ACE opäť medzi svetovou IT elitou

2002/money_ilustr_crop.jpg Slo­ven­ská spo­loč­nosť ACE en­terpri­se Slo­va­kia bo­la už dru­hý rok po se­be no­mi­no­va­ná od­bor­nou po­ro­tou do fi­ná­le re­no­mo­va­nej med­zi­ná­rod­nej od­bor­nej sú­ťa­že Euro­pean IT Excellen­ce Awards 2011 v ka­te­gó­rii "In­de­pen­dent Software Ven­dors - En­terpri­se Ap­pli­ca­tion". ACE en­terpri­se sa do fi­ná­le pre­bo­jo­va­la so svo­jim uni­kát­nym IT pro­jek­tom pre Fa­kul­tnú ne­moc­ni­cu Tren­čín a bo­la za­ra­de­ná do pr­vej päť­ky naj­ús­peš­nej­ších IT pro­jek­tov ro­ka 2011. Po­ro­ta sa za­me­ra­la na hod­no­te­nie uni­kát­nos­ti vy­tvo­re­né­ho rie­še­nia a na naj­väč­šie bu­si­ness vý­ho­dy pre zá­kaz­ní­kov.

„Sme veľ­mi hr­dí na ten­to ús­pech a nes­mier­ne si no­mi­ná­ciu ce­ní­me, pre­to­že ACE en­terpri­se bo­la je­di­ná slo­ven­ská spo­loč­nosť, kto­rú po­ro­ta no­mi­no­va­la aj ten­to rok do pres­tíž­nej sú­ťa­že Euro­pean IT Excellen­ce Awards“, po­ve­dal vý­kon­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti ACE en­terpri­se Slo­ven­sko, Alexan­der Cim­ba­ľák. Do sú­ťa­že sa ten­to rok za­po­ji­lo až 62 med­zi­ná­rod­ných IT fi­riem z 23 kra­jín z ce­lej Euró­py, ako je napr. Dell, SAP, Orac­le, IBM, Cis­co Sys­tems, Av­net, Excell a mno­ho ďal­ších.

Euro­pean IT Excellen­ce Awards 2011 po­sud­zu­je naj­lep­šie ak­ti­vi­ty v ob­las­ti zá­kaz­níc­kych rie­še­ní do IT ka­ná­lov do ce­lej Euró­py, po­dpo­ru­je par­tner­stvá a vzťa­hy v ob­las­ti IT, kon­ver­gen­cie a inter­ne­to­vý prie­my­sel.

ACE en­terpri­se Slo­va­kia sa mô­že po­chvá­liť aj tým, že je do­te­raz je­di­nou slo­ven­skou spo­loč­nos­ťou, kto­rej sa v tej­to sú­ťa­ži po­da­ri­lo zís­kať hlav­né oce­ne­nie za naj­lep­ší európ­sky pro­jekt, a to v ro­ku 2010.

Spo­loč­nosť ACE en­terpri­se Slo­ven­sko fun­gu­je na slo­ven­skom a za­hra­nič­nom tr­hu od ro­ku 2004. Orien­tu­je sa na vlas­tnú tec­hno­ló­giu in­teg­rá­cie veľ­kých in­for­mač­ných sys­té­mov a mo­de­lo­va­nie kom­plexných in­for­mač­ných rie­še­ní na mie­ru zá­kaz­níc­kych po­trieb (Cross Ap­pli­ca­tion So­lu­tion). Vďa­ka to­mu­to spô­so­bu „ot­vá­ra­nia dve­rí“ pre elek­tro­nic­kú vý­me­nu dát med­zi zá­kaz­níc­ky­mi prog­ra­ma­mi, zís­ka­la mno­ho za­hra­nič­ných oce­ne­ní. Med­zi via­ce­ré ús­pec­hy a oce­ne­nia pat­rí "Za­čí­na­jú­ci po­dni­ka­teľ ro­ka v ro­ku 2007" (Ernst & Young) ale­bo Európ­ska ce­na za po­dni­ka­nie "Ru­ban d'Hon­neur" v dvoch po se­be idú­cich ro­koch 2008 a 2009 (Euro­pean Bu­si­ness Awards). V ro­ku 2009 bo­la ACE en­terpri­se Slo­ven­sko v ce­los­ve­to­vej kon­ku­ren­cii no­mi­no­va­ná od­bor­nou po­ro­tou v USA do fi­ná­le sú­ta­že „Inter­na­tio­nal Bu­si­ness Awards“ v ka­te­gó­rii "Execu­ti­ve of the Year in Euro­pe" a v ro­ku 2010 v tu­rec­kom Is­tan­bu­le až v dvoch ka­te­gó­riách "Execu­ti­ve of the Year in Euro­pe" a “IT Execu­ti­ve of the Year“ (Inter­na­tio­nal Bu­si­ness Awards).

Na slo­ven­ský trh sa spo­loč­nosť za­ča­la orien­to­vať až po ús­peš­nom prie­ni­ku na sve­to­vý trh. Dnes už má pro­jek­ty na šty­roch kon­ti­nen­toch, jej rie­še­nia po­uží­va­jú re­no­mo­va­né spo­loč­nos­ti v štá­toch ako nap­rík­lad Čí­na, No­vý Zé­land, USA, Ne­mec­ko, Mexiko, Se­ver­ná Ame­ri­ka, či Juž­ná Af­ri­ka. Mi­nu­lý rok ot­vo­ri­la po­boč­ku v USA.

Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter