Android zarobí na každom používateľovi takmer 10 dolárov

android-bot.jpg Po­dľa ana­ly­ti­ka z Pi­per Jaf­fray Ge­nea Mun­ste­ra by spo­loč­nosť Goog­le moh­la v ro­ku 2012 za­ro­biť za rek­la­mu z plat­for­my An­droid 9,85 do­lá­ra na po­uží­va­te­ľa. Mun­ster pred­pok­la­dá, že v nas­le­du­jú­com ro­ku bu­de na ce­lom sve­te po­uží­vať An­droid až 133 mi­lió­nov ľu­dí, vďa­ka čo­mu vy­pro­du­ku­je zisk 1,3 mld. do­lá­rov.

Na tie­to vý­sled­ky pri­šiel z čí­sel sa­mot­né­ho Goog­lu, kto­rý uvád­za, že bi­znis s rek­la­mou na mo­bil­ných za­ria­de­niach pred­sta­vu­je tr­žby vo vý­ške 1 mi­liar­dy, a Mun­ster pred­pok­la­dá, že pre spo­loč­nosť Goog­le to v ro­ku 2010 zna­me­na­lo zisk 850 mil. do­lá­rov. Na An­droid po­dľa ne­ho pri­pa­dá 16 %, čo sa rov­ná čis­té­mu zis­ku 130 mi­lió­nov do­lá­rov. Z to­ho vy­plý­va, že ak je dnes 22 mi­lió­nov po­uží­va­te­ľov An­droi­du, zá­ro­bok Goog­lu je 5,9 do­lá­ra za jed­né­ho člo­ve­ka.

Ge­ne Mun­ster však tvr­dí, že tie­to čís­la sa eš­te stá­le ne­vy­rov­na­jú su­me, kto­rú pre Goog­le pri­ná­ša­jú po­uží­va­te­lia des­kto­po­vých po­čí­ta­čov, čo je po­dľa ne­ho 18,85 do­lá­ra roč­ne.

Zdroj: readwri­teweb.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter