Vedcom roka 2010 je fyzik zo SAV Stanislav Dubnička

vsetci.jpg Sta­nis­lav Dub­nič­ka z Fy­zi­kál­ne­ho ús­ta­vu SAV sa stal ved­com ro­ka 2010. Jour­na­lis­te Stu­dio v spo­lup­rá­ci s Klu­bom ve­dec­ko-tech­nic­kých žur­na­lis­tov SSN ho oce­ni­li za vy­bu­do­va­nie uni­ver­zál­ne­ho uni­tár­ne­ho a ana­ly­tic­ké­ho mo­de­lu elek­tro-sla­bej štruk­tú­ry sil­no inter­agu­jú­cich čas­tíc. Vy­uži­tie má v ra­de rôz­nych no­vých teo­re­tic­kých pred­po­ve­dí, kto­ré sa plá­nu­jú ove­riť expe­ri­men­tál­ne v Dar­mstad­te (Ne­mec­ko), vo Fras­ca­ti (Ta­lian­sko), v Jef­fer­son La­be (USA) a Pe­kin­gu (Čí­na). Ide o uni­kát­ny mo­del, schop­ný realis­tic­ky opí­sať elek­tro­mag­ne­tic­ké a sla­bé for­mfak­to­ry had­ró­nov v pries­to­ru­po­dob­nej a ča­su­po­dob­nej ob­las­ti sú­čas­ne vždy jed­nou ana­ly­tic­kou fun­kciou v ce­lej ob­las­ti de­fi­ní­cie.

V ka­te­gó­rii Tec­hno­lóg ro­ka 2010 má pr­ven­stvo Ja­ros­lav Ho­mi­šin z Tec­hnic­kej uni­ver­zi­ty v Ko­ši­ciach za mi­mo­riad­nu pa­ten­to­vú čin­nosť v ro­koch 2008 až 2010. Za­slú­žil sa o prí­nos v ob­las­ti vý­vo­ja pneu­ma­tic­kých pruž­ných hria­de­ľo­vých spo­jok, re­gu­lač­ných a ria­dia­cich sys­té­mov. Je­ho zá­slu­hou exis­tu­je 15 pa­ten­tov na Slo­ven­sku a päť pa­ten­to­vých návr­hov v Po­ľsku. Je­ho prá­ca zna­me­ná po­sun v ob­las­ti ov­lád­nu­tia tor­zné­ho kmi­ta­nia ako zdro­ja bu­de­nia ne­bez­peč­ných vib­rá­cií po­ho­nov me­cha­nic­kých sús­tav. Rie­še­nie po­núk­lo no­vý spô­sob ply­nu­lé­ho la­de­nia me­cha­nic­kých sús­tav po­čas pre­vád­zky v us­tá­le­nom sta­ve, zvlášť pre prí­pa­dy vop­red nep­red­ví­da­ných (ná­hod­ných) po­ru­cho­vých vply­vov.

vedec_m-r112.jpg

Sta­nis­lav Dub­nič­ka zís­kal oce­ne­nie Ve­dec ro­ka.

V 14. roč­ní­ku ude­li­li aj ti­tul Mla­dý vý­skum­ník ro­ka 2010 - A, a to od­bor­né­mu asis­ten­to­vi na Ži­lin­skej uni­ver­zi­te v Ži­li­ne Ma­riá­no­vi Sý­ko­ro­vi. V rám­ci di­zer­tač­nej prá­ce s náz­vom Zvyš­ko­vá ži­vot­nosť dos­ko­vých mos­to­viek mos­tov s prie­bež­ným ko­ľa­jo­vým lôž­kom vy­pra­co­val me­to­di­ku pre­dik­cie zvyš­ko­vej ži­vot­nos­ti konštruk­čných pr­vkov ko­vo­vých sta­veb­ných konštruk­cií a mos­tov s dô­ra­zom na oce­ľo­vé mos­ty s or­tot­rop­ný­mi dos­ko­vý­mi mos­tov­ka­mi.

Ti­tu­lom Mla­dý vý­skum­ník ro­ka 2010 - B sa mô­že pý­šiť ve­dec­ká pra­cov­níč­ka Ústa­vu expe­ri­men­tál­nej far­ma­ko­ló­gie a toxiko­ló­gie SAV Bra­tis­la­va Ka­ta­rí­na Va­lac­ho­vá. Oce­ni­li ju za pub­li­cis­tic­kú čin­nosť. Za vý­sled­ky v prog­ra­moch EÚ 2010 si ten­to rok prev­zal ce­nu Du­šan Šim­šík z Tec­hnic­kej uni­ver­zi­ty v Ko­ši­ciach, a to vďa­ka ús­pec­hom v pro­jek­toch EÚ v ob­las­ti in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných tec­hno­ló­gií. Par­ti­ci­pu­je na pro­jek­te, do kto­ré­ho je za­po­je­ných štr­násť uni­ver­zít a prie­my­sel­ných in­šti­tú­cií zo sied­mich kra­jín Euró­py.

Uz­na­nie za ce­lo­ži­vot­né di­elo v SR 2010 má bý­va­lý pred­se­da Slo­ven­skej aka­dé­mie vied a pred­se­da Ve­dec­kej ra­dy SAV Šte­fan Lu­by. Na svo­jom kon­te má de­siat­ky vý­skum­ných pro­jek­tov, med­zi iný­mi aj vý­skum a vý­voj plaz­mo­vých tec­hno­ló­gií, efekt ob­rov­skej mag­ne­to­re­zis­ten­cie v mul­tivrstvách, tran­sport v ten­kých vrstvách amor­fných po­lo­vo­di­čov, naj­mä ger­má­nia a ďal­šie. Ako autor a spo­luautor vy­tvo­ril v ob­las­ti prí­rod­ných vied 341 pô­vod­ných prác, osem pa­ten­tov, z kto­rých sa tri vý­znam­ne ko­mer­čne up­lat­ni­li, šesť kníh, skrípt, res­pek­tí­ve ka­pi­tol do kníh či 570 prác o or­ga­ni­zá­cii ve­dy, po­pu­la­ri­zá­cii, pred­ná­šok. Zá­ujem o je­ho prá­ce dos­ved­ču­je 460 ci­tá­cií a 59 re­cen­zií.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter