Ekonomická univerzita v znamení spoločnosti Microsoft


Spo­loč­nosť Mic­ro­soft Slo­va­kia v spo­lup­rá­ci s Cen­trom se­ve­roa­me­ric­kých štú­dií Eko­no­mic­kej uni­ver­zi­ty v Bra­tis­la­ve vče­ra us­po­ria­da­la pre štu­den­tov ško­ly at­rak­tív­ne po­du­ja­tie s náz­vom Mic­ro­soft Day. Je­ho cie­ľom bo­lo umož­niť naz­rieť do kuc­hy­ne spo­loč­nos­ti, kto­rá pat­rí med­zi sve­to­vých tech­no­lo­gic­kých líd­rov a po­od­kryť té­my, kto­ré hý­bu sve­tom IT. Sú­čas­ťou tak­mer ce­lo­den­né­ho prog­ra­mu pre štu­den­tov rôz­nych roč­ní­kov a via­ce­rých fa­kúlt bo­li pred­náš­ky top-ma­naž­men­tu spo­loč­nos­ti, at­rak­tív­ne wor­ksho­py a vy­hod­no­te­nie štu­den­tskej sú­ťa­že o naj­lep­šiu esej na té­mu „Ako si pred­sta­vu­ješ ino­va­tív­nu fir­mu“.

Viac in­for­má­cií náj­de­te v tla­čo­vej sprá­ve na strán­ke
http://www.mic­ro­soft.com/slo­va­kia/mic/ts/2011/20110302_news1.aspx. Z po­du­ja­tia Vám ta­kis­to po­nú­ka­me krát­ke vi­deo, kto­ré si mô­že­te prez­rieť tu: http://www.youtu­be.com/watch?v=ylfz2nbo­Jow.
Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter