Gratex International Best Enterprise Services Partnerom spoločnosti HP za rok 2010

logo_gratex.jpg 7. feb­ruára 2011 vo vi­nár­skom a kú­peľ­nom re­zor­te Loi­sium v ra­kús­kom mes­te Lan­gen­lois vy­hlá­si­la slo­ven­ská po­boč­ka Hewlett-Pac­kard svo­jich naj­lep­ších ob­chod­ných par­tne­rov za up­ly­nu­lý rok. Na tra­dič­nom stret­nu­tí s par­tner­ský­mi spo­loč­nos­ťa­mi sa ok­rem pred­sta­ve­nia ob­chod­ných stra­té­gií vy­hlá­si­li aj oce­ne­nia naj­lep­ších par­tne­rov za rok 2010. Spo­loč­nosť Gra­tex Inter­na­tio­nal zís­ka­la oce­ne­nie "Best En­terpri­se Servic­es Par­tner". To­to oce­ne­nie je dô­ka­zom dô­ve­ry­hod­nos­ti fir­my a špič­ko­vej pro­fe­sio­na­li­ty jej ľu­dí. Zá­ro­veň pred­sta­vu­je pre Gra­tex zá­vä­zok do bu­dúc­nos­ti, vo­či svo­jim zá­kaz­ní­kom i par­tne­rom.

„Bu­do­va­nie a udr­žia­va­nie kva­lit­nej sie­te ob­chod­ných par­tne­rov je kľú­čom k ús­pec­hu na­šej spo­loč­nos­ti. Úspeš­ný rok 2010 je v ne­ma­lej mie­re aj od­ra­zom na­šej spo­lup­rá­ce s par­tner­mi, a pre­to ve­rí­me, že v ro­ku 2011 na ňu bu­de­me môcť ús­peš­ne nad­via­zať,“ vy­jad­ril sa Mar­tin Ku­ba­la, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ HP Slo­va­kia.

Zdroj: Gratex InternationalOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter