Quentin distribútorom zálohovacieho programového vybavenia Code42 Software

data-02a.jpg CrashPlan Pro je vy­so­ce vý­kon­né a mul­tip­lat­for­mní zá­lo­ho­va­cí řeše­ní, kte­ré za­jiš­ťu­je po­dni­ko­vou oc­hra­nu dat, tzn. zá­lo­hu a je­jich ob­no­ve­ní. Zá­lo­ho­vat lze tzv. „on­si­te“ (v rám­ci fir­my), „of­fsi­te“ (zá­lo­ha dat v po­dni­ku, do­ma a na ces­tách), tak i „on­li­ne“ (vzdá­le­né zá­lo­ho­vá­ní), a to na plat­for­mách Win­dows, Mac, Li­nux a So­la­ris.

CrashPlan Pro na­bí­zí jed­no­duc­hé uži­va­tel­ské roz­hra­ní a jed­no­duc­hé nas­ta­ve­ní. Zá­kaz­ní­ci si mo­hou za­kou­pit po­uze klien­tské ap­li­ka­ce, server na­bí­zí CrashPlan Pro zdar­ma. Na­víc uži­va­tel nep­la­tí žá­dné měsíč­ní po­plat­ky. K dis­po­zi­ci je 30-ti den­ní tes­to­va­cí ver­ze zdar­ma. CrashPlan Pro vy­uží­va­jí fir­my ja­ko: App­le, Ado­be, Goog­le, Sun Mic­ro­sys­tems, Orac­le, Fa­ce­book, Cis­co, Yahoo, Har­vard Uni­ver­si­ty, Stan­ford Uni­ver­si­ty a mno­zí dal­ší. Quen­tin spol. s r.o. je ofi­ciál­ním dis­tri­bu­to­rem fir­my Co­de42 Software pro Čes­kou re­pub­li­ku.

Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter