Technická univerzita v Bratislave plánuje veľký nákup IT

STU_Bratislava.jpg Slo­ven­ská tec­hnic­ká uni­ver­zi­ta (STU) v Bra­tis­la­ve hľa­dá do­dá­va­te­ľov vý­poč­to­vej tec­hni­ky v hod­no­te 4,6 mil. eur bez da­ne z pri­da­nej hod­no­ty. Ako vy­plý­va z pred­bež­né­ho ozná­me­nia zve­rej­ne­né­ho vo Ves­tní­ku ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia, uni­ver­zi­ta roz­de­li­la ten­der na de­väť čas­tí. Zá­ujem­co­via mô­žu pred­lo­žiť po­nu­ku tak na jed­not­li­vé čas­ti, ako aj na všet­ky, pri­čom kaž­dá časť bu­de hod­no­te­ná oso­bit­ne. Ten­der bu­de STU fi­nan­co­vať z vlas­tných zdro­jov za po­mo­ci štruk­tu­rál­nych fon­dov EÚ.

Slo­ven­ská tec­hnic­ká uni­ver­zi­ta plá­nu­je v rám­ci ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia na­kú­piť tri dru­hy po­čí­ta­čo­vých zos­táv, roz­de­le­ných v zá­vis­los­ti od sof­tvé­ro­vé­ho vy­ba­ve­nia, od zá­klad­ných prog­ra­mov až po pro­fe­sio­nál­ne ve­dec­ké ap­li­ká­cie a gra­fic­ký sof­tvér. Sú­čas­ťou ten­dra je aj do­da­nie po­čí­ta­čo­vých kom­po­nen­tov, LCD mo­ni­to­rov, tla­čiar­ní, pro­jek­to­rov, no­te­boo­kov, pa­sív­nych a ak­tív­nych sie­ťo­vých pr­vkov a troch dru­hov server­ov.

Slo­ven­ská tec­hnic­ká uni­ver­zi­ta vznik­la v ro­ku 1937 ako Vy­so­ká ško­la tec­hnic­ká Dr. M. R. Šte­fá­ni­ka. Sú­čas­ný ná­zov má od ro­ku 1991. Po­sky­tu­je vy­so­koš­kol­ské vzde­la­nie v tech­nic­kých od­bo­roch na sied­mich fa­kul­tách.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter