Výrobca populárneho tabletu iPad včera urobil ďalší krok, ktorý priblíži model kupovania si elektronických magazínov a denníkov k tým papierovým.

Apple zavádza možnosť predplatného cez App Store

aplle store.jpg Vý­rob­ca po­pu­lár­ne­ho tab­le­tu iPad vče­ra uro­bil ďal­ší krok, kto­rý prib­lí­ži mo­del ku­po­va­nia si elek­tro­nic­kých ma­ga­zí­nov a den­ní­kov k tým pa­pie­ro­vým. Vo svo­jom App Sto­re spus­til služ­bu umož­ňu­jú­cu zá­kaz­ní­kom pred­pla­tiť si ap­li­ká­cie na ur­či­té ob­do­bie na­mies­to (ne)pra­vi­del­né­ho ku­po­va­nia si ob­sa­hu.

Ste­ve Jobs zhr­nul fun­go­va­nie služ­by tak­to: „Na­ša fi­lo­zo­fia je jed­no­duc­há – ak App­le zís­ka pre ap­li­ká­ciu no­vé­ho pred­pla­ti­te­ľa, zin­ka­su­je 30 per­cent; ak zís­ka pre ap­li­ká­ciu exis­tu­jú­ce­ho ale­bo no­vé­ho pred­pla­ti­te­ľa vy­da­va­teľ, ten si po­nec­há 100 per­cent a App­le ne­za­ro­bí nič.“

No­vá služ­ba je ur­če­ná hlav­ne tým, kto­rí pre­dá­va­jú ap­li­ká­cie po­nú­ka­jú­ce stá­le no­vý ob­sah, ako sú ma­ga­zí­ny, no­vi­ny, hud­ba ale­bo vi­deo. Rov­na­kú služ­bu spus­til App­le pre ap­li­ká­ciu den­ní­ka The Dai­ly už za­čiat­kom me­sia­ca.

Kú­piť pred­plat­né pros­tred­níc­tvom App Sto­re je rov­na­ko jed­no­duc­hé, ako bo­lo do­te­raz ku­po­va­nie si ob­sa­hu ap­li­ká­cií pros­tred­níc­tvom In-App Pur­cha­se. Autor si nas­ta­ví ce­nu a to­mu zod­po­ve­da­jú­cu dĺžku pred­plat­né­ho (týž­deň, me­siac, rok) a zá­kaz­ník si vy­be­rie po­ža­do­va­nú dĺžku pred­plat­né­ho. Spra­vo­vať pred­plat­né svo­jich ap­li­ká­cií bu­de môcť kaž­dý zá­kaz­ník pros­tred­níc­tvom svoj­ho osob­né­ho úč­tu na App Sto­re.

Vý­rob­co­via mô­žu pre­dá­vať pred­plat­né aj mi­mo App Sto­re, po­dmien­kou však je, aby ce­na bo­la rov­na­ká ale­bo vy­ššia ako v App Sto­re. Ta­kis­to nes­mú do svo­jich ap­li­ká­cií umies­tniť od­ka­zy na webo­vé strán­ky, kde mož­no da­nú ap­li­ká­ciu pred­pla­tiť mi­mo on-li­ne ob­cho­du App­le.

Ak­tuál­ne ob­sa­hu­je App Sto­re viac ako 350 000 ap­li­ká­cií, kto­ré sú dos­tup­né ma­ji­te­ľom 160 mi­lió­nov za­ria­de­ní so sys­té­mom iOS v 90 kra­ji­nách sve­ta.

Zdroj: www.app­le.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter