Druhé ocenenie za dizajn pre štýlový USB disk od Verbatimu

verbatim-logo-red-bl-1.jpg USB disk Clip-it od Ver­ba­ti­mu zís­kal pres­tíž­ne oce­ne­nie 2011 iF Pro­duct De­sign Gold Award. Ce­na bo­la pred­sta­ve­ná Ver­ba­ti­mu po­čas sláv­nos­tné­ho od­ov­zdá­va­nia cien iF Gold De­sign Award v ot­vá­ra­cí deň veľtr­hu Ce­BIT 2011 v ne­mec­kom Ha­no­ve­ri.
USB disk Ver­ba­tim Clip-it je jed­no­duc­hé a ši­kov­né rie­še­nie, kto­ré kom­bi­nu­je úlož­ný pries­tor na dá­ta s fun­kciou kan­ce­lár­skej spon­ky.

V sú­ťa­ži bo­jo­va­lo cel­kom 2 756 pro­duk­tov zo 43 štá­tov, z kto­rých zla­té oce­ne­nie za di­zajn zís­ka­lo na­ko­niec iba 50 z nich. Po­ro­ta vy­bra­la ví­ťa­za na zá­kla­de kva­li­ty di­zaj­nu, fun­kcio­na­li­ty, spra­co­va­nia, voľ­by ma­te­riálov, stup­ňa ino­vá­cie, do­pa­du na ži­vot­né pros­tre­die, er­go­nó­mie, jed­no­duc­hos­ti po­uži­tia, bez­peč­nos­ti i re­pu­tá­cie znač­ky. Ver­ba­tim zís­kal od po­ro­ty zvláš­tnu chvá­lu: „Chyt­rý pro­duk­to­vý di­zajn oh­rom­ne roz­ši­ru­je spek­trum po­uži­tia. Disk je veľ­mi pek­ný, na­vy­še nes­ku­toč­ne prak­tic­ký!“

„Na oce­ne­nie iF Gold Award mô­žu do­siah­nuť iba vý­ni­moč­né ús­pec­hy v ob­las­ti di­zaj­nu a sme veľ­mi pyš­ní, že sme to­to pres­tíž­ne oce­ne­nie za pro­duk­to­vý di­zajn te­raz pr­výk­rát zís­ka­li,“ vy­svet­ľu­je Rüdi­ger Theo­bald, mar­ke­tin­go­vý ria­di­teľ EUMEA v spo­loč­nos­ti Ver­ba­tim. „USB disk Ver­ba­tim Clip-it, kto­rý je mož­né dos­tať v pa­le­te žia­ri­vých fa­rieb, kom­bi­nu­je úlo­žis­ko ty­pu flash s jed­no­duc­hou fun­kciou kan­ce­lár­skej spon­ky, tak­že sa vý­bor­ne ho­dí pre kaž­do­den­ný bi­znis i súk­rom­né po­tre­by,“ do­dá­va Theo­bald.

Po ví­ťaz­stve Red Dot “Best of the Best” De­sign Award 2010 je iF De­sign Gold Award už dru­hým vy­zna­me­na­ním pre di­zaj­né­ra Ar­ma­na Ema­mi­ho a spo­loč­nosť Ver­ba­tim.

Zdroj: VerbatimOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter