Piaty ročník konferencie Logistika sa blíži!

Logistika2011.jpg Pia­ty roč­ník kon­fe­ren­cie pre vý­rob­né a dis­tri­buč­né po­dni­ky za­čne 23. mar­ca 2011 v Ho­te­li Ga­te One v Bra­tis­la­ve. Hlav­né té­my kon­fe­ren­cie pred­sta­via skú­se­ní ma­na­žé­ri, ko­na­te­lia a zá­stup­co­via spo­loč­nos­tí, kto­rí sa ra­di po­de­lia o svo­je skú­se­nos­ti s účas­tník­mi. Ing. Ro­man Sto­lič­ný, člen pred­sta­ven­stva spo­loč­nos­ti DAC­HSER Slo­va­kia a.s. od­pre­zen­tu­je na kon­fe­ren­cii té­mu:
Pa­neu­róp­ske lo­gis­tic­ké rie­še­nia pre dis­tri­bú­ciu to­va­ru a jej po­dpo­ra pre kon­trak­tnú lo­gis­ti­ku

Pre­zen­tá­cia sa za­obe­rá zlo­že­ním kon­trak­tnej lo­gis­ti­ky, syn­er­gia­mi, op­ti­ma­li­zá­ciou pro­ce­sov v mul­ti­fun­kčných skla­doch. Fun­kčnosť rie­še­ní v lo­kál­nych aj nad­ná­rod­ných po­dmien­kach so za­me­ra­ním na mi­ni­ma­li­zá­ciu zá­sob. Sú­čas­ťou pre­zen­tá­cie je fun­kčnosť Pa­neu­róp­skej prep­rav­nej sie­te pre dis­tri­bú­ciu to­va­ru, ako zá­klad­ná časť kon­trak­tnej lo­gis­ti­ky.

Ze­le­ný trend v lo­gis­ti­ke pred­sta­ví pa­ni Sa­bi­ne Eis­ses, Head Mar­ke­ting & Sa­les Eas­tern Euro­pe, zo spo­loč­nos­ti DHL Glo­bal Forwar­ding, v pred­náš­ke s náz­vom GoG­reen Lo­gis­tics.
Ďal­ší reč­ní­ci pred­sta­via té­my ako: Štíh­la ale­bo agil­ná vý­ro­ba, Mo­bil­né rie­še­nia pre lo­gis­ti­ku či Me­to­di­ka op­ti­ma­li­zá­cie po­dni­ko­vých pro­ce­sov. Zá­ro­veň s prog­ra­mom kon­fe­ren­cie bu­de pre­bie­hať wor­kshop spo­loč­nos­ti Allium.cz. Bliž­šie in­for­má­cie o kon­fe­ren­cii a pred­ná­ša­jú­cich i on-li­ne prih­láš­ku náj­de­te na strán­ke www.in­formslo­va­kia.sk.

ZÁKLADNÉ ÚDA­JE O KON­FE­REN­CII LO­GIS­TI­KA 2011
Kon­fe­ren­ciu Lo­gis­ti­ka 2011 prip­ra­vu­je spo­loč­nosť In Form Slo­va­kia, s.r.o., sta­bil­ná a re­no­mo­va­ná spo­loč­nosť za­me­ra­ná na príp­ra­vu, or­ga­ni­zá­ciu a reali­zá­ciu od­bor­ných kon­fe­ren­cií, kon­gre­sov a po­du­ja­tí.

Kon­fe­ren­cia sa us­ku­toč­ňu­je aj vďa­ka ge­ne­rál­nym par­tne­rom: Po­int.X spol. s.r.o. a Allium, s.r.o.; hlav­ným par­tne­rom: ŠKO­DA AUTO Slo­ven­sko s.r.o., HT So­lu­tion s.r.o. a MTS, spol. s.r.o. a par­tne­rom: VA­DUAL LO­GIS­TIK, spol. s.r.o., DHL Lo­gis­tics, spol. s.r.o. a DA­TA­CAR, spol. s.r.o. a za po­dpo­ry me­diál­nych par­tne­rov.

Zdroj: In Form SlovakiaOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter