš­ník, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft Slo­va­kia.

Oce­ne­nie Mic­ro­soft In­dus­try Awards sa kaž­do­roč­ne ude­ľu­je naj­lep­ším par­tne­rom spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft, kto­rí vy­ví­ja­jú rie­še­nia a ap­li­ká­cie na plat­for­me Mic­ro­soft a vy­uží­va­jú no­vé tec­hno­ló­gie v rie­še­niach pre zá­kaz­ní­kov. Hod­no­tia­cim kri­té­riom pri vý­be­re jed­not­li­vých rie­še­ní je pre­dov­šet­kým roz­sah pro­jek­tu, vy­uži­tie no­vých Mic­ro­soft tec­hno­ló­gií, prí­nos a spo­koj­nosť zá­kaz­ní­ka, a ino­vá­cia rie­še­ní.

Zdroj: TEMPESTOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter