ČR: Microsoft ČR oznamuje personálne zmeny

Microsoft Slovakia, s.r.o. Ja­na Mác­ho­vá – per­so­nál­ní ředi­tel­ka
Ja­na Mác­ho­vá za­stá­vá po­zi­ci per­so­nál­ní ředi­tel­ky spo­leč­nos­ti Mic­ro­soft od 8. úno­ra 2011, od kdy je plně zod­povědná za stra­te­gic­ký roz­voj a říze­ní lid­ských zdrojů čes­ké po­boč­ky. Ja­na Mác­ho­vá nas­tou­pi­la do Mic­ro­sof­tu v ro­ce 2009 a půso­bi­la na po­zi­ci HR Bu­si­ness Par­tne­ra. Před tím na­by­la bo­ha­té zku­še­nost v Bri­tish Ame­ri­can To­bac­co v Ni­zo­ze­mí a v Čes­ké re­pub­li­ce, ale ta­ké ve spo­leč­nos­tech TNT Po­st ne­bo TPCA.

Na ka­tedře psyc­ho­lo­gie na Os­trav­ské uni­ver­zitě Ja­na vy­stu­do­va­la obor So­ciál­ní prá­ce v psyc­ho­lo­gic­kém po­ra­den­ství. Vol­ný čas trá­ví s ro­di­nou a přáte­li, má rá­da tu­ris­ti­ku, jíz­du na ko­leč­ko­vých brus­lích a vo­lej­bal.

Re­nee Le Moi­ne – ředi­tel­ka pé­če o zá­kaz­ní­ky
Re­nee Le­Moi­ne by­la do své po­zi­ce jme­no­vá­na s účín­nos­tí od 15. led­na 2011. Je zod­povědná za roz­voj ko­mu­ni­ka­ce s tý­my, zá­kaz­ní­ky a par­tne­ry s cí­lem zvý­še­ní zá­kaz­nic­ké a par­tner­ské spo­ko­je­nos­ti.

Re­nee má ví­ce než 15 let me­zi­ná­rod­ních zku­še­nos­tí s ma­na­ge­men­tem v souk­ro­mém i ne­zis­ko­vém sek­to­ru v Rus­ku, na Uk­ra­jině, v Ka­zac­hstá­nu, Ma­ďar­sku, Číně, Čes­ké a Slo­ven­ské re­pub­li­ce. Během své do­sa­vad­ní ka­riéry půso­bi­la v různých ob­las­tech ob­chod­ní­ho říze­ní a ob­chod­ních ope­ra­cí včetně stra­te­gic­ké­ho plá­no­vá­ní, ob­cho­du ne­bo ve­de­ní li­dí ve spo­leč­nos­tech ja­ko Hewlett Pac­kard, De­loit­te ne­bo v Uk­ra­jin­ském cen­tru pro po­dpo­ru pri­va­ti­za­ce.

Re­nee v sou­čas­né době ta­ké ve­de kur­zy me­zi­ná­rod­ní­ho ma­na­ge­men­tu na Tif­fin Uni­ver­si­ty Pra­gue a ve svém vol­ném ča­se se věnu­je out­doo­ro­vým sportům.

Zdroj: MicrosoftOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter