Viacero firiem v SR zvažuje vytvorenie niekoľko tisíc miest

ITAS-logotyp_color.jpg Jed­ným z dô­le­ži­tých kri­té­rií pri vý­be­re cie­ľo­vej kra­ji­ny je po­dľa IT Aso­ciácie Slo­ven­ska aj stu­peň in­for­ma­ti­zá­cie. Oča­ká­va pre­to, že vlá­da napl­no za­čne sys­té­mo­vé bu­do­va­nie eGo­ver­nmen­tu v tom­to ro­ku.

Via­ce­ro glo­bál­nych spo­loč­nos­tí zva­žu­je vy­tvo­re­nie nie­koľ­ko ti­síc pra­cov­ných miest v sek­to­re in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných tec­hno­ló­gií na Slo­ven­sku. Ako ďa­lej agen­tú­ra SI­TA in­for­mo­va­la IT Aso­ciá­cia Slo­ven­ska (ITAS), jed­ným z dô­le­ži­tých kri­té­rií pri vý­be­re cie­ľo­vej kra­ji­ny je bez­poc­hy­by aj stu­peň in­for­ma­ti­zá­cie. "V tom je však Slo­ven­sko na po­sled­ných prieč­kach Európ­skej únie. Pre­to sú ra­zan­tné kro­ky vlá­dy v tom­to sme­re ne­vyh­nut­né, bo­hu­žiaľ aj po 8 me­sia­coch stá­le ne­jas­né,“ po­ve­dal pre­zi­dent aso­ciácie Ju­raj Sa­ba­ka. Aso­ciá­cia pre­to oča­ká­va, že vlá­da napl­no roz­beh­ne sys­té­mo­vé bu­do­va­nie eGo­ver­nmen­tu v tom­to ro­ku.

Ako ďa­lej in­for­mo­va­la aso­ciá­cia, kto­rú v sú­čas­nos­ti tvo­rí 83 spo­loč­nos­tí od­vet­via in­for­mač­ných a te­le­ko­mu­ni­kač­ných tec­hno­ló­gií, jej val­né zhro­maž­de­nie zvo­li­lo no­vú správ­nu ra­du pre nad­chád­za­jú­ce dvoj­roč­né fun­kčné ob­do­bie. Jej člen­mi sú Pe­ter Če­reš­ník z Mic­ro­sof­tu, Ma­roš Her­da z fir­my Orac­le, Mar­tin Ku­ba­la z HP, Mi­ros­lav Ma­jo­roš za­stu­pu­jú­ci Slo­vak Te­le­kom, Pe­ter Pró­nay zo Sie­men­su, Mar­cel Reb­roš zo spo­loč­nos­ti Cis­co, Bra­nis­lav Šebo za IBM, Fran­ti­šek Im­rec­ze z fir­my SAP a Pa­vol Lan­ča­rič z Oran­geu.

Pred­se­dom správ­nej ra­dy sa stal Pe­ter Pró­nay a po­dpred­se­dom Ma­roš Her­da. IT Aso­ciá­cia Slo­ven­ska je pro­fe­sij­ným zdru­že­ním naj­výz­nam­nej­ších do­má­cich a za­hra­nič­ných spo­loč­nos­tí pô­so­bia­cich v ob­las­ti in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných tec­hno­ló­gií. Po­sla­ním ITAS je pre­sad­zo­vať in­for­ma­ti­zá­ciu ako pred­pok­lad bu­do­va­nia zna­los­tnej spo­loč­nos­ti. Správ­na ra­da aso­ciácie je jej rep­re­zen­ta­tív­nym a kon­trol­ným or­gá­nom.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter