Bratislavská mestská karta zaznamenáva prvé úspechy medzi obyvateľmi i bankami

bratislavska_mestska_karta.jpg O Bra­tis­lav­skú mes­tskú kar­tu, kto­rá spá­ja bež­né vý­ho­dy mest­ských ka­riet – ok­rem iné­ho MHD ku­pón, zľa­vy v mest­ských or­ga­ni­zá­ciách, kniž­nič­ný preu­kaz a pod. – s pla­tob­nou kar­tou, pre­ja­vi­lo od 15. ja­nuá­ra 2011 zá­ujem už tak­mer 13 000 ob­ča­nov Bra­tis­la­vy. Klad­ný prís­tup k Bra­tis­lav­skej mes­tskej kar­te je zrej­mý aj zo stra­ny slo­ven­ských bánk, pre­to­že od 1. mar­ca 2011 vstú­pi­la do pro­jek­tu štvr­tá ban­ka – VOL­KSBANK Slo­ven­sko. Os­tat­né par­tner­ské ban­ky po­nú­ka­jú svo­jim klien­tom v rám­ci Bra­tis­lav­skej mes­tskej kar­ty ďal­šie vý­ho­dy. Po­dob­ný pro­jekt, ako je Bra­tis­lav­ská mes­tská kar­ta, kto­rá slú­ži tiež ako pla­tob­ná kar­ta s mož­nos­ťou vy­uži­tia bez­kon­tak­tnej tec­hno­ló­gie Mas­ter­Card Pay­Pass, fun­gu­je v rám­ci re­gió­nu stred­nej a vý­chod­nej Euró­py len v Po­ľsku.

Bra­tis­lav­ská mes­tská kar­ta, kto­rá je­di­neč­ným spô­so­bom kom­bi­nu­je nie­koľ­ko fun­kcií na­raz(ces­tov­ný lís­tok v MHD, zís­ka­nie zliav do ZOO, mest­ských ga­lé­rií, mest­ských mú­zeí, u ko­mer­čných par­tne­rov ale­bo preu­kaz do kniž­ni­ce atď.) vrá­ta­ne tej pla­tob­nej, u oby­va­te­ľov Bra­tis­la­vy bo­du­je. Tí už si za­žia­da­li cel­ko­vo o 12 977 ka­riet u 3 par­tner­ských bánk (OTP Ban­ka, VÚB, UniC­re­dit Bank Slo­ven­sko), kto­ré sú do toh­to pro­jek­tu od po­čiat­ku za­po­je­né, vrá­ta­ne Dop­rav­né­ho po­dni­ku. Z uve­de­né­ho po­čtu dr­ži­te­ľov Bra­tis­lav­skej mes­tskej kar­ty si dop­rav­nú fun­kciu ak­ti­vo­va­lo 2 690 ob­ča­nov. Po­čas ob­do­bia je­den a pol me­sia­ca fun­go­va­nia Bra­tis­lav­skej mes­tskej kar­ty je to te­da veľ­mi po­zi­tív­ny vý­voj, kto­rý pred­be­hol oča­ká­va­nia ma­gis­trá­tu.

Aj na stra­ne slo­ven­ských bánk sa pro­jekt ús­peš­ne roz­ví­ja. Ban­ky sa sna­žia svo­jim klien­tom v rám­ci Bra­tis­lav­skej mes­tskej kar­ty pri­ná­šať nad­štan­dar­dné be­ne­fi­ty. Od 1. 3. 2011 za­ča­la vy­dá­vať Bra­tis­lav­skú mes­tskú kar­tu aj VOL­KSBANK Slo­ven­sko, kto­rá sa sta­la štvr­tou par­tner­skou ban­kou.

„Bra­tis­lav­ská mes­tská kar­ta, vy­dá­va­ná od 1. mar­ca 2011, je pre VOL­KSBANK Slo­ven­sko a jej klien­tov ďal­ším roz­ší­re­ním po­rtfó­lia mul­ti­fun­kčných pla­tob­ných nás­tro­jov s bez­kon­tak­tnou tec­hno­ló­giou. Pre na­šich klien­tov nie je ten­to rých­ly a po­hodl­ný spô­sob pla­te­nia no­vin­kou, keď­že ban­ka za­ča­la vy­uží­vať tú­to tec­hno­ló­giu ako pr­vá na Slo­ven­sku – už v ro­ku 2008. Bra­tis­lav­ská mes­tská kar­ta má však aj ďal­ší roz­mer: sme pres­ved­če­ní, že u na­šich klien­tov - Bra­tis­lav­ča­nov pris­pe­je k bu­do­va­niu lo­ja­li­ty a hr­dos­ti na svo­je mes­to. Pre na­šu ban­ku je cťou po­nú­kať ten­to vý­ni­moč­ný pro­dukt vo svo­jich po­boč­kách,“ Ja­na Lu­ká­čo­vá, ve­dú­ca út­va­ru Mar­ke­ting a ko­mu­ni­ká­cia, VOL­KSBANK Slo­ven­sko. „UniC­re­dit Bank ako pr­vá na Slo­ven­sku uvied­la pred­pla­te­nú a zá­ro­veň do­bí­ja­teľ­nú kar­tu v Bra­tis­la­ve. Ide o Bra­tis­lav­skú mes­tskú kar­tu s mul­ti­fun­kčným vy­uži­tím, bez za­lo­že­nia úč­tu. Je to kar­ta, kto­rú si klient do­bí­ja po­dľa to­ho, koľ­ko plá­nu­je mi­núť. Tú­to mož­nosť po­nú­ka len UniC­re­dit Bank a Bra­tis­lav­ča­nia ju ak­tív­ne žia­da­jú,“ zdô­raz­ni­la Mo­ni­ka Ko­hú­to­vá, člen­ka pred­sta­ven­stva a ria­di­teľ­ka Di­ví­zie re­tai­lo­vé­ho ban­kov­níc­tva. „Tá­to ino­vá­tor­ská tec­hno­ló­gia v ban­kov­níc­tve zna­me­ná, že klient mô­že dos­tať svo­je pros­tried­ky pod do­ko­na­lú kon­tro­lu. Kar­tu si mô­že klient pra­vi­del­ne do­bí­jať ur­či­tým kre­di­tom po­dľa vlas­tné­ho roz­hod­nu­tia,“ do­da­la Ko­hú­to­vá.

„K jed­né­mu úč­tu je vo VÚB ban­ke mož­né vy­dať aj via­ce­ro Bra­tis­lav­ských mest­ských ka­riet. Ak má napr. u nás účet je­den z man­že­lov, mô­že k ne­mu zís­kať kar­tu aj pre svoj­ho par­tne­ra i de­ti vo ve­ku od 10 ro­kov,“ uvie­dol Ad­rián Šev­čík, člen pred­sta­ven­stva a vrch­ný ria­di­teľ úse­ku re­tai­lo­vé­ho ban­kov­níc­tva VÚB ban­ky.

„OTP Ban­ka Slo­ven­sko, a.s. ako je­di­ná po­nú­ka Bra­tis­lav­ča­nom ok­rem štan­dar­dnej Bra­tis­lav­skej mes­tskej kar­ty aj BMK s li­cen­ciou EURO < 26 pre de­ti a mlá­dež od 10 do 24 ro­kov, kto­rá po­sky­tu­je dr­ži­te­ľom eš­te viac vý­hod a bo­nu­sov. Dr­ži­teľ kar­ty s li­cen­ciou EURO < 26 má li­cen­ciu po­čas pr­vé­ho ro­ka bez­plat­ne. OTP Ban­ka vy­dá­va Bra­tis­lav­skú mes­tskú kar­tu k bež­ným úč­tom na ce­lú le­ho­tu plat­nos­ti – 3 ro­ky – bez­plat­ne,“ uvied­la Ta­tia­na Jo­ná­ko­vá, PR ma­na­žér­ka a ho­vor­ky­ňa OTP Ban­ky Slo­ven­sko, a.s. Vďa­ka spo­lup­rá­ci so spo­loč­nos­ťou Mas­ter­Card pl­ní Bra­tis­lav­ská mes­tská kar­ta aj fun­kciu bež­nej pla­tob­nej kar­ty vrá­ta­ne po­uži­tia pri med­zi­ná­rod­nom pla­tob­nom sty­ku. Vý­znam­ný be­ne­fit pred­sta­vu­je pre­dov­šet­kým mož­nosť vy­uží­va­nia bez­kon­tak­tnej tec­hno­ló­gie Mas­ter­Card Pay­Pass, kto­rá je do tej­to kar­ty za­bu­do­va­ná. Tá­to uni­kát­na pla­tob­ná tec­hno­ló­gia umož­ňu­je vy­ko­ná­vať pla­tob­né tran­sak­cie rých­lej­šie, po­hodl­nej­šie a so­fis­ti­ko­va­nej­ším spô­so­bom op­ro­ti štan­dar­dné­mu pla­te­niu kar­tou. Bez­kon­tak­tná tec­hno­ló­gia Mas­ter­Card Pay­Pass fun­gu­je už v 36 kra­ji­nách sve­ta, v kto­rých mô­že­te po­mo­cou Pay­Pass za­pla­tiť u 276 000 ob­chod­ní­kov. Ta­ká­to mul­ti­fun­kčnosť nie je v stred­nej a vý­chod­nej Euró­pe oje­di­ne­lá. S po­dob­ný­mi pro­jek­tmi sa stret­ne­me ok­rem Slo­ven­ska tiež v Po­ľsku. V os­tat­ných re­gió­noch sve­ta sú mes­tské kar­ty po­stup­ne ús­peš­ne roz­ši­ro­va­né.

“Mes­tské kar­ty mô­žu ľu­ďom zjed­no­du­šiť kaž­do­den­ný ži­vot a pri­ná­šať no­vé za­ují­ma­vé vý­ho­dy. Mož­nosť vy­uži­tia pla­tob­nej fun­kcie vrá­ta­ne bez­kon­tak­tnej tec­hno­ló­gie Mas­ter­Card Pay­Pass pred­sta­vu­je pre dr­ži­te­ľov ka­riet rých­ly a po­hodl­ný spô­sob pla­tieb pri kaž­do­den­ných ná­ku­poch. Po­pu­la­ri­te bez­kon­tak­tných pla­tieb nas­ved­ču­je aj ras­tú­ci po­čet do­po­siaľ vy­da­ných ka­riet a pla­tob­ných za­ria­de­ní Pay­Pass, kto­rých je te­raz už viac ako 88 mi­lió­nov a kto­ré mož­no vy­užiť u prib­liž­ne 276 000 ob­chod­ní­kov po ce­lom sve­te,” vy­hlá­sil Chris Kan­gas, Se­nior Bu­si­ness Lea­der, Pay­Pass Pro­duct Ma­na­ge­ment, Mas­ter­Card Euro­pe.

“First Da­ta je par­tne­rom pro­jek­tu Bra­tis­lav­skej mes­tskej kar­ty od sa­mot­né­ho za­čiat­ku a v tej­to spo­lup­rá­ci plá­nu­je­me po­kra­čo­vať aj na­ďa­lej, naj­më vo for­me roz­vo­ja pro­duk­tu a s ním sú­vi­sia­cích slu­žieb. Pro­jekt Bra­tis­lav­skej mes­tskej kar­ty je pr­vým ty­pom spo­lup­rá­ce, kde First Da­ta pô­so­bí v úlo­he pl­no­hod­not­né­ho par­tne­ra pro­jek­tu a nie iba ako tec­hno­lo­gic­ký do­da­va­teľ pre ban­ky,” uvie­dol Ju­raj To­man­ka, Ma­na­ging Di­rec­tor First Da­ta CEE.

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter