Aký zisk má Apple za jeden iPad?

iPadZadnaStrana.jpg Aj keď sa o tab­le­to­vých po­čí­ta­čoch in­ten­zív­ne ho­vo­rí len prib­liž­ne rok, od­ke­dy App­le vy­dal iPad, dnes sú už kaž­do­den­nou té­mou. Prav­da, pre mno­hých len v teo­re­tic­kej ro­vi­ne, keď­že ich ce­na sa ak­tuál­ne vy­rov­ná ce­ne bež­nej po­čí­ta­čo­vej zos­ta­vy.

Ce­na naj­zná­mej­šie­ho tab­le­tu iPad sa za­čí­na na 500 do­lá­roch za naj­niž­šiu ver­ziu so 16 GB pa­mä­te a pri­po­je­ním len na sieť Wi-Fi. Mo­to­ro­la si za mo­del Wi-Fi svoj­ho tab­le­tu pý­ta 600 do­lá­rov a zná­my vý­rob­ca smar­tfó­nov HTC ne­dáv­no pred­sta­ve­ný 7-pal­co­vý HTC Flyer pre­dá­va za 700 do­lá­rov. Kar­ty sa po­kú­si­la za­mie­šať aj spo­loč­nosť HP svo­jím Touch­Pa­dom, ale 700 do­lá­rov za jej za­ria­de­nie je ta­kis­to ve­ľa.

Šéf­re­dak­tor server­a Te­chRe­pub­lic.com Ja­son Hi­ner na­pí­sal člá­nok, v kto­rom sa po­kú­sil za­na­ly­zo­vať si­tuáciu na tr­hu s tab­let­mi a od­po­ve­dať aj na otáz­ku z nad­pi­su toh­to člán­ku. Asi kaž­dé­mu, kto tro­chu ro­zu­mie fun­go­va­niu tr­hu, je jas­né, že vý­rob­co­via tab­le­tov ne­bu­dú na­si­lu na­sa­dzo­vať svo­je ce­ny vy­so­ko, keď­že tým by pod­stat­ne zní­ži­li svo­je šan­ce ús­peš­ne kon­ku­ro­vať iPa­du. Hi­ner už po­čul rôz­ne teórie o tom, pre­čo mô­že App­le ísť s ce­nou op­ro­ti iným tab­le­tom tak níz­ko. Naj­viac sa mu však poz­dá­va to, že App­le má svo­ju vlas­tnú sieť ob­cho­dov a on-li­ne App­le Sto­re. Tým si spo­loč­nosť za­bez­pe­ču­je to, že veľ­kú časť svo­jich tab­le­tov pre­dá­va pria­mo zá­kaz­ní­kom za rov­na­kú ce­nu, akú ma­jú pri ná­ku­pe cez iných veľ­kých pre­daj­cov, ako je Ama­zon, Best Buy či Wal-Mart. Hi­ner pí­še, že App­le dôk­lad­ne sle­du­je množ­stvo svo­jich pro­duk­tov, kto­ré pu­tu­jú do pre­daj­ní tre­tích strán, a je­ho od­had je, že až 50 % iPa­dov pre­dá App­le pria­mo kon­co­vým zá­kaz­ní­kom. Tým pod­ľa ne­ho spo­loč­nosť vy­vá­ži časť pre­daj­nej ce­ny, kto­rú si po­ne­chá­va pre­daj­ca (Ama­zon, Wal-Mart atď.).

Server iSupp­li.com uvá­dza od­had, že vý­rob­né nák­la­dy na je­den 16 GB iPad sú prib­liž­ne 229 do­lá­rov, nás­led­ne sa pro­dukt pre­dá­va za 499 do­lá­rov, čo je hru­bý zisk 270 do­lá­rov. Hi­ner vo svo­jej úva­he pô­vod­ne pred­pok­la­dal, že App­le pre­dá­va iPad kon­co­vým pre­daj­com za ce­nu prib­liž­ne 250 do­lá­rov, čo zna­me­ná 50 % z kon­co­vej pre­daj­nej ce­ny. Tým by App­le za­ro­bil za je­den iPad len 20 do­lá­rov, ale vy­va­žo­val by to vy­so­kým zis­kom cez svo­je vlas­tné pre­daj­ne. Pre­da­jom cez tre­tie stra­ny by App­le zís­kal naj­mä rek­la­mu vý­rob­ku v inter­ne­to­vých, ako aj v ka­men­ných ob­cho­doch.

To, pre­čo os­tat­ní vý­rob­co­via tab­le­tov ne­mô­žu nas­ta­viť ce­ny niž­šie, vy­svet­ľu­je Hi­ner na prík­la­de tab­le­tu Sam­sung Ga­laxy Tab, kto­ré­ho vý­rob­né nák­la­dy server iSupp­li.com vy­čís­lil na 215 do­lá­rov. Ga­laxy Tab spo­loč­nosť Ve­ri­zon pre­dá­va­la na je­seň mi­nu­lé­ho ro­ka za 600 do­lá­rov, čo zna­me­ná, že Sam­sung by za je­den kus zís­kal 85 do­lá­rov, viac ako 20 do­lá­rov za iPad, ale bez mož­nos­ti pre­dá­vať ďal­šie vý­rob­ky aj pria­mo kon­co­vé­mu zá­kaz­ní­ko­vi za bež­nú ce­nu. Hi­ner uvá­dza, že pre­poč­ty, kto­ré pred­kla­dá, sú len od­ha­dy, ale mô­žu vy­svet­ľo­vať ce­ny dneš­ných tab­le­tov.

Po zve­rej­ne­ní člán­ku sa Hi­ne­ro­vi oz­val člo­vek, kto­rý tvr­dí, že App­le pre­dá­va kon­co­vým pre­daj­com iPad za 97 % kon­co­vej su­my, te­da 485 do­lá­rov. S tou­to in­for­má­ciou sa Hi­ner ob­rá­til na spo­loč­nosť App­le a jej ob­chod­ných par­tne­rov, ale za­tiaľ ne­dos­tal od­po­veď. Ak je len 3-per­cen­tná mar­ža na iPad prav­da, vy­ná­ra sa otáz­ka, či pre­daj­co­via pre­dá­va­jú iPad len pre na­lá­ka­nie ľu­dí do svo­jich pre­daj­ní a či by bo­li ochot­ní uro­biť tak aj v prí­pa­de tab­le­tov iných zna­čiek. Dis­ku­tu­jú­ci pod člán­kom na Te­chRe­pub­lic.com na­pí­sal, že mar­ža pár per­cent nie je v prí­pa­de elek­tro­ni­ky vý­ni­moč­ná a pre­daj­co­via za­rá­ba­jú aj pre­da­jom roz­ší­re­nej zá­ru­ky, prís­lu­šen­stva atď.

Zdroj: te­chre­pub­lic.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter